Suomessa vähähiilisyyttä koskeviin rakennusmääräyksiin siirrytään vuosikymmenen puoliväliin mennessä, ja Espoon kaupungin strategiassa yksi tärkeimpiä tavoitteita on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. FCG Finnish Consulting Groupin ja Green Building Partnersin laatima Tapiolan jalkapallostadionin kaava-alueen hiilineutraaliussuunnitelma edistää osaltaan tavoitteen saavuttamista.

Tapiolan merkittävintä urheilupalveluiden keskittymää kehitetään rakentamalla alueelle uusi jalkapallostadion, minkä lisäksi asemakaavassa on varattu korttelialueita asuntorakentamiselle, monitoimihallille, hotellille, mailapelihallille sekä ulkoliikuntapaikoille, kuten lämmitettäville tekonurmikentille ja tekojääradalle. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa keskeisenä tavoitteena on ilmastovaikutusten minimointi.

Hankkeessa tarkasteltiin vaihtoehtoisia toteutusmalleja sekä energiajärjestelmän että rakennusmateriaalien osalta elinkaaren kaikissa vaiheissa sisältäen rakentamisen, käytön ja käytön jälkeisen ajan.

Jos stadionalueen uudisrakennukset rakennettaisiin puusta ja kaava-alueen rakennusten lämmitysenergia tuotettaisiin maalämpöpumpulla, kokonaishiilijalanjälki voisi selvityksen mukaan olla jopa 45 % pienempi verrattuna tavanomaisiin betonirakentamisen ja kaukolämmön päästöihin. Selvityksessä tuotiin esille myös kaukolämmön mahdollisuus kehittyä hiilineutraaliksi. 

“Vähähiilisyyttä tukevat tavoitteet yleistyvät vähitellen kaupunkien kaavoituksen ja aluekehittämisen hankkeissa, mikä lisää selvitystarpeita eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Selvityksemme mukaan Tapiolan tulevan jalkapallostadionin ja sitä ympäröivien rakennusten kokonaishiilijalanjälkeä voisi alentaa merkittävästi puurakentamisella ja paikallisiin energialähteisiin, kuten maalämpöön perustuvalla energiajärjestelmällä, jossa lämpöä kierrätetään ja varastoidaan alueella”, toteaa selvityshankkeen projektipäällikkö Petri Tuormala.

Espoon kaupungin arkkitehti Toni Saastamoinen kertoo, että keskeinen tavoite oli hahmottaa eri vaiheissa tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia hankkeen kokonaispäästöihin: “Uskon, että selvityksestä on konkreettista apua kaupungin sisäisten tahojen yhteistyön tiivistämisessä.”

FCG:llä lähdelämmön mahdollisuuksia tutkinut Mika Autiopelto jatkaa: “Valtaosa alueen kasvihuonepäästöistä on peräisin energiantuotannosta ja -kulutuksesta, minkä vuoksi selvityksen yksi tärkeistä painopisteistä oli alueen energiajärjestelmän kehittäminen.”

Selvitystyö myös osoitti, että hiilineutraaliustavoitteeseen pääseminen edellyttää paikoitellen vakiintuneista toimintatavoista poikkeamista, eri toimialojen ja toimijoiden tiivistä yhteistyötä sekä osapuolten sitoutumista toimenpiteiden jalkauttamiseen. Työn tuloksena syntyi toimenpidesuunnitelma, jonka pohjalta Tapiolan urheilupuiston suunnittelua, rakentamista ja energiaratkaisuja voidaan ohjata kaupungin suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa.

Selvitys valmistui alkuvuodesta 2021 ja se laadittiin yhteistyössä Finnish Consulting Groupin, Green Building Partnersin ja Espoon kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Työhön osallistui monialainen asiantuntijaryhmä, joka tarkasteli vähähiilisen suunnittelun, rakentamisen ja energiajärjestelmän vaihtoehtoja hankkeen eri kehitysvaiheissa.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Tapiolan urheilupuiston kaavan 18.2.

-

Koko loppuraportti, kuva medialle ja aiempi tiedote aiheesta:
Tapiolan jalkapallostadionin kaava-alueen toteutuksen ja toiminnan hiilineutraaliussuunnitelma

(suunnitelmaraportti, PDF)

Havainnekuva Tapiolan jalkapallostadionista (kuvan lähde merkittävä käytettäessä: Espoon kaupunki / Arkkitehtitoimisto HKP)

Espoon kaupungin tiedote 13.1.2021

 

Yhteystiedot:

Petri Tuormala, FCG, johtava asiantuntija, kaupunkisuunnittelu
@email
040 575 6107

Toni Saastamoinen, Espoon kaupunki, arkkitehti, kaavoitus
@email
040 520 8272

 

FCG Finnish Consulting Groupista:

FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä. 

Me FCG:llä luomme sujuvaa, turvallista ja tasavertaista arkea Suomessa ja maailmalla. Olemme kuntien, yritysten ja yhteisöjen kumppani monialaisessa yhdyskuntasuunnittelussa, osaamisen kehittämisessä, hyvän hallinnon edistämisessä ja ohjelmistokehityksessä. Työskentelemme kansainvälisten rahoituslaitosten ja ministeriöiden kanssa edistääksemme parempaa elämää myös kehittyvissä maissa. Konsernissa työskentelee 800 osaajaa ympäri maailman. Liikevaihtomme oli vuonna 2019 79 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.fcg.fi   

FCG – Hyvän elämän tekijät.