Hakutulokset

Luontoselvityspalvelut(Sivu)
Luontoselvityspalvelut Yhteyshenkilö Törmäpääsky Ville Suorsa Natura-arvioinnit ja luontovaikutusten arvioinnit Luontoselvitykset Erillisselvi...

FCG:n kiinteistöveroselvitys 0417(Sivu)
a. Kangasalalla tällainen selvitystyö on parhaillaan käynnissä. Inkoossa puolestaan potentiaaliset tarkastusalueet on kartoitettu ja maastosel...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
ipuolisesti erilaisia lisäselvitystarpeita (muun muassa luontoselvitys, melumallinnus ja -mittaus, pohjavesiselvitys ja -tarkkailu, lepakkopot...

Kiinteistöveroselvitystä Leppävirralla(Uutinen)
uorittamaan kiinteistöveroselvitystä varten vaadittavia maastotöitä. Maastotöissä mitataan tarkasteltavat rakennukset sekä tarkastetaan ja päi...

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut(Uutinen)
=""> Selvitystä ja sen tarjoamia suunnitelmia kehuttiin kaupunkien edustajien toimesta. ...

Kuntarakennepalvelut(Sivu)
kuntarakenteita koskevaan selvitys- ja asiantuntijatyöhön. Nykytila-analyysi ja muutostarpeiden kartoitus Uuden kunnan suunnittelu ja mahdolli...

Vähittäiskaupan selvitykset(Sivu)
n ja kuntien palveluverkkoselvitysten, eriasteiseen kaavoitukseen liittyvien kaupan mitoitus-, sijoitus- ja vaikutusselvitysten, vähittäiskaup...

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
ti tammikuun lopussa 2008 selvitysmiehen arvioimaan Opetusalan koulutuskeskuksen järjestämän opettajien ja opetustoimen muun henkilöstön koulu...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
 Valmistunut selvitys liittyy Kuntaliiton ja FCG:n kuntien elinvoimaverkoston (EVE4) toimintaan ja on ladattavissa...

Voimajohtosuunnittelu(Sivu)
elliset vaikutukset Luontoselvitys Arkeologinen inventointi YVA/ympäristöselvitys Viranomaisneuvottelut ja lausunnot Visuaaliset esitykset Tu...

FCG laati selvityksen Espoo–Lohja -kaupunkiradasta(Uutinen)
aankäytön kehittämisestä. Selvitys julkistettiin keskiviikkona 24.6. Kehityskuvan tavoitteena on lisätä käytävän asuin- ja työpaikkarakent...

Taloyhtiöt(Sivu)
kaana saat FCG:ltä kaikki selvitys- ja tutkimuspalvelut sekä peruskorjaushankkeiden suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhden yhteyshenkilön...

Yhtiöittämisprosessi(Sivu)
sinosto HSY:n yhtiöittämisselvitys Referenssinosto Tukipalveluiden yhtiöittämisselvitys   Talouden tervehdyttäminen  ...

Blogi: Kiinteistöveron merkitys kuntataloudessa kasvaa(Uutinen)
sa Perhossa kiinteistöveroselvitys toi hyviä tuloksia – rekisteröityjen kiinteistöjen kokonaisala kasvoi ja veropottiin saatiin lisää euroja...

Blogi: Smart City -verkostoista hyöty irti FCG:n verkostokuvausselvityksellä(Uutinen)
in kuulumisen reunaehdot. Selvitys auttaa Jyväskylää kohdistamaan resurssit tehokkaasti niihin älykkään kaupunkikehittämisen verkostoihin, joi...

Tuulivoimalat eivät ole muuttolinnuille läheskään niin tuhoisia kuin on oletettu.(Uutinen)
ista on valmistunut laaja selvitys. FCG Suunnittelu ja Tekniikka seurasi 2014–2018 välillä rakennettujen tuulivoimapuistojen linn...

Pirkko Seitsalo nimitetty Ympäristöselvitykset-palvelualueen toimialajohtajaksi(Uutinen)
itse hankkeissa. Ympäristöselvitysten parissa hän on jälleen mukana monipuolisissa ja vaihtelevissa hankkeissa ympäri Suomen.  ...

FCG mukana Meluntorjuntapäivillä 20. - 21.3.2019(Uutinen)
FCG on mukana valtakunnallisilla meluntorjuntapäivillä, jotka järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 20.-21.3.2019. Kaksipäiväisen tapahtuma...

Ympäristö ja energia(Sivu)
ttelu sekä valvonta Luontoselvityspalvelut, luontovaikutusten arvioinnit Kaivannaisalan palvelut Energia- ja ilmastoalan palvelut, esimerkiksi...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
unnittelun ja asiantuntijaselvitysten lisäksi toimintamme kattaa myös vesiväylien tutkimukset aina kauppamerenkulkua palvelevasta väylästöstä ...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
lin sekä niihin liittyviä selvitys- ja tunnistuspalveluita • Edesautamme asiakkaidemme siirtymistä uusiin maihin. • Riskien tunnistus- ja hall...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
hypermarketin kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi Referenssinosto Tahko 2030 -kehittämissuunnitelma Referenssinosto Meri-Rastilan va...

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät (Sivu)
sä valvontaviranomaiselle selvitys siitä, vastaako laitoksen ympäristölupa päätelmiä sekä ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja sään...

