Map location
62.377637837653, 26.19140625

Jorvaksen sorttiaseman suunnittelu 2015-2018

Työssä suunniteltiin sorttiasema jätteiden vastaanottoa varten HSY:lle. Sorttiasema sijaitsee Kirkkonummen Jorvaksentien varrella. Hankkeen suunnittelussa tärkeänä huomioon otettavana asiana oli kohteen ympäristövaikutukset. Lisäksi aseman maisemoinnissa otettiin huomioon sijainti asuinalueiden lähellä.

Suunnittelussa on huomioitu ympäristövaikutukset mm. hiilijalanjälkilaskelman tuloksien hyödyntämisellä. Lisäksi sorttiaseman rakennuksissa on käytetty puuta ja rakenteissa on käytetty uusiomateriaaleja.

Sortti-aseman maanpäällisissä osissa on käytetty puurakenteita. Käytetyt rakenteet ovat pääosin ristiinliimattua massiivipuulevyä eli CLT:tä ja massiivipuisia lehtikuusiliimapuupalkkeja ja -pilareita. Puupinnat ovat nähtävissä sekä sisällä että ulkona. Rakennuksen ulkoverhouksessa on käytetty käsittelemätöntä siperianlehtikuusta, joka harmaantuu sään vaikutuksesta ajan kuluessa.

Rakennuspaikka oli vanhaa merenpohjaa, joka aiheutti haasteita. Tämä johti siihen, että koko tontti paalutettiin.

Metsopuiston rakennussuunnitelma 2020-2021

Metsopuisto ja Metsopuistikko muodostavat pohjoispuolella sijaitsevan Ankkapuiston kanssa yhdessä merkittävän puistokokonaisuuden, jonka keskeisenä aiheena toimii Rekolanoja, yksi Vantaan tärkeimmistä puroista. Rekolanojan ympäristön puistoalueet ovat tärkeä virkistysalue myös koko Korson keskustan kehittämisen kannalta.

Suunnittelun tavoitteena on mm. parantaa alueen käyttöarvoa, turvallisuutta ja viihtyisyyttä niin, että alueen luontoarvot säilyvät ja alue soveltuu ympärivuotiseen käyttöön.

Puiston eteläosa on suureksi osaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta ja suurin osa puistoon sijoittuvaa Rekolanojan ympäristöä on määritelty virtavesien arvokkaaksi luontokohteeksi. Rekolanojassa liikkuu taimenia ja uomaan on toteutettu kutu- ja poikassoraikkoja. Suurin osa puistoalueesta on lisäksi määritelty arvokkaaksi kasvikohteeksi.

Suunnittelussa pyrittiin nostamaan esiin veden merkitystä osana kokonaisuutta – sekä Rekolanojan että suunniteltujen hulevesien laskeutusaltaiden kautta. Puiston pohjoisosan viihtyisyyttä parannetaan – tavoitteena on vahvistaa kontrastia eteläosan luontoarvoihin painottuvan puiston osan ja pohjoisosan rakennetumman puiston osan välillä.

Lähtökohtana oli luontoarvojen ja virkistyskäytön yhteensovittaminen. Vanhainkodin lähistöllä panostetaan lisäksi esteettömään ympäristöön.

Rakentamissuunnitelma piti sisällään mm. reittiyhteydet, muut toiminnat, valaistuksen, kasvillisuuden käsittelyperiaatteet, uudet istutukset ja hulevesien hallintaratkaisut. Tärkeänä osana suunnittelua nykyisistä silloista (yht. 5 kpl) yksi kunnostetaan, yksi uusitaan ja eteläosan sillat (3 kpl) muutetaan siltamaisiksi rumpupaikoiksi. Työssä tuotettiin myös Rekolanojan pohjapadon ja hulevesialtaiden huoltokortit.

