Hanhikiven linnuston ja voimajohtojen selvitys

Maat
Suomi
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Lentäviä lintuja

Työssä suunniteltiin ja toteutettiin laajamittaisia linnustoselvityksiä linnustollisesti herkälle alueelle rakennettavan Hanhikiven ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämistä varten suunniteltujen voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeisiin. Laajamittaiset linnustoselvitykset olivat myös pohjana hankkeessa edellytettyyn luonnonsuojelulain 65 § mukaiseen Natura-arviointiin. Työ sisälsi maastoselvityksenä muuttolinnuston tarkkailua, lepäilijälaskentoja, pesimälinnustoselvityksiä sekä pesivien lintujen ruokailulentojen tarkkailua. Työn aikana kehitettiin myös voimajohtohankkeisiin suunnattuja arviointimenetelmiä.

Työ oli osana laajempaa ympäristövaikutusten arviointia, joka palkittiin vuonna 2016 myönnetyllä Hyvä YVA -palkinnolla.