Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohdon YVA-menettely

Maat
Suomi
Lopetuspäivä

FCG toteutti Suomen ensimmäisen 110 kV:n voimajohdosta laaditun YVA-menettelyn vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Voimajohdon kokonaispituus oli noin 50 km, ja osa reitistä suunniteltiin toteutettavan yhdellä ja osa kahdella virtapiirillä. Hankkeessa tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa.

Vaikutusten arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota ihmisiin, luontoon, pohjavesiin ja maisemaan kohdistuviin vaikutuksiin. YVA-menettelyn yhteydessä laadittiin myös luontoselvityksiä ja vaihtoehtoja käsiteltiin sidosryhmien kanssa, minkä johdosta voimajohdon reittiin tehtiin useita tarkistuksia hankkeen aikana hankkeen vaikutusten minimoimiseksi.

YVA:n aikana esille nousseista ympäristöllisesti herkistä kohteista laadittiin kohdekortit, joilla ohjeistetaan herkkien kohteiden huomioiminen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon aikana.