FCG kehittää etäkonsultoinnin ratkaisuja tserveydenhuoltoon

Sote-kustannusten hallinta

Talouden tasapaino ja sen säilyttäminen ovat edellytys kaikelle toiminnalle sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueilla. Suurimmat palveluiden järjestämisen haasteet liittyvät kasvavien kustannusten hallintaan. Tasapaino vaatii realistisen analyysin nykytilasta, ennusteet tulevasta kehityksestä ja näiden pohjalta johdetut ratkaisut.

Sote-toimiala toimii aina tilanteessa, jossa käytettävät resurssit ovat rajalliset. Resurssien kohdentaminen tietylle alueelle sulkee pois mahdollisuuden kohdentaa ne samanaikaisesti toisaalle. Kustannusten hallinnassa pitää tarkastella kokonaisuutta esimerkiksi alueellisesti tai asiakasryhmittäin. Jos kokonaisuutta ei hahmoteta, on aina mahdollisuus osaoptimointiin organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä.

Kustannusten hallinnan lähtökohtana on tuottaa palvelut vastaamaan alueen väestön tarpeita. Terveystaloustieteen piirissä tunnistettu lainalaisuus on, että tarjonta lisää kysyntää. Kysyntä puolestaan on eri asia kuin tarve. Paikalliseen päätöksentekoon vaikuttavat aina myös alueen sotepalvelujen historia, asukkaiden mielipiteet ja paikallispolitiikka. Siitä esimerkkinä on keskustelu laajan päivystyksen sairaaloista.

Sote-uudistukselta on odotettu jo vuosia ratkaisua taloudellisiin ja toiminnallisiin ongelmiin. Huolimatta uudistuksen toteutumisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuu tulevina vuosina muutoksia, jotka vaikuttavat toimintakenttään merkittävästi. Väestökehitys, talous, teknologia ja globaalit muutostrendit luovat uudenlaisia näkymiä suomalaiseen palvelujärjestelmään, sen rakenteisiin, tuottamistapoihin ja kehittämiseen. 

Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana toimii tieto väestön palvelujen tarpeesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Kun halutaan muutosta, joka johtaa kestävään tapaan tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja, tarvitaan tietoa palvelujen käyttäjistä, palvelujen sisällöstä, kanavista sekä henkilö- ja taloudellisten resurssien jakautumisen nykytilasta. Vain tarpeeksi laajalla ja monipuolisella tilannearviolla on mahdollista lähteä muutokseen, joka johtaa kestävään tapaan tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Meillä FCG:llä on pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten laskennasta organisaation ylemmältä tasolta aina yksittäisen potilaan ja terveysongelman hoidon kustannuksiin. Eri näkökulmat kustannusten muodostumisessa tulee ottaa huomioon, jottei säästetä yhtäällä ja käytetä resursseja tehottomasti toisaalla.

Asiakassegmentointi ja terveysongelmakohtainen tarkastelu

Palvelujen tavoitteena on niiden tuottama terveys- tai hyvinvointihyöty. Sitä ei voi arvioida ilman terveysongelmien kuvaamista ja asiakkaiden segmentointia. Kustannusten hallinta perustuu tietoon 

  • ketkä tarvitsevat ja ketkä käyttävät palveluja
  • missä ja millä tavalla palvelut tuotetaan
  • mitä palvelujen tuottaminen maksaa

Kun segmentointi- ja tarkastelutyö on tehty, se toimii perustana kustannustehokkaiden palvelujen suunnittelulle ja resurssien kohdentamiselle tärkeimpiin kohteisiin. Palveluista, jotka eivät tuota terveyshyötyä, syntyy turhia kustannuksia. Siitä tyypillinen esimerkki on flunssapotilaiden käynnit terveyskeskuksessa pelkän sairauslomatodistuksen vuoksi. 

Ongelmien tunnistamisen ja korjaamisen jälkeen on tärkeää miettiä keinot jatkuvan kustannustehokkuuden turvaamiseksi. Seurantaan luodaan selkeät mittarit ja työkalut. Jos mittarit hälyttävät, korjausliike tehdään nopeasti. Vahva ja vakaa talous antaa anteeksi hetkelliset notkahdukset. 

Mahdollisuudet sote-kustannusten sopeuttamiseen

Kustannustehokkuuden parantamiseen voi löytyä lähtökohtia myös oman toimintaympäristön tarkastelusta. Tulisivatko lähipalvelut joillakin alueilla edullisemmiksi, tuoko keskittäminen kuitenkin etua? Kuinka moni valitsisi mieluummin digipalvelut? Voisiko palvelujen saatavuutta helpottaa myös asioinnin keskittämisellä yhdelle luukulle?  

Jos ollaan tilanteessa, että sopeuttamistoimet ovat tarpeen, teemme niiden löytämiseksi kattavan talousanalyysin. Lähtötietoina käytetään sekä julkisia tietoja että kunnan, kuntayhtymän tai organisaation omia tilinpäätöstietoja. Niiden kautta rakentuu kokonaiskuva organisaation tilanteesta. Analyysiä voimme tarkentaa tuote- ja asiakaskohtaisella kustannuslaskennalla, jolloin pääsemme kiinni yksityiskohtiin ja voimme arvioida mm. resurssien käytön tehokkuutta. 

Analyysien ja laskennan tuloksena teemme johtopäätökset ja annamme suositukset päätöksentekoon. Tarvittaessa toimimme myös tukena muutosten ja sopeutusohjelmien toimeenpanossa, palveluverkkojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

_______________________

Sote-kustannukset hallintaan > lue toimialajohtaja Mari Sundbergin blogi
Mieti, sinä voit olla seuraava potilas > - lue erityisasiantuntija Pia Fredrikssonin blogi
Kustannuslaskenta > katso webinaaritallenne
Kustannuslaskenta esimerkein > katso webinaaritallenne