Casemix-tuotteet

Casemix-tuotteet yhdistävät soten toiminnan ja talouden

Mitä ovat casemix-tuotteet? 

FCG:n casemix-tuotteet eli asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmät luovat tietopohjan hyvinvointialueiden toiminnan kehittämiselle ja tuloksellisuuden parantamiselle – hoidon laatua ja vaikuttavuutta unohtamatta. Järjestelmien avulla sote-palvelutuotannossa rutiininomaisesti kirjattavaa tietoa voidaan jalostaa yhdistämällä sitä kustannustietoihin. 

Hyvinvointialueen tiedolla johtaminen mahdollistetaan casemix-tuotteilla.  

Casemix-tuotteiden avulla syntyy luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa erilaisista potilaspoluista ja niistä syntyvistä kustannuksista. Jalostettu tieto on käytettävissä hyvinvointialueen palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa, ohjauksessa sekä päätöksenteossa johtamisen tukena. Tieto luo myös pohjan hoidon vaikuttavuuden mittaamiselle. 

FCG:n casemix-tuotteet hyvinvointialueille 

Tarjoamme casemix-järjestelmiä niin terveydenhuollon perustason palveluiden kuin erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Potilastiedon luokitteluun käytettäviä casemix-järjestelmiämme ovat   

 • potilaan koko hoitopolun kattava episodipohjainen potilasluokittelu EPR  
 • perusterveydenhuollon avohoidon toiminnan kattava episodipohjainen luokittelu pDRG®   
 • suun terveydenhuollon episodipohjainen luokittelu dDRG®   
 • erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä NordDRG®

FCG:n monipuoliset casemix-järjestelmät on kehitetty ja niitä ylläpidetään yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Palvelemme myös yksityissektorin sote-toimijoita. 

EPR koko hoitopolun tarkasteluun

EPR on terveydenhuollon potilasluokittelujärjestelmä, joka tuottaa potilaskohtaista tietoa palveluista ja kustannuksista läpi palveluketjun, aina perustason palveluista erikoissairaanhoitoon. 

EPR-luokittelu perustuu potilastietojärjestelmään rutiinisti kirjattaviin käyntisyy- ja diagnoositietoihin. Se ei siis edellytä potilasta hoitavilta ammattilaisilta ylimääräistä tilastointia.   

EPR:n ominaisuuksia: 

 • EPR:n avulla kaikki potilaan saamat terveyspalvelut voidaan yhdistää hoitoepisodeiksi hoidon tarjonneesta organisaatiosta tai hoidonantajan ammatista riippumatta.  
 • EPR-episodit muodostuvat potilaskohtaisesti joko yhden ongelman tai yhteen liittyvien sairauksien hoitokokonaisuuksista.  
 • Hoitoepisodiin yhdistetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avo- ja vuodeosastohoito sekä lähellä terveydenhuoltoa olevat sosiaalihuollon palvelut (mm. kotihoito, ikäihmisten hoiva- ja asumispalvelut). 
 • Tarkastelu voi olla maakunnallista tai tuottaja- ja organisaatiokohtaista. 
 • Raporteissa voidaan kuvata laajoja hoitokokonaisuuksia tai pureutua aina yksittäisen potilaan tasolle. 
 • Luokittelussa käytetään osin samaa ryhmittelylogiikkaa kuin perusterveydenhuollon pDRG-potilasluokittelussa. Nämä kaksi luokittelua voidaan siis tehdä myös samanaikaisesti riippuen käytettävän pohjatiedon laajuudesta.   

EPR-potilasluokitteluun voidaan liittää palveluna myös hoidon potilaskohtaisten kustannusten laskenta hyödyntämällä välisuoritteisiin perustuvaa kustannus per potilas/asiakas (KPP) -menetelmää. 

pDRG® perusterveydenhuollon avohoitoon

pDRG® (Primary Care Diagnosis Related Groups) on Suomessa kehitetty perusterveydenhuollon episodipohjainen potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä. Se yhdistää perusterveydenhuollon avohoidon toiminnan ja talouden.  

pDRG®:n ominaisuuksia: 

 • pDRG® tuottaa tietoa perusterveydenhuollon avohoidon asiakkaiden palvelutarpeista, palveluiden käytön syistä ja palveluihin käytetyistä resursseista. 
 • pDRG®:ssä avohoidon tarkasteluun sisältyvät vastaanottotoiminta (ml. erikoislääkärien vastaanotot), koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, neuvolatoiminta, lääkinnällinen kuntoutus ja terveyskeskustasoinen päivystyksellinen hoito.  
 • pDRG:ssä käsitellään niitä palveluja, joista kertyy suoritteita potilastietojärjestelmään.  
 • Kustannuslaskennassa käytetään kustannus per potilas/asiakas (KPP) -mallia, joka on käytössä myös muissa potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä. 
dDRG® suun terveydenhuoltoon

dDRG® (Dental Care Diagnosis Related Groups) on suun terveydenhuollon tarkasteluun kehitetty episodipohjainen potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, joka tuottaa tietoa väestön suun terveydenhuollon palvelutarpeista, palveluiden käytön syistä ja palveluihin käytetyistä resursseista. Sen avulla on mahdollista tuottaa yhtenäinen palvelutuotannon kuvaus suun terveydenhuollosta. 

dDRG®:n ominaisuuksia: 

 • Järjestelmä perustuu potilastietojärjestelmään rutiinisti kerrytettäviin potilas-, diagnoosi- ja toimenpidetietoihin.  
 • Järjestelmä yhdistää potilaiden suun terveyden hoitotiedot organisaation kustannus- ja henkilöstötietoihin, jolloin saadaan suun terveyden ongelmia kuvaavia episodeja.  
 • Kustannuslaskennassa käytetään kustannus per potilas/asiakas (KPP) -mallia, joka on käytössä myös muissa potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä.   

Tietojen perusteella organisaatio pystyy tarkastelemaan potilas- tai episodikohtaisia kustannuksia, eri ammattiryhmien resurssien käyttöä ja suunnittelemaan toimintaa.  

Tietoa voidaan hyödyntää suun terveyden toiminnan ja talouden ohjaamisessa ja suunnittelussa. Sen lisäksi tieto on tarpeen laadun ja terveyshyödyn mittaamisen tukena. 

NordDRG® erikoissairaanhoitoon

NordDRG® (Nordic Diagnosis Related Groups) on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, joka tuottaa tietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan.  

NordDRG® mahdollistaa sairaaloiden väliset vertailut 

Järjestelmä tuottaa tiedon siitä, millaisia potilaita sairaalassa on hoidettu ja mitkä ovat olleet potilasryhmien hoidon kustannukset. Tiedon perusteella voidaan vertailla sairaaloiden hoitamaa potilaskirjoa ja toimintaa keskenään.  

Koska eri sairaaloilla on erilaisia potilaita, vertailu on mielekästä erityisesti samantyyppisten sairaaloiden kesken. Yliopistollisia sairaaloita, keskussairaaloita ja aluesairaaloita voidaan siis verrata vain kaltaistensa kesken. 

NordDRG®:n ominaisuuksia: 

 • NordDRG®:n avulla kuvataan erikoissairaanhoidon sisältö ja saadaan näkyväksi se, miten kustannukset kohdistuvat.  
 • Tieto syntyy hoitoprosessissa rutiinisti kerättävästä informaatiosta. 
 • Järjestelmän avulla voidaan suunnitella ja seurata toimintaa, tarkastella kirjaamisen laatua ja ennakoida sairaalakustannusten kehitystä erilaisten potilaiden hoidossa.  
 • Kaikki potilasta koskevat toiminnot (toimenpiteet, laboratoriotutkimukset, kuvantaminen jne.) ja niistä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat potilaan kyseiseen hoitojaksoon tai käyntiin.  
 • Järjestelmää voidaan käyttää myös hoidon hinnoitteluvälineenä, ja se tasoittaa kustannusriskiä palveluiden tuottajan ja tilaajan välillä.   

NordDRG®-järjestelmän Suomen version omistaa Suomen Kuntaliitto ja hallinnoinnista vastaa FCG. Järjestelmää voivat käyttää kaikki sairaalat, joilla on voimassa olevaa lisenssi. NordDRG® on käytössä kaikilla hyvinvointialueilla ympäri Suomen. 

Miten sote-palveluiden kustannukset lasketaan? 

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon eri palvelujen asiakas- ja potilaskohtaisten kustannusten laskennasta. Kustannusten laskenta kustannus per potilas/asiakas (KPP) -mallilla on laajasti käytössä erikoissairaanhoidossa, ja sitä käytetään enenevästi myös perustason palveluissa, kuten terveydenhuollon avohoidossa, kotihoidossa ja suunterveydessä.  

Alhaalta ylöspäin etenevä, toiminto- ja aikaperusteinen sekä välisuoritteisiin perustuva kustannusten laskentamalli on perustana myös eri asiakas- ja potilasryhmien kustannusten laskennalle potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä. Mallin avulla voimme laskea potilas- tai asiakaskohtaiset kustannukset eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden muodostamissa palvelukokonaisuuksissa. 

Lataus kuvake

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa tietojohtamiseen, asiakasluokitteluihin, kustannustietojen seurantaan ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen. 

Lataus kuvake

Ihmiselle, joka ei ole työkseen tekemisissä sote-kustannusten kanssa, saattaa tuntua aika uskomattomalta, että sote-kustannuksia ei tunneta. Näin kuitenkin on. 

Lataa FCG:n aamukahvitallenne, jossa keskustellaan mm. potilasluokittelusta sekä siitä, mistä sote-kustannukset koostuvat. Aiheesta ovat keskustelemassa FCG:n johtava asiantuntija Virpi Pitkänen sekä asiantuntija Hanna Nevala. 

Lataus kuvake

Suun terveydenhuollossa on vielä isoja askeleita otettavana potilastietojärjestelmiin kerätyn datan hyödyntämisessä. Suun terveydenhuollon rekisteritutkimuksesta väitöskirjansa tehnyt FCG:n johtava asiantuntija Jari Linden keskustelee FCG:n Aamukahveilla aiheesta tutkimuksensa pohjalta.  

Aamukahvitallenteella käydään läpi myös potilasryhmittelyn ja casemix-tarkastelun mahdollisuuksia hyvinvointialueille. Puhujina FCG:n johtavat asiantuntijat Jari Linden ja Pentti Martiskainen. 

Haluaisitko kuulla lisää potilasluokittelutuotteistamme?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, mikä järjestelmä sopisi parhaiten tarpeisiinne! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, mikä järjestelmä sopisi parhaiten tarpeisiinne! 

Tutustu tekemäämme työhön

Maakunta- ja sote-uudistuksen myllerryksessä vuonna 2020 Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan tahtotilana oli uudistua voimakkaasti. Lue miten me olimme apuna tässä.

Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Lotta Sokka
Lotta Sokka
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti