Rafaela

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä.

Sote-alan ammattilainen käyttää tablettia työssään.

RAFAELA® tukee potilaslähtöisen hoitotyön johtamista.

RAFAELA® on Suomessa kehitetty hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka tuottaa tiedon hoitotyön kuormittavuudesta: potilaiden päivittäisestä hoitoisuudesta, hoitotyöhön käytetyistä resursseista sekä hoitotyön sisällöstä. Järjestelmä on kehitetty palvelemaan hyvinvointialueiden hoitotyön henkilöstöresursoinnin suunnittelua, arviointia ja johtamista. 

RAFAELA® tuo yksiköstä jatkuvasti päivittyvää dataa hoitajamitoituksen optimoimiseksi. 

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttö tukee hoitohenkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Sen avulla hoito voidaan toteuttaa sujuvasti ja resursoida oikein, kun yksikössä olevien potilaiden yksilöllisistä tarpeista saadaan tarkkaa tietoa. Perinteisesti resursointi on suunniteltu sairaansijojen määrään pohjautuvalla tiedolla aiheuttaen hoitohenkilöstön ylikuormitusta tai työn tehottomuutta. 

Miten RAFAELA® toimii käytännössä? 

Hoitohenkilöstön aikaa kuluu välittömään, potilaan vierellä tehtyyn hoitotyöhön sekä välilliseen työhön, eli muualla kuin potilaan luona toteutuvaan, yksikössä hoidettavan potilaan hyväksi tehtyyn työhön. 

RAFAELA®-hoitoisuusluokituksen avulla hoitaja luokittelee potilaaseen kohdentuneen välillisen ja välittömän hoitotyön tuottaen jatkuvasti päivittyvää tietoa toteutuneesta hoitotyöstä ja hoivasta. Lisäksi esihenkilöt tallentavat järjestelmään tiedon toteutuneesta potilas- tai asiakastyöhön osallistuneesta henkilöstöresurssista.  

Näillä tiedoilla tuotettavan hoitoisuustiedon avulla voidaan paremmin arvioida optimaalista henkilöresursointia sote-yksikössä sekä seurata hoitotyön kuormitusta.    

RAFAELA® yhdistää hoitajan arvion potilaalle tarjotusta hoitotyöstä ja esihenkilön syöttämät tiedot hoitoon osallistuneesta henkilöstöresurssista. 

Potilaslähtöisen ja turvallisen hoidon sekä hoitohenkilöstön työhyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan näkyvyys kuormitukseen, joka aiheutuu potilaista johtuvasta työstä. RAFAELA®-järjestelmä on Suomessa kehitetty ja jo yli 20 vuotta käytössä ollut hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka on kehitetty palvelemaan hoitotyön henkilöstöresursoinnin suunnittelua, arviointia ja johtamista. 

RAFAELA®-järjestelmä sisältää viisi eri mittaria, kukin eri sote-toimintaympäristöön:   

 • HOIq-mittari terveydenhuollon avo- ja osastotyöhön, tehostetun palