Saksalan vesilaitos

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Saksalan vesilaitos

Porvoon Linnanmäen varavesilaitoksen korvaavan vedenkäsittelylaitoksen esisuunnittelu aloitettiin vuoden 2019 alussa. Hankkeen tavoitteena oli varmistaa talousveden tuotanto ja laatu myös poikkeustilanteissa, joissa Porvoon veden päävesilaitosten toiminta on keskeytynyt. Esisuunnitteluvaiheessa määritettiin ja mitoitettiin vedenottamon raakaveden sisältämän kloridin, raudan ja mangaanin sekä erilaisten haitta-aineriskien poistamiseen soveltuva vedenkäsittelyprosessi. Uusi laitosrakennus suunniteltiin rakennettavaksi Saksalan vanhan vesilaitoksen läheisyyteen, jonne raakavesi pumpataan uutta siirtolinjaa pitkin saneerattavista vedenottokaivoista. 

Linnanmäen vesilaitoksella tehdyissä pilot-kokeissa FCG tutki prosessiratkaisuna paineellisen hiekkasuodatuksen, pH:n optimoinnin ja kalvosuodatuksen yhdistelmää. Kokeita jatkettiin usean kuukauden ajan eri vedenottomäärillä valitun prosessin toimivuuden varmistamiseksi. Pilot-kokeiden tulosten perusteella laadittiin uuden laitoksen yleissuunnitelma, jossa tarkennettiin laitoksen teknisiä ratkaisuja, vedenjohtamisjärjestelyjä, eri yksikköprosessien toteutustapaa ja erityisvaatimuksia sekä toteutuksen kustannusarviota. Samalla FCG laati uuden laitoksen pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten.

Laitoksen toteutussuunnitelmat valmistuivat syksyllä 2021 ja laitoksen rakentaminen tapahtuu 2022-2023.

Asiakas: Porvoon Vesi

Yhteyshenkilö
Kalle Kiisto
Puh. +358 50 366 3548
kalle.kiisto@fcg.fi