EPR-FCG

Asiakasluokittelut ja kustannuslaskenta sote-organisaatiossa

Tiedolla johtaminen on kiinteä osa myös sosiaali- ja terveysalan johtamista. Tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi, jotta onnistutaan esimerkiksi palvelujen kohdentamisessa tai henkilöstön käytön ohjauksessa. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun suunnitellaan uutta organisaatiota ja sen toimintaa, muotoillaan olemassa olevia palveluja uudella tavalla tai kun käytettävissä olevat rahat on osattava ohjata järkevästi.

Asiakasluokittelu auttaa muodostamaan käsityksen asiakaskirjosta ja palvelutarpeista 

Käytännössä asiakasluokittelu on määritetyllä tavalla tehtävää asiakas- ja potilasdatan ryhmittelyä, ja sen avulla saadaan datasta nostettua esiin terveys- ja sosiaaliongelmia. Asiakasluokittelun avulla tuotetaan konkreettista ja kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, mitä palveluita asiakkaat ja potilaat käyttävät, minkälaisia ongelmia heillä on, minkälaisia asiakastarpeita ongelmista muodostuu tai kuinka paljon resursseja kuluu ja tarvitaan. Esimerkiksi hyvinvointialueita muodostettaessa tämä on oleellista tietoa, sillä väestöä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskirjoa tarkasteltaessa hyvinvointialueet aloittavat toimintansa keskenään hyvin erilaisista lähtökohdista.  

Asiakasluokittelun tarjoamat hyödyt 

Asiakasluokittelun käyttöönotto edellyttää sote-organisaation kaikilta osin yhtenäistä ja systemaattista tapaa kirjaamiseen ja kustannusten laskemiseen. Tämä tuottaa yhtenäisen tavan toimia ja sitä kautta vertailtavuus paranee. Kun saatavilla oleva tieto on vertailukelpoista niin yksiköiden, osa-alueiden kuin hyvinvointialueiden kesken, erottuvat myös todelliset syyt eroihin, jotka aiheutuvat mm. erilaisista tavoista tuottaa palveluita, käyttää rahaa tuottamiseen, palveluita ei ole tarjolla riittävästi tai väestö on sairaampaa, ja tarvitsee palveluita enemmän.  

Vertailtava, todellinen tilannekuva auttaa toiminnan ohjausta ja sitä koskevaa päätöksentekoa. Asiakasluokittelun kautta muodostuu konkreettista ymmärrystä muun muassa siitä, missä/millaiset asiakkaiden palvelutarpeet ovat, kuinka paljon resurssia palveluiden tuottamiseen kuluu, onko organisaation palveluverkkoon tarpeen tehdä muutoksia tai miten hyvin digitaalisilla ratkaisuilla voidaan korvata kasvokkain tapahtuvaa palvelua.  

Tutustu palveluihin:

Kustannuslaskenta tukee ennusteiden laadintaa 

Terveysongelmien kustannukset saadaan selville huolella tehdyn kustannuslaskennan kautta. Perusteellista kustannuslaskentaa teemme osana asiakasluokittelua, mutta laskenta voidaan tarvittaessa toteuttaa myös erikseen. Alhaalta ylöspäin kulkevan laskentamalli perustuu toiminto- ja aikaperusteiseen sekä välisuoritteisiin perustuvaan laskentaan. Malli takaa hyvän pohjan ennusteelle edellyttäen, että laskennan perustana on mahdollisimman tarkat tiedot. Kun tämän lisäksi ymmärretään ja tunnetaan asiakaskirjo, palvelun tarve ja väestöennusteet, päästään jo tarkkaan käsitykseen siitä, minkälainen loppusumma tarvittavien palveluiden tuottamiseen tarvitaan. Kokemuksemme perusteella samaan tarkoitukseen tähtäävällä, ylätason karkealla potilaskustannuslaskennalla on mahdollisuus mennä jopa miljoonia euroja pieleen. 

Tarjoamme terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kustannuslaskentaa osana asiakasluokittelua tai tuotamme asiakkaillemme niitä erikseen. Lisäksi konsultoimme asiakkaitamme myös suunnittelemaan, millä tavoin laskentaa olisi järkevää tehdä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueilla ja kunnissa
lue lisää