Yhteistyöhanke THL JA FCG: koko maan terveydenhuollon tuotteistuksen pilotointi

Aloituspäivä
Lopetuspäivä

THL käynnisti keväällä 2017 korkean prioriteetin uudistamishankkeen, jonka avulla haluttiin varmistaa THL:lle tulevien uusien lakisääteisten tehtävien menestyksellisen toteuttamisen edellyttämä tietopohja. Tämän vuoksi THL ja FCG toteuttivat terveydenhuollon tuotteistuksen pilotoinnin ensimmäistä kertaa koko Suomen osalta osana Sote-tietopohja -hanketta.

Tuotteistus kuvaa asiakkaiden saamat palvelut ja hoidetut terveysongelmat hallittavissa olevina, kliinisesti ja kustannuksiltaan samankaltaisina mielekkäinä hoidon kokonaisuuksina. Hankkeessa yhdistettiin vuosien 2015 ja 2016 Hilmo-data, luokiteltiin ne pDRG-EPR-tuotteistustyökalulla ja lopuksi aineistoon liitettiin kustannustieto. Yksittäiset henkilötiedot eivät ole olleet tunnistettavissa. 

Tuotteistus toteutettiin maakunnittain soteuudistuksen alueellisten suunnitelmien mukaisesti. Maakuntien on tunnettava alueensa asiakaskirjo (case mix), sillä muuten palveluja ei voida kehittää asiakaskunnan palvelutarpeiden mukaisesti. 

Asiakkaiden palvelutarpeet vaihtelevat maakunnittain. Sekä valtion maakunnille osoittaman että maakuntien tuottajille osoittaman rahoituksen tulee olla oikeudenmukaista eli perustua asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Myös perusterveydenhuollon asiakaskirjon tunteminen on tärkeää, jotta asiakkaiden palvelutarvetta ja arvioida rahojen riittämistä voidaan ennakoida, samoin maakunnan suoriutumiskykyä.  

Havaintojen mukaan palvelutuotanto eroaa maakunnissa toisistaan huomattavasti. Eroja on esimerkiksi kirjaamisessa, episodikohtaisissa kustannuksissa ja ammattiryhmien välisessä työnjaossa. Erityisesti perusterveydenhuollon kirjaamisessa on paljon kehittämisen varaa.

- Kirjaamisella on vaikutusta maakuntien saamaan rahoitukseen, jolloin jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella on vastuu siitä, että maakunnan arvioinnissa käytettävä tieto on laadukasta ja oikeaa, projektijohtaja Eeva Ketola sanoo. 

Hankkeesta on kirjoitettu mm. THL:n Tutkimuksesta tiiviisti -sarjassa http://www.julkari.fi/handle/10024/136758 Lääkärilehdessä julkaistu alkuperäisartikkeli https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/koko-suomen-perusterveydenhuollon-asiakaskirjo-on-nyt-kuvattu/. Hankkeesta löytyy tietoa myös THL loppuraportissa, Sote-tietopohja -hanke file:///Q:/Hki/P340/P34082_THL_Projekti/Ty%C3%B6aineisto/THL%20loppuraportti/Loppuraportin%201.0_181203.pdf