 

 

Metsopuiston puistosuunnitelma 2017-2018

Metsopuisto ja Metsopuistikko muodostavat pohjoispuolella sijaitsevan Ankkapuiston kanssa yhdessä merkittävän puistokokonaisuuden Korson keskustaan. Puiston läpi virtaa yksi Vantaan suurimmista puroista, Rekolanoja. Puiston kautta kulkee useita ulkoilu-reittejä, ja sen eteläosa on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

 

Puistosuunnitelman tavoitteena oli parantaa puiston käytettävyyttä, turvallisuutta ja yleisilmettä. Veden tuominen esiin puiston keskeisenä maisemaelementtinä on myös ollut tärkeä lähtökohta. Tavoitteena oli että veden läheisyys on hahmotettavissa ja sen ääreen pääsee. Hulevesiaiheet rakennetaan niin, että ne toimivat myös kuivana aikana puistoa elävöittävänä aiheina. Esteetön liikkuminen on suunnitelmassa otettu huomioon palvelutalon ja päiväkodin läheisyyden vuoksi.

Turun Skanssin asemakaava-alueen viheralueiden, Vallikadun, vesihuollon sekä Itäkaaren liittymän rakennussuunnittelu 2019

Skanssi on uusi kerrostalovaltainen asuinalue noin 4km päässä Turun keskustasta. Suunnittelukohteen koko on noin 12,5 ha. Työssä tarkennettiin laajan puistoalueen yleissuunnitelma sekä laadittiin alueelle rakennussuunnitelmat. Hanke oli monialainen. Mukana olivat viher- ja maisemasuunnittelun lisäksi tiiviisti myös mm. katu- ja vesihuolto, hulevedet, rantamuuri- ja patorakenteet, silta- ja laiturirakenteet, geosuunnittelu sekä valaistus. Työssä laadittiin Quadri-malli.

 

Skanssin tavoitteena on olla ekologinen, kestävän kehityksen mukainen kaupunginosa, jossa on panostettu erityisesti joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn sekä hulevesien hyödyntämiseen osana virkistysalueiden vetovoimaisuutta.

Kirstinpuiston hulevesipuisto Turkuun, ys 2018

Kirstinpuisto rakentuu Turun kaupungin keskustaan, Iso-Heikkilään osaksi Linnakaupunkia.

Alueen suunnittelussa painotettiin viihtyisiä julkisia tiloja ja viheralueita sekä kestävän kehityksen toteutumista valituissa ratkaisuissa. Hulevesien käsittely on pyritty toteuttamaan alueen viihtyisyyttä lisäävällä tavalla.

Kirstinpuisto on pilottikohteena mukana kansainvälisessä EU:n rahoittamassa iWater-hankkeessa, joka etsii uusia ratkaisuja sade- ja tulvavesien hallintaan ja tutkii ns. viherkertoimen käyttöä.

Raisio, keskustan hulevesiselvitys

Raision keskustan hulevesiselvitys rajautuu hulevesien Raisionjoen purkupisteeseen ja radan alittavaan rumpuun Alhaistenojan suunnassa.

Työssä selvitettiin Raision keskusta-alueen hulevesiviemäröinnin ongelmakohdat sekä E18-tiehankkeen vaikutukset ja mahdolliset hallintaperusteet.

Lisäksi tarkistettiin E18-tiehankkeen uusien hulevesiviemärien suunnitelmien mitoitus sekä mitoitettiin johtosiirtosuunnitelman uudet hulevesiviemärit.

Välimaan vesienkäsittelyn Pilot-rakenne, Puuhake-/biohiili suodatin

Välimaan kiertotalous alueelle laadittiin toteutussuunnitelmat vesiesuojelurakenteesta, jonka tavoitteena oli toimia tutkimuskohteena erillaisille kiertotalousmateriaalien hyötykäytölle vesiensuojelussa ja hulevesien laadullisessa hallinnassa. Työssä tutkittiin lukuisa eri kiertotalousmateriaalien soveltuvuutta vesienkäsittelyrakenteeseen.

 

Työn erityisenä haasteena oli toteuttaa vesiensuojelurakenne, jossa voitaisiin hyödyntää kierrätysmateriaaleja. Rakenteen tuli olla sovellettavissa käytännön rakenteisiin. Kiertotalousmateriaalien stabiilisuus tai regenerointi tarpeet rajasi vaihtoehtoja passiivisen rakenteen toteuttamiseksi.

 

Työssä toteutettiin suodatinrakenne laskeutusaltaalla, joka mitoitettiin 3 l/s mitoitusvirtaamalle. Virtaamansäätöä varten toteutettiin säätöpato, jolla voidaan hallita suodatinrakenteeseen kohdistuvaa hydraulista painetta ja säätää virtaamaa rakenteen läpi.

 

Kohde rakennettiin kesällä 2020 ja on toiminut tutkimuskäytössä rakentamisesta alkaen.

Tahkon keskustan hulevesien hallinnan yleissuunnitelma

Työssä on laadittu Kuopion Tahkon matkailukeskuksen keskusta-alueen hulevesien hallinnan yleissuunnitelma. Hulevesitarkasteluissa selvitettiin suunnittelualueen valuma-alueet ja valumareitit nykytilassa ja tulevassa tilassa.

Alueelle on suunnitteilla lisää matkailutoimintaan liittyvää loma-asutusta oheistoimintoineen.

Kuopio, Puijon hulevesisuunnitelma ja louhepesän rakennussuunnitelma

Puijon urhelukeskukselle toteuettiin hulevesien hallinnan yleissuunnittelu, missä tarkasteltiin FCG-SWMM mallinnusohjelmalla hulesien virtaamia alueella. Yleissuunnitelmavaiheessa mitoitettiin alueelta syntyvät hulevesivirtaamat hidastettavan viivytysrakenteilla luonnontilaista virtaamaa vastaavaksi. Viivytysrakenteiden toimivuus tarkasteltiin mallintamalla.

 

Alueen erityispiirteisiin kuului suuret kaltevuudet, joka asetti haasteita viivytysrakenteiden käytännön toteutusta varten. Suurista korkeuseroista johtuen alueen virtaamat olivat hyvin ääreviä.

Alueen hulevesimallinnuksen perusteella valittiin toteutukseen viivytystilavuuden toteuttaminen louhepesänä pysäköintialueen alle.

 

Louhepesä toteutettiin kahdessa osassa alueen suurten korkeuserojen vuoksi, mikä johti hydraulisesti haastavaan suunnitteluratkaisuun jakaa tuleva virtaama molempiin osiin, niin ettei veden hydraulinen paine aiheuta ongelmia ympäröiviin rakenteisiin.

Pajalan alueen hulevesiselvitys 2019-2020

Järvenpään kaupunki on laatinut kaavamuutoksen, joka mahdollistaa Pajalan alueen asuinrakentamiseen varatun alueen laajennuksen ja tiivistämisen sekä raskaiden ajoneuvojen pysäköintiin varatun alueen muuttamisen kaupan alueeksi. Kaupan alueen kaavamuutosta ajava taho oli toimittanut Järvenpäälle alueenkäyttösuunnitelman, jossa aiemmassa suunnitteluvaiheessa varattu kaupallisen toiminnoilla varattu alue laajentui ja hulevesien tasausaltaille varattu alue pienentyi.

Hulevesiselvityksessä selvitettiin vaikutukset ja tarkasteltiin korvaavien virtaamaa tasaavien rakenteiden vaihtoehtoja Loutinojan itäisen haaran alueella. Tarkasteluun kuului mallinnusohjelmalla tehty laskennallinen tarkastelu suunnittelukohteen hulevesivirtaamista sekä yleissuunnitelma rakenteista, joilla hulevesiä voidaan viivyttää ja virtaamia tasata.

Laaditun mallinnuksen perusteella tehtiin hulevesisuunnitelma, jossa esitettiin hulevesien virtaamia tasaavien, yleisille alueille tulevien tulva-altaiden mitoitus ja sijainti. Lisäksi tarkasteltiin asuinalueille ja kaupan alueelle tulevien paikallisten virtaamaa tasaavien rakenteiden vaikuttavuutta sekä asemakaavan laatijoille ohjaus rakenteiden vaikuttavuudesta suunnittelualueella.