Sote-uudistus siirtää palveluiden järjestämisvastuita kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksen perimmäisenä tavoitteena on varmistaa ja turvata jokaiselle yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja parantaa näiden palveluiden saatavuutta sekä saavutettavuutta – eli käytännössä varmistaa entistä paremmat ja laadukkaammat sekä helpommin saavutettavat sote-palvelut.

Lainsäädännön edellyttämänä hyvinvointialueen on huolehdittava sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamisesta ja palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittelemisestä. Kattavasti toteutettu palveluketjun mallintaminen ja kuvaaminen antaa kattavan kuvan hyvinvointialueen väestön tarpeista erilaisten palvelujen osalta sekä auttaa hyvinvointialueen hallinnoinnissa. 

Siirtyminen vuoden 2023 alusta voimaan tuleviin hyvinvointialueisiin muuttaa väistämättä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rakennetta, mutta myös palveluiden sijaintia. Palveluiden kokonaisuuden suunnittelulla ja palveluiden tuottamisella hyvinvointialueella on suuri merkitys siihen, miten kiinteistöjä tulevaisuudessa käytetään tai minkälaisia investointitarpeita tai -paineita niihin liittyy. 

Huolellisesti tehty palveluverkkosuunnitelma luo pohjan niin palvelurakenteelle, henkilöstösuunnittelulle, johtamiselle kuin myös kestävälle kiinteistön pidolle, pitkän tähtäimen investointiohjelmille sekä niiden laadinnalle. 

Lain nojalla hyvinvointialueille on suoraan siirtymässä sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ja erityishuoltopiirit, mukaan lukien näiden omaisuus, vastuut ja velvoitteet. Hoitorakennusten laajuus on yli 7 miljoonaa kerrosneliötä ja odotettavissa on, ettei tässä rakennuskannassa peruskorjausta ole paljoa tehty, investointeja on jäänyt myös toteutumatta ja olemassa olevalla rakennuskannalla on korjausvelkaa noin 1,2 miljardia euroa.

Haluatko keskustella asiantuntijan kanssa sote-uudistuksesta ja kuulla palveluistamme hyvinvointialueille?
Ota yhteyttä

Uudet hyvinvointialueet merkitsevät myös uutta julkisoikeudellista yhteisöä, jolla on alueellaan itsehallinto. Millaiseksi muodostuu hyvinvointialueen hallinto- ja johtorakenne tai uuden organisaation talousarvio, kun nämä ovat vielä suunnittelupöydällä? Selkeät johtamisen ja organisaation rakenteet tuovat myös tehokkuutta ja mahdollistavat vaikuttavan johtamisen.  

Organisaatiorakenteilla määritellään johtamisen valta- ja vastuusuhteita sekä keskinäistä työnjakoa ja toiminnan järjestämistä. Toimivalla johtamisjärjestelmällä ja -käytännöillä edistetään hyvää hallintoa ja yhteistyötä moniammatillisessa työyhteisössä, jonka tavoitteena on taata asiakkaalle tarpeenmukainen ja vaikuttava palvelu oikea-aikaisesti. 

Tutustu myös:

Näkemyksiämme hyvinvointialueista ja sote-uudistuksesta

Lataa opas tiedolla johtamiseen sote-ammattilaisille