Kouluverkot(Sivu)
aan onnistunut kouluverkkoselvitys edellyttää laaja-alaisen ja järjestelmällisesti etenevän prosessin rakentamista. sivistyspalvelujen johtami...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
nnusterveyteen liittyvien selvitysten ja kuntotutkimusten suunnittelu, kilpailuttaminen ja valvonta Hankesuunnittelun ohjaaminen rakennusterve...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
rinnekatsomoiksi, hulevesiselvitys ja –suunnitelma sekä paikoitustarpeen selvittäminen ja mitoitus. Työntekijä Linkola, Kalle Katso video! Hak...

smartasset(Sivu)
minen, myynti- ja markkinaselvitys, taloudellinen analyysi yms.)....

Kiinteistösalkutu 2.0(Sivu)
minen, myynti- ja markkinaselvitys, taloudellinen analyysi yms.). Sevas Oy:n Kiinteistösalku 2.0, 2016 HYVA Oy:n Kiinteistösalku 2.0, 2015...

SVA-koulutus(Sivu)
ikutukset ovat tärkeä osa selvitystyötä. SVA:n toteuttaminen hankkeen yhteydessä toimii parhaimmillaan suunnittelijoiden työvälineenä, edistää...

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut(Sivu)
kkeen eri vaiheissa: tarveselvitys hankesuunnittelu suunnittelun valmistelu ja ohjaus rakentamisen valmistelu ja ohjaus toteutusvaihe vastaano...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
stämis- ja tuotantotavat -selvitys Miten ruokapalvelut tulisi järjestää niin, että se olisi kunnalle edullisinta ja ratkaisu on kestävä. Kunta...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
ki- ja kuntapalvelu 2008 –selvitys on tehty osiltaan samansisältöisenä vuodesta 1983. Tutkimuksen avulla voidaan seurata, ovatko kuntien toime...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
b>Hulevesi- ja tulvareittiselvitys osana Espoon Suomenojan maankäytön suunnittelua. Kaivos-Gruva 09 FCG osallistuu myös Ka...

FCG kakkosena koulutusorganisaatioitten imagotutkimuksessa(Uutinen)
ana ostaneet koulutusta. Selvitys julkaistaan kahden vuoden välein. Kymmenen osatekijän muodostamassa indeksissä FCG Finnish Consultin...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
a Päivi Lipposen johtaman selvitysryhmän koulutusvientiselvityksessä painotetaan: uudentyyppisten toimintamallien kehittäminen, verkottuminen...

Rovaniemi tuo kampusalueelle arjen kiertotaloutta (Uutinen)
avulla. FCG:n toteuttama selvitys kartoitti alueen peruspalveluverkon ja jakamis- ja kiertotalouden tarjonnan ja kysynnän nykytilaa ja kehity...

Kesä lähestyy – Saimaan kanava siirtyy uuteen aikaan(Uutinen)
sitä edeltänyttä teknistä selvitystä on ollut mukana tekemässä suunnittelupäällikkö Markku Vähäkäkelä FCG:ltä. Suunnittelun rinnalla tehtiin k...

Pelillistämisellä potkua suunnitteluun(Uutinen)
a Räty toteaa, että FCG:n selvitys toimi hyvänä pelinavauksena jatkopohdintaan pelien käyttömahdollisuuksista HSL:ssä. ”Varsinkin kaupunkisuun...

FCG Konsultointi tutki vapaa-ajan asumisen kehittymistä(Uutinen)
kuiset mökkiläisinä 2030 -selvitys valtioneuvoston kanslian sivuilla...

Kuntien tiloja siirtymässä maakunnille – FCG:n toimitilapalveluista tukea (Uutinen)
onen toteaa, että tarkkaa selvitystä siirtymän kustannuksista maakunnille ei ole vielä tehty. ”Omien alustavien laskelmieni mukaan se nostaa m...

Uusi opas taloyhtiöille: Näin kilpailutat korjausurakan(Uutinen)
yhtiö, meiltä saat kaikki selvitys- ja tutkimuspalvelut sekä peruskorjaushankkeiden suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhden yhteyshenkilön...

FCG Arkkitehdit voittajajoukkoon Helsingin kävelykeskustan ideakartoituksessa(Uutinen)
deakartoituksen ja muiden selvitysten perusteella Helsinki laatii seuraavaksi kävelykeskustan kehittämiseksi ratkaisumalleja, jotka esitellään...

Sisälimariskien arvioiminen on panostusta terveeseen tulevaisuuteen (Uutinen)
mi-lehdessä. -Selvitysten mukaan sotehenkilöstö on yksi eniten sisäilmaongelmien takia oireilevista henkilöstöryhmistä Suomessa, j...

Ratkaisuja kunnan rakennuksien kunnostukseen(Uutinen)
an. Alueiden palveluverkkoselvitys ja arvio tulevaisuuden tarpeista antavat näkymän siihen, mihin ja minkälaisia rakennuksia oikeasti tarvitaa...

Blogi: Kaupungin sydän maan alla(Uutinen)
FCG tekee parhaillaan selvitystä, jossa luodataan Helsingin maanalaisen keskustan mahdollisia tulevaisuuksia. Miten kävelytunneleita voidaan p...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
on kuntien kiinteistöveroselvitys, jonka tarve tunnistettiin jo ennen kuin sitä edes juuri kunnissa ehdittiin ääneen lausua. Tähän mennessä F...

Kaupungin sydän maan alla(Blogi)
nykyisten parantamiseen ja suunnata isommat resurssit maan päällisiin julkisiin tiloihin, aukioihin, palveluihin ja ylipäätään katuympäristöön...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
> Jotta tietojärjestelmät eivät lisää sote-kentän teknistä ja sisällöllistä hajaannusta, ne on perustettava kansallisiin standardeihin...