soteuudistus_1920x552.jpg

Hyvinvointialueiden laadukkaat sote-palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Jotta uudistuksen tavoitteisiin päästään, tulee kehittämisessä alusta alkaen kiinnittää huomioita rakenteiden lisäksi palvelukokonaisuuden ja palveluiden tuotannon tapojen kehittämiseen. Sote-uudistuksessa perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön, mikä ei toteudu rakenteihin keskittymällä.

pysvyahenkilosto1200x630
Pysyvä ja hyvinvoiva sote-henkilöstö

Sote-henkilöstöä on valjastettu oman työn ohella pandemian hoitoon ja tulevan uudistuksen edellyttämään massiiviseen muutostyöhön. Jotta henkilöstö voi jatkossa hyvin, on kiinnitettävä huomiota sote-ammattilaisten työssä jaksamiseen, pysymiseen ja kehittymiseen.

hyvinvointialue henkilöstösiirto tietomalli 420x340
Työn merkityksellisyys ja sote-henkilöstöä askarruttavat kysymykset

Lataa tallenne ja kuulet FCG:n asiantuntija Suvi Kuosmasen ja asiantuntijalääkäri Emma Kajanderin näkemykset niin työn merkityksellisyydestä kuin sote-henkilöstöä askarruttaviin kysymyksiin.

soteuudistus_palvelut1200x552
Vaikuttavat ja kustannustehokkaat sote-palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisessa huomiota siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Tavoitteena luoda yhteensovitettuja palveluita, joissa palveluketjut ja -kokonaisuudet ovat sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti.

soteuudistus_data1920x552.jpg
Kerätyn tiedon hyödyntäminen sote-työssä

Tiedolla johtaminen tulee korostumaan niukkenevien resurssien aikana: Hyvinvointialueilla on oltava yhä selkeämpi näkemys sote-palveluiden vaikuttavuudesta, tarpeesta ja palveluiden oikea-aikaisuudesta. 

Lataa tiedolla johtamisen opas soteammattilaisille!
Opas tiedolla johtamiseen sote-ammattilaisille

Tiedolla johtamisen opas on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen tueksi ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi ja tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville.

Käsi tarttuu oksaan
Sote-palveluiden hiilijalanjäljen tunteminen ja johtaminen

Hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten kartoitus on nouseva näkökulma sote-toimintaan. Ympäristön kannalta tarkasteltavia asioita ovat esimerkiksi hankinnat, kuljetukset tai asiakkaiden ja henkilöstön liikkuminen. 

dDRG-FCG
Sote tulee - pitääkö olla huolissaan?

Asiantuntijalääkärimme Emma Kajander pohtii blogitekstissään soten sisältöuudistusta ja erityisesti niitä seikkoja, jotka ovat ristiriidassa sote-uudistuksen isojen tavoitteiden kanssa.

Omissa palveluissamme olemme nostaneet keskiöön tärkeitä sote-toiminnan ja -kehittämisen osa-alueita.

  • Henkilöstön hyvinvoinnista on huolehdittava kiinnittämällä huomioita työssä jaksamiseen, pysymiseen ja kehittymiseen. Lisäämällä tiimien itseohjautuvuutta henkilöstölle muodostuu mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, ja rutiinitöitä voidaan tukea ja helpottaa uusien työkalujen ja järjestelmien avulla. Hyvään johtamiseen panostaminen parantaa henkilöstön työkykyä ja tuottavuutta.
  • Palveluiden yhteensovittaminen edellyttää yhtenäisiä, systemaattisia ja suunniteltuja palvelumalleja, - prosesseja ja ohjausmalleja. Digitaalisuuden tuomat palvelut ja muut mahdollisuudet tukevat sote-palveluiden organisointia.
  • Data voidaan valjastaa tukemaan palveluiden kehittämistä ja muutoksessa onnistumista. Tulevaisuuden toiminnan johtaminen sekä palveluiden järjestäminen edellyttävät ajantasaista ja yhteneväistä tietoa, analysointia ja visualisointia. Laadukas tiedolla johtaminen vaatii myös selkeää rakennetta sille mitä, miksi, kenelle ja milloin raportoidaan.       
  • Ilmasto- ja päästökysymyksiä ei voida jättää huomiotta sote-toiminnassakaan. Ympäristövaikutusten kartoitus onkin nousemassa yhdeksi tarkastelunäkökulmaksi asiakastoiminnan, palveluiden organisoinnin sekä kustannus- ja prosessitehokkuuden rinnalle.

Uusien organisaatioiden palveluntuotannon mallit on syytä suunnitella alusta alkaen vastaamaan tarpeita. Tavoitteena luoda yhteensovitettuja ja sujuvia palveluita, jotka ovat asukkaille tarpeenmukaisia ja helposti saavutettavia. Palveluiden kehittämisessä tulee tavoitella yhä parempaa terveyshyötyä, hyvinvointia ja vaikuttavuutta kustannustehokkaasti. Toimintatapoja ja digitaalisia ratkaisuja kehitetään ihmislähtöisesti.