Klooratuilla liuottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kestävä kunnostus

Maat
Suomi
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Kurikan referenssikuva

FCG voitti valtakunnallisessa kunnostusdemonstraatioiden tarjouskilpailussa maaperän ja pohjaveden kunnostusurakan Kurikassa. Kunnostuksen tavoitteeksi määriteltiin läheisten vedenottamoiden vedenlaadun turvaaminen, joka tehdään vähentämällä haitta-ainepitoisuuksia pilaantuneen alueen pohjavedessä. Voittoisa ehdotus perustui energiatehokkaisiin ja päästöttömiin in-situ -tekniikoihin, eli pohjaveden haitta-aineiden hajottamiseen biologisin menetelmin. 

Yhteistyökumppaniensa kanssa FCG:n Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta -tiimi teki kohteessa täydentävät tutkimukset, laati yksityiskohtaiset kunnostus- ja tarkkailusuunnitelmat, toteutti maaperän huokoskaasunimun laiteasennukset ja biologista toimintaa edistävän apuaineen injektoinnit maaperään. Lisäksi olennaisena osana projektiin kuuluu pohjaveden laadun tarkkailu. 

Noin puolitoista vuotta jatkuneen pohjavesitarkkailun perusteella pohjaveteen on aikaansaatu biologista kloorattuja liuottimia hajottavaa toimintaa niin, että kunnostuksen ja monitoroinnin kuluessa pilaantuneelta alueelta poistuvan pohjaveden pitoisuudet kääntyvät laskuun. Tarkkailu jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.