ARVOA® on arviointimenetelmä perhepalveluiden ja lastensuojelun asiakastyöhön. Menetelmän avulla kartoitetaan lapsen ja perheen toimintakyvyn riskitekijöitä ja voimavaroja, ja perhe pystytään ohjaamaan sitä parhaiten tukeviin palveluihin.

Lapsen ja perheen toimintakyvyn arvioita tehdään asiakkuuden alussa, palveluiden aikana ja niiden päättyessä. Näin saadaan tietoa toimintakyvyn muutoksista ja käytettyjen palveluiden toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Mikäli palveluilla onnistutaan lisäämään toimintakykyä ja vähentämään perheen palveluiden tarvetta, ovat palvelut olleet vaikuttavia.

ARVOA-®menetelmällä tuetaan lapsen ja perheen kuulluksi tulemista ja osallisuutta arvioitaessa palvelutarvetta ja suunniteltaessa sopivia palveluita. Menetelmä auttaa asiakasperheen ja työntekijän luottamuksellisen suhteen syntymisessä ja lomakkeiden vastaukset toimivat keskustelun pohjana asiakastapaamisessa.

Arviointilomakkeissa lapsen ja perheen tilannetta tarkastellaan kattavasti hyvinvoinnin eri osa-alueilla.

ARVOA®-menetelmässä on työntekijän käytössä kolme arviointilomaketta. Työntekijä arvioi lapsen toimintakykyä, lapsen huoltajan toimintakykyä sekä lapsen huolenpitoa ja kohtelua. Lapselle ja lapsen huoltajalle on omat itsearviointilomakkeet, joiden avulla he voivat antaa tietoa hyvinvoinnistaan ja tuoda esille kokemuksensa omista voimavaroistaan.

ARVOA®-menetelmän käyttö

Työntekijä tallentaa lapsen ja huoltajan perustiedot sovellukseen ja tekee omat arvionsa lapsen toimintakyvystä, lapsen huolenpidosta, kohtelusta ja aikuisen toimintakyvystä. Työntekijä lähettää sähköpostilla lapselle ja huoltajalle yksilölliset, kertakäyttöiset tunnukset itsearviointilomakkeen täyttämiseen.

ARVOA-menetelmä
Eri aikoina tehdyt arvioinnit voidaan esittää samassa kuvassa. Näin voimavarojen ja kuormitustekijöiden muutos on helposti nähtävissä.

Itsearviointilomakkeen voi täyttää haluamallaan tavalla, joko verkossa itsenäisesti tai työntekijän kanssa. Sen voi myös tulostaa ja täyttää paperilla.

Täytetyt lomakkeet ovat lapsen, perheen ja työntekijän yhteinen työväline tapaamisessa. Vastaukset toimivat keskustelun pohjana, kun perheen tilannetta arvioidaan ja lapselle ja perheelle sopivia palveluita suunnitellaan. Arviointeja tehdään palveluiden ollessa käynnissä sovituin väliajoin ja palvelujen päättyessä. Tehtyjä arviointeja verrataan aikaisemmin tehtyihin arvioihin, jolloin toimintakyvyn muutos ja palveluiden vaikuttavuus saadaan näkyväksi niin asiakasperheelle kuin työntekijällekin.

Raportista näkee myös, mistä kysymyksistä ja vastauksista kyseiset voimavara- tai kuormitustekijäpylväät muodostuvat.

ARVOA®-sovelluksessa on mahdollista myös verrata organisaation eri yksiköiden tai alueiden asiakkaiden toimintakykyä keskenään. Näin saatua tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena sekä laadun ja vaikuttavuuden seurannassa. 

Vasemmmanpuoleisessa kuvassa lapsen oma arvio tilanteestaan. Alemmassa kuvassa on työntekijän huoli lapsen huolenpidosta ja kohtelusta. Mitä pienempi kuvaaja, sitä isompi huoli.

ARVOA-menetelmä
Muutokset lapsen huolenpidossa ja kohtelussa ovat selkeästi nähtävissä eri osa-alueilla.

ARVOA® on helppo ja nopea selainpohjainen menetelmä

ARVOA®-menetelmän arviointilomakkeet on kehitetty Kuntaliiton lastensuojelun vaikuttavuusmittarin tutkimusprojektissa vuosina 2013-2018.  Menetelmä on siirtynyt Kuntaliitolta FCG:lle vuonna 2019, jonka jälkeen sovellusta on kehitetty edelleen.

ARVOA®-menetelmä on helppo ja nopea selainpohjainen menetelmä sekä asiakkaalle että työntekijälle. Jokaisella organisaatiolla on sovelluksessa oma rekisterinsä, johon työntekijät kirjautuvat henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan. ARVOA®-menetelmän käyttäminen perustuu FCG:n kanssa tehtävään käyttöoikeussopimukseen, ja sovelluksen käyttöönoton tueksi suosittelemme koulutusta.

Tutustu myös asiakastarinaan: Laadukkuutta lastensuojelun palveluihin ARVOA® -menetelmän avulla