FCG hallinnoi ja kehittää Tuva-mittaria

TUVA®-mittari tuo parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle 

TUVA®-mittari kartoittaa mielenterveysasiakkaan elämän keskeiset osa-alueet. Se nostaa esiin toiminnot, joissa asiakas on vahvimmillaan ja toisaalta tilanteet, joissa lisätuki on tarpeen.  

TUVA®-mittarin avulla on mahdollista kartoittaa mielenterveysasiakkaan elämän keskeiset osa-alueet. Mittari sopii myös päihdeasiakkaalle. Se nostaa esiin toiminnot, joissa asiakas on vahvimmillaan ja toisaalta tilanteet, joissa lisätuki on tarpeen.  

Mielenterveysasiakkaan toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointi perustuu soteammattilaisen tekemään arvioon. Siinä käydään kattavasti läpi viisi toimintakyvyn osa-aluetta:

  • itsestä huolehtiminen
  • kotielämään, asioimiseen ja vapaa-aikaan liittyvät toiminnat
  • sosiaaliset suhteet ja taidot
  • kognitiiviset taidot
  • psykososiaaliset taidot.

Toimintakykyä ja avuntarvetta arvioidaan 25 eri kriteerin avulla ja 15 psykiatrisen oireen (esim. impulsiivisuus, aggressiivisuus, masentuneisuus) häiritsevyyttä päivittäisessä toiminnassa. Näin syntyy kokonaiskuva avun- ja tuentarpeesta ja oireiden vaikutuksesta toimintakykyyn. Arvion tekemiseen kuluu vain 20–30 minuuttia, joten asiakkaan tilanne on mahdollista arvioida säännöllisin väliajoin ja huomata siinä tapahtuneet muutokset heti. 

TUVA®-mittarin avulla arvioidaan myös asiakkaan hoitoisuutta. Hoitoisuusarviointi kuvaa työntekijän subjektiivista kokemusta asiakkaan palvelun kuormittavuudesta ja raskaudesta.

Mielenterveysasiakkaan osallisuuden vahvistaminen

TUVA®-mittari tukee asiakkaan omaa osallisuutta. Asiakas täyttää oman itsearviointilomakkeen. Lomake tuottaa tietoa siitä, millainen käsitys asiakkaalla on omista taidoistaan ja rajoitteistaan. Tietoa saadaan myös siitä, minkälaista apua ja tukea hän itse kokee tarvitsevansa. 

Asiakkaan palvelun tavoitteet konkretisoituvat arkielämän tarpeisiin eli millaista tukea hän tarvitsee selvitäkseen arjestaan.

Asiakaskohtainen toimintakyvyn ja avuntarpeen raportti 

TUVATAR-sovelluksen avulla toteutetaan asiakaskohtainen raportointi toimintakyky- ja avuntarvetiedosta. Tietoa yhdistetään asiakkaan suunnitelmaan sekä hyödynnetään yksikön ja koko organisaation tuloksellisen toiminnan tarkastelussa. Yksilötason raportit auttavat yhtä lailla asiakasta kuin ammattilaista hahmottamaan palvelutarpeen mahdolliset muutokset sekä näkemään palveluiden vaikuttavuuden. Jokainen työntekijä pystyy hyödyntämään TUVA®-mittarin tuottamaan tietoa omassa perustehtävässään ja erityisesti luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentamisessa asiakkaan kanssa.

Organisaatiotason raportointi

TUVATAR-sovellusta käytetään myös organisaatiokohtaisessa raportoinnissa. Organisaatiotason raportit auttavat yksikköä kehittämään toimintaa asiakaslähtöisemmäksi ja rakentaa organisaatiolle kuvan asiakaskunnan todellisista tarpeista. Samalla se tekee tehdyn työn näkyväksi, ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi on selkeää.

Organisaatioraportti voi esimerkiksi kertoa, että raskaammassa palvelumuodossa on toimintakyvyltään parempikuntoisia asiakkaita kuin kevyemmin tuetussa palvelumuodossa. 

Organisaatio saa selkeät perusteet, joilla määritellään oikea palvelutaso asiakkaalle. Datan perusteella voidaan myös arvioida ja kehittää yksiköiden toiminnallista rakennetta palvelemaan paremmin asiakaskunnan tarpeita.  

TUVA-indeksin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja arvioitaessa asiakkaan palvelutarvetta.