Rafaela

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä.

Sote-alan ammattilainen käyttää tablettia työssään.

Potilaslähtöisen ja turvallisen hoidon sekä hoitohenkilöstön työhyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan näkyvyys kuormitukseen, joka aiheutuu potilaista johtuvasta työstä. RAFAELA®-järjestelmä on Suomessa kehitetty ja jo yli 20 vuotta käytössä ollut hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka on kehitetty palvelemaan hoitotyön henkilöstöresursoinnin suunnittelua, arviointia ja johtamista. 

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä tukee hoitotyön johtoa   

Hoitohenkilöstön aikaa kuluu sekä välittömään, potilaan vierellä tehtyyn hoitotyöhön että välilliseen työhön, eli yksikössä hoidettavan potilaan hyväksi tehtyä työtä, joka toteutuu muualla kuin potilaan luona. Yksikössä olevien potilaiden yksilöllisistä tarpeista tarvitaan tietoa, jotta hoito voidaan toteuttaa sujuvasti ja se voidaan resursoida oikein. Perinteisesti resursointi on suunniteltu sairaansijojen määrään pohjautuvalla tiedolla aiheuttaen hoitohenkilöstön ylikuormitusta tai työn tehottomuutta.   

RAFAELA® on Suomessa kehitetty hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka tuottaa tiedon potilaiden päivittäisestä hoitoisuudesta, hoitotyöhön käytetyistä resursseista sekä hoitotyön sisällöstä. 

RAFAELA®-hoitoisuusluokituksen avulla hoitaja luokittelee potilaaseen kohdentuneen välillisen ja välittömän hoitotyön. Lisäksi järjestelmään kerätään tieto toteutuneesta hoitohenkilökunnan resurssista. Näillä tiedoilla tuotettavan hoitoisuustiedon avulla voidaan paremmin arvioida optimaalista henkilöresursointia sote-yksikössä sekä seurata hoitotyön kuormitusta.   

Hoitoisuustietoa voidaan hyödyntää kustannuslaskennassa määriteltäessä hoitotyölle hinta 

Hoitohenkilöstö on terveydenhuollossa suurin resurssi ja hoitohenkilöstön palkat yksi suurimmista menoeristä. Tästä huolimatta hoitotyöhön kohdennetuista kuluista on saatavissa vain vähän ja huonosti kohdennettua sekä vertailtavaa tietoa. Tällä hetkellä yleisesti käytössä olevat tunnusluvut eivät anna todellista kuvaa hoitotyöstä ja siihen käytetyistä resursseista.  

Hoitotyön osuus potilaan kokonaishoidossa ja kustannuksissa jää vaillinaiseksi ja usein jopa näkymättömäksi.  

Käyttäen kehittämäämme kustannuslaskentamallia voidaan potilaalle kirjattuja hoitoisuustietoja hyödyntää hoitopäivien kustannuslaskennassa ja näin asettaa hoitotyölle hinta huomioiden potilaan yksilölliset hoidon tarpeet.  

Hoitoisuusluokitusjärjestelmä tuottaa tietoa hoito- ja asiakastyön kuormituksesta  

Luotettavaa tietoa hoito- ja asiakastyön sisällöstä sekä optimaalisesta henkilöresurssista tarvitaan, jotta työtä tekevien ammattilaisten määrä on mahdollista suunnitella ja johtaa tarvetta vastaavasti. Myös muut kuormitusta kuvaavat tekijät, kuten käyntimäärät, ovat tärkeitä toiminnan kehittämiseksi.  

Hoitoisuustieto tuotetaan organisaatioissa yhteistyössä hoito- ja asiakastyön asiantuntijoiden, hoitajien, kanssa. Sote-organisaatioiden henkilökunta luokittelee säännöllisesti hoitamansa potilaat käytössä olevan RAFAELA®-mittarin avulla tuottaen jatkuvasti päivittyvää tietoa toteutuneesta hoitotyöstä ja hoivasta. Esimiehet tallentavat tiedon toteutuneesta potilas- tai asiakastyöhön osallistuneesta henkilöresurssista.  


 

RAFAELA®-järjestelmä sisältää viisi eri mittaria, kukin eri sote-toimintaympäristöön:  

 • HOIq-mittari terveydenhuollon avo- ja osastotyöhön, tehostetun palveluasumisen yksiköihin sekä päivä- ja kotisairaalatoimintaan 
 • PPCq2.0-mittari psykiatrian avo- ja osastotyöhön  
 • PERIHOIq-mittari leikkaus- ja anestesiayksiköihin sekä päiväkirurgisiin yksiköihin  
 • SOHU-mittari sosiaalihuollon asumispalveluihin, kotihoitoon sekä kehitysvammahuollon yksiköihin  
 • SÄDEHOIq-mittari sädehoidon yksiköihin 
 • PAONCIL-mittari optimaalisen hoitoisuuden ja resursoinnin arviointiin. PAONCIL-menetelmä on uniikki menetelmä optimaalisen resursoinnin arviointiin sote-yksikössä, ja siihen on FCG Finnish Consulting Groupin yksinoikeus. 
Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Ratkaisuja asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen ja henkilöstön kuormituksen yhtäaikaiseen hallintaan

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa siihen, miten RAFAELA-järjestelmään kuuluva SOHU-mittari auttaa asiakas- ja hoivatyön johtamisessa käytännössä.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n opas hyvinvointialueille

Teimme hyvinvointialueille oppaan, jossa annetaan eväitä ja konkreettisia työkaluvinkkejä asiakaslähtöisempien ja kustannustehokkaampien sosiaalihuollon asukaspalveluiden kehittämiseksi.

Oppaan voi ladata maksuttomasti ja se sisältää huomioita tiedolla johtamisesta, esittelee RAFAELA® – järjestelmän SOHU-mittaria yhtenä työkaluna.

RAFAELA®-järjestelmän tuottama tieto tukee lain edellyttämien velvoitteiden toteutumista
Työturvallisuuslaki 23.8.2022/738
 • Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite ja hänen tulee   
 • 8 § huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä   
 • 8 § jatkuvasti tarkkailla työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen  
 • 10 § selvittää ja tunnistaa työstä ja työolosuhteista aiheutuvat kuormitustekijät  
 • 25 § käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi, jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla  
Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326

 

 • 8 § Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua  
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785
 • 3 § Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon  
 • 12 § Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot 

Mitä toimenpiteitä hoitoisuustiedon perusteella voidaan tehdä?  

 • Työn suunnittelu ja organisoiminen hoitoisuustiedon pohjalta 
 • Potilas- tai asiakasvirtojen muuttaminen ja uudelleenohjaaminen 
 • Työntekijöiden lukumäärän lisääminen tai vähentäminen 
 • Potilas- tai asiakaspaikkojen lisääminen tai vähentäminen 
 • Lisäresurssiesitykset ja -muutokset hoitoisuustietojen pohjalta 
 • Työvuoro- ja henkilökuntarakenteen muokkaaminen 
 • Yksikön päiväohjelman muokkaaminen 
 • Tukipalveluiden palkkaaminen, jotta potilas- tai asiakastyöhön osallistuvat työntekijät voivat keskittyä hoitotyöhön 

Kiinnostuitko? Annamme mielellämme lisätietoa RAFAELA®-järjestelmästä ja sen tuomista eduista!

Ota yhteyttä asiantuntijaamme: