EPR- ja DRG-potilasluokittelutuotteet

EPR- ja DRG-potilasluokittelutuotteet.

Havainnekuva virtapiireistä

Potilasluokittelutuotteemme ovat Suomessa kehitettyjä terveydenhuollon episodipohjaisia potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmiä, jotka tuottavat tietoa asiakkaiden palvelutarpeista, palveluiden käytön syistä ja palveluihin käytetyistä resursseista. Tuoteperheestä löytyy järjestelmävaihtoehto niin perus-, erikois- kuin suun terveydenhuollon tarpeisiin. 

EPR tuottaa potilaskohtaista tietoa palveluista ja kustannuksista läpi palveluketjun

EPR on terveydenhuollon potilasluokittelujärjestelmä, jonka avulla kaikki potilaan saamat terveyspalvelut voidaan yhdistää hoitoepisodeiksi hoidon tarjonneesta organisaatiosta tai hoidonantajan ammatista riippumatta. Tarkastelu voi olla maakunnallista tai tuottaja- ja organisaatiokohtaista, ja raporteissa voidaan kuvata laajoja hoitokokonaisuuksia tai pureutua aina yksittäisen potilaan tasolle.   

EPR-luokittelu perustuu potilastietojärjestelmään rutiinisti kirjattaviin käyntisyy- ja diagnoositietoihin, eikä siis edellytä potilasta hoitavilta ammattilaisilta ylimääräistä tilastointia. Hoitoepisodiin yhdistetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avo- ja vuodeosastohoito sekä lähellä terveydenhuoltoa olevat sosiaalihuollon palvelut, kuten kotihoito sekä ikäihmisten hoiva- ja asumispalvelut. EPR-episodit muodostuvat potilaskohtaisesti joko yhden ongelman tai yhteen liittyvien sairauksien hoitokokonaisuuksista.  

Luokittelussa käytetään osin samaa ryhmittelylogiikkaa kuin perusterveydenhuollon pDRG-potilasluokittelussa, joten nämä kaksi luokittelua voidaan tehdä myös samanaikaisesti riippuen käytettävän pohjatiedon laajuudesta.  

EPR-potilasluokitteluun voidaan liittää palveluna myös hoidon potilaskohtaisten kustannusten laskenta hyödyntämällä välisuoritteisiin perustuvaa kustannus per potilas/asiakas (KPP) -menetelmää.

pDRG® yhdistää perusterveydenhuollon avohoidon toiminnan ja talouden

pDRG® (Primary Care Diagnosis Related Groups) on Suomessa kehitetty perusterveydenhuollon episodipohjainen potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, joka tuottaa tietoa perusterveydenhuollon avohuollon asiakkaiden palvelutarpeista, palveluiden käytön syistä ja palveluihin käytetyistä resursseista.     

pDRG®:ssä tarkastelu on perusterveydenhuollon osalta rajattu avohoitoon, johon sisältyy vastaanottotoiminta (ml. erikoislääkärien vastaanotot), koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, neuvolatoiminta, lääkinnällinen kuntoutus ja terveyskeskustasoinen päivystyksellinen hoito. pDRG:ssä käsitellään niitä palveluja, joista kertyy suoritteita potilastietojärjestelmään. Kustannuslaskennassa käytetään kustannus per potilas/asiakas (KPP) -mallia, joka on käytössä myös muissa potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä. 

Ylöspäin otettu kuva sillan rakenteista

dDRG® tuottaa yhtenäisen palvelutuotannon kuvauksen suun terveydenhuollosta

dDRG® (Dental Care Diagnosis Related Groups) on suun terveydenhuollon tarkasteluun kehitetty episodipohjainen potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, joka tuottaa tietoa väestön suun terveydenhuollon palvelutarpeista, palveluiden käytön syistä ja palveluihin käytetyistä resursseista.  

Järjestelmä perustuu potilastietojärjestelmään rutiinisti kerrytettäviin potilas-, diagnoosi- ja toimenpidetietoihin. Järjestelmä yhdistää potilaiden suun terveyden hoitotiedot organisaation kustannus- ja henkilöstötietoihin, jolloin saadaan suun terveyden ongelmia kuvaavia episodeja. Kustannuslaskennassa käytetään kustannus per potilas/asiakas (KPP) -mallia, joka on käytössä myös muissa potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä.  

Tietojen perusteella organisaatio pystyy tarkastelemaan potilas- tai episodikohtaisia kustannuksia, eri ammattiryhmien resurssien käyttöä ja suunnittelemaan toimintaa. Tietoa voidaan hyödyntää suun terveyden toiminnan ja talouden ohjaamisessa ja suunnittelussa. Sen lisäksi tieto on tarpeen laadun ja terveyshyödyn mittaamisen tukena.

NordDRG® kuvaa erikoissairaanhoidon potilaskirjon ja hoidon kustannukset

NordDRG® (Nordic Diagnosis Related Groups) on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, joka tuottaa tietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan. Tieto syntyy hoitoprosessissa rutiinisti kerättävästä informaatiosta. 

NordDRG®:n avulla kuvataan erikoissairaanhoidon sisältö ja saadaan näkyväksi se, miten kustannukset kohdistuvat. Järjestelmän avulla voidaan suunnitella ja seurata toimintaa, tarkastella kirjaamisen laatua ja ennakoida sairaalakustannusten kehitystä erilaisten potilaiden hoidossa. Kaikki potilasta koskevat toiminnot (toimenpiteet, laboratoriotutkimukset, kuvantaminen jne.) ja niistä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat potilaan kyseiseen hoitojaksoon tai käyntiin. Järjestelmää käytetään muiden käyttötarkoitusten lisäksi hoidon hinnoitteluvälineenä ja se tasoittaa kustannusriskiä palvelujen tuottajan ja tilaajan välillä. 

NordDRG® mahdollistaa sairaaloiden väliset vertailut. Järjestelmä tuottaa tiedon siitä, millaisia potilaita sairaalassa on hoidettu ja mitkä ovat olleet potilasryhmien hoidon kustannukset. Tiedon perusteella voidaan vertailla sairaaloiden hoitamaa potilaskirjoa ja toimintaa keskenään. Koska eri sairaaloilla on erilaisia potilaita, vertailu on mielekästä erityisesti samantyyppisten sairaaloiden kesken. Yliopistollisia sairaaloita, keskussairaaloita ja aluesairaaloita voidaan siis verrata vain kaltaistensa kesken. 

NordDRG®-järjestelmän Suomen version omistaa Suomen Kuntaliitto ja hallinnoinnista vastaa FCG. Järjestelmää voivat käyttää kaikki sairaalat, joilla on voimassa olevaa lisenssi.


Potilasluokittelutuotteiden avulla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi: 

  • Toiminnan ohjaukseen ja tietoon perustuvan johtamisen tukena 
  • Laadun ja saavutetun terveyshyödyn mittaamiseen 
  • Pohjana vaikuttavuusperusteisen palvelujärjestelmän luomiseen 
  • Käyttäjien väliseen vertailuun (benchmarking) 
  • Työnjaon ja toiminnan tuottavuuden tarkasteluun 
  • Laskutuksen ja budjetoinnin perustana 
  • Hinnoittelun apuna 

Haluaisitko kuulla lisää potilasluokittelutuotteistamme?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, mikä järjestelmä sopisi parhaiten tarpeisiinne! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Anne Puumalainen
Anne Puumalainen
Johtava asiantuntija
+358 50 537 7866
Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Johtava asiantuntija
+358 44 784 4572