Mustilankankaan linnustovaikutusten seuranta

Aloituspäivä
Tuulimyllyja yolla

Työssä tarkkailtiin lintujen käyttäytymistä neljän rakennetun tuulivoimapuiston alueella (yhteensä 73 tuulivoimalaa) Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä rannikolla. Tarkkailussa erityistä huomiota kiinnitettiin muuttavan linnuston käyttäytymiseen ja lintujen muuttoreiteissä mahdollisesti tapahtuneisiin muutoksiin, koska tutkimusalue sijoittuu valtakunnallisesti tärkeille lintujen päämuuttoreiteille (erityisesti joutsen, hanhet, kurki). Lisäksi alueelle sijoittuu lintujen alueellisesti tärkeitä lepäily- ja ruokailualueita. Linnustovaikutusten seuranta sisältää myös pesimälinnustoselvityksiä sekä tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen etsintää.

Työ liittyy rakennettujen tuulivoimapuistojen kaavoituksen ja luvituksen vaikutusten seurantaan aiemmin laaditun linnustovaikutusten seurantasuunnitelman mukaisesti. Seurantasuunnitelman mukaisesti lintujen käyttäytymistä alueella tarkkaillaan tuulivoimapuistojen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana sekä tuulivoimapuistojen viidentenä toimintavuonna.

Tarkkailun aikana on saatu erittäin laadukasta tietoa ja hyviä kokemuksia lintujen käyttäytymisestä suomalaiseen metsäympäristöön rakennettujen tuulivoimapuistojen alueella. Tietoa on hyödynnetty myös muiden tuulivoimahankkeiden suunnittelussa, Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntakaavoituksessa, Työ- ja elinkeinoministeriön laatimassa kirjallisuusselvityksessä ja tuloksia esiteltiin Ympäristöministeriön Rakennetun ympäristön energiakysymykset -neuvottelupäivillä.