Toimintakykymittari kertoo asiakkaan avuntarpeesta. Se antaa perusteet asiakaslähtöisen ja tavoitteellisen toiminnan suunnitteluun. Hallinnoimme kolmea toimintakykymittaria, joita käytetään yhteisen AIRA-tietopalveluratkaisun kautta.

Toimintakyvyn arviointi on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Ammattilaiset arvioivat objektiivisilla menetelmillä asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta itsenäisesti sekä yhteistyössä asiakkaan ja asiakkaan läheisten kanssa. Arvioinnin tuloksena muodostuu luotettava kokonaiskuva asiakkaan toimintakyvystä ja avuntarpeesta.

Toimintakykytietoa hyödynnetään monipuolisesti

  • asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa ja päätöksissä
  • toimenpiteiden suunnittelussa
  • tavoitteiden määrittelyssä
  • toimenpiteiden vaikutuksien arvioinnissa.

Toimintakyvyn arvioinneista koostuu yksilötason tiedon lisäksi yksikkö- ja organisaatiotasoista tietoa. Kaikkiin ylläpitämiimme toimintakykymittareihin kuuluu mittarikohtainen sovellus. Sovelluksen ansiosta asiakas-,  yksikkö- ja organisaatiotasoinen raportointi on vaivatonta, koska tiedot ovat kootusti hyödynnettävissä suoraan sovelluksen raportoinnista. Raporttien selkeät koonnit antavat tietoa yksikön ja organisaation toiminnan vaikutuksista. Toimintakykytiedon hyödyntäminen on konkreettisesti apuna organisaation tiedolla johtamisessa. Organisaation toiminta tulee perustua mitattuun tietoon, jossa toimintakykytiedolla on keskeinen rooli.

Oikein valituilla toimintakykymittareilla luodaan pohja tiedolla johtamiselle.

Vastaamme kolmesta eri segmentille suunnitellusta toimintakykymittarista. FIM®-mittari soveltuu vajaakuntoisille aikuisille. RAVA®-mittari on ikäihmisille suunniteltu toimintakykymittari. TUVA®-mittari soveltuu mielenterveysasiakkaille. Vastaamme toimintakykymittarien yhdenmukaisesta kouluttamista. Kouluttautumisella menetelmän oikeaan käyttöön on tärkeä rooli mittarin luotettavuudessa ja arviointien toistettavuudessa.