TuuliWattin linnustonseuranta Pohjois-Pohjanmaalla

Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Lintuja lennossa

Työssä tarkkailtiin lintujen käyttäytymistä viiden rakennetun tuulivoimapuiston alueella (yhteensä 78 tuulivoimalaa) Perämeren koillisrannikolla. Tarkkailussa erityistä huomiota kiinnitettiin muuttavan linnuston käyttäytymiseen ja lintujen muuttoreiteissä mahdollisesti tapahtuneisiin muutoksiin, koska tutkimusalue sijoittuu valtakunnallisesti tärkeille lintujen päämuuttoreiteille (erityisesti petolinnut). Linnustovaikutusten seuranta sisältää myös pesimälinnustoselvityksiä sekä tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen etsintää. Lisäksi seudulle sijoittuu valtakunnallisesti merkittäviä Natura-alueita, joihin kohdistuvia linnustovaikutuksia on myös selvitetty.

Työ liittyy rakennettujen tuulivoimapuistojen kaavoituksen ja luvituksen vaikutusten seurantaan aiemmin laaditun linnustovaikutusten seurantasuunnitelman mukaisesti. Seurantasuunnitelman mukaisesti lintujen käyttäytymistä alueella tarkkaillaan tuulivoimapuistojen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana sekä tuulivoimapuistojen viidentenä toimintavuonna.

Tarkkailun aikana on saatu erittäin laadukasta tietoa ja hyviä kokemuksia lintujen käyttäytymisestä suomalaiseen metsäympäristöön rakennettujen tuulivoimapuistojen alueella. Kyseessä ovat ensimmäiset suomalaiset laajamittaisemmat tutkimukset metsäisille alueille rakennettujen tuulivoimapuistojen vaikutuksesta seudun linnustoon. Työn aikana on saatu hyvää tietoa myös laajenevien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutuksista seudun linnustoon. Tietoa on hyödynnetty myös muiden tuulivoimahankkeiden suunnittelussa, Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntakaavoituksessa, Työ- ja elinkeinoministeriön laatimassa kirjallisuusselvityksessä ja tuloksia esiteltiin Ympäristöministeriön Rakennetun ympäristön energiakysymykset -neuvottelupäivillä.