Lääkäreitä työssä

Toimintakykymittarit

Avuntarvetieto antaa perusteet asiakaslähtöisen ja tavoitteellisen toiminnan suunnitteluun. Hallinnoimme kolmea toimintakykymittaria, joita käytetään yhteisen AIRA-tietopalveluratkaisun kautta. AIRA parantaa toimintakykytiedon käytettävyyttä hoitoketjussa.

FIM®-mittari arvioi vajaakuntoisen aikuisen toimintakykyä ja avuntarvetta 

FIM®-mittarilla arvioidaan 18 päivittäisessä perustoiminnossa vajaakuntoisen aikuisen asiakkaan motorista ja kognitiivista toimintakykyä ja avuntarvetta sekä niissä tapahtuvaa muutosta: selviääkö hän itsenäisesti tai miten paljon apua tarvitaan arjessa selviytymiseen? Riittääkö apuväline vai tarvitaanko avustajaa? 

FIM®-mittarilla saatua tietoa hyödynnetään yksittäisen asiakkaan kohdalla mm. kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimisessa sekä organisaatiotasolla mm. johtamisen työvälineenä. Organisaatio pystyy mittaritiedon avulla osoittamaan ja perustelemaan omaa toimintaansa. Yhteinen arviointimenetelmä ammattiryhmästä riippumatta vahvistaa moniammatillista työtä ja parantaa kuntouttavaa työotetta.

FIM®-mittari on kehitetty USA:ssa UDSMR:ssä (Uniform Data System for Medical Rehabilitation). Suomessa on kehitetty FIM®-mittarin lisäosa, jolla kuvataan 5 arjen toimintoa (eivät sisälly FIM®-mittariin) sekä raportointia varten RehabFIM-sovellus.

FIM®-mittari on TOIMIA-tietokannassa.

RAVA®-mittari arvioi ikääntyneen toimintakykyä ja avuntarvetta

RAVA®-mittarilla saadaan tietoa iäkkään henkilön toimintakyvystä ja avuntarpeesta. Henkilön toimintakykyä ja avuntarvetta arvioidaan 15 eri toiminnolla, joilla arvioidaan perus-, väline- ja psykososiaalisia toimintoja. Mittarin säännöllinen käyttö tuottaa organisaatiolle hyödyllistä tietoa, jonka perusteella iäkkään henkilön toimintakykyä voidaan seurata ja löytää henkilölle sopiva hoitomuoto.

RAVA®-mittarin tuottamaa tietoa voidaan käyttää yksilötasolla hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa ja päivittämisessä. Kunta- ja organisaatiotasolla tietoa voidaan hyödyntää resurssisuunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Valtakunnan tasolla tietoa voidaan käyttää omaishoidon tuen määrittämisen apuvälineenä ja palvelujen kehittämisessä. RAVA®-mittarin tieto tukee johtamista ja esimiestyötä. 

RAVA®-mittari on TOIMIA-tietokannassa.

TUVA®-mittarilla parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle 

TUVA®-mittari kartoittaa mielenterveysasiakkaan elämän keskeiset osa-alueet. Se nostaa esiin toiminnot, joissa asiakas on vahvimmillaan ja toisaalta tilanteet, joissa lisätuki on tarpeen.  

Mielenterveysasiakkaan toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointi perustuu soteammattilaisen tekemään arvioon. Siinä käydään kattavasti läpi viisi toimintakyvyn osa-aluetta:

  • itsestä huolehtiminen
  • kotielämään, asioimiseen ja vapaa-aikaan liittyvät toiminnat
  • sosiaaliset suhteet ja taidot
  • kognitiiviset taidot
  • psykososiaaliset taidot.

Toimintakykyä ja avuntarvetta arvioidaan 25 eri kriteerin avulla ja 15 psykiatrisen oireen (esim. impulsiivisuus, aggressiivisuus, masentuneisuus) haittaa päivittäisessä toiminnassa. Näin syntyy kokonaiskuva avuntarpeesta ja oireiden vaikutuksesta toimintakykyyn.Arvion tekemiseen kuluu vain 20–30 minuuttia, joten asiakkaan tilanne on mahdollista arvioida säännöllisin väliajoin ja huomata siinä muutokset heti.

Yksilötason raportit auttavat yhtä lailla asiakasta kuin ammattilaista hahmottamaan palvelutarpeen mahdolliset muutokset.
Organisaatiotason raportit auttavat yksikköä kehittämään toimintaa asiakaslähtöisemmäksi. Mittari piirtää organisaatiolle kuvan asiakaskunnan todellisista tarpeista. Samalla se tekee tehdyn työn näkyväksi ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi on selkeää.

Organisaatioraportti voi esimerkiksi kertoa, jos raskaammassa palvelumuodossa on toimintakyvyltään parempikuntoisia asiakkaita kuin kevyemmin tuetussa palvelumuodossa. Organisaatio saa selkeät perusteet, joilla määritellään oikea palvelutaso asiakkaalle. Datan perusteella voidaan myös arvioida ja kehittää yksiköiden toiminnallista rakennetta palvelemaan paremmin asiakaskunnan tarpeita. 

Toimintakykymittarit - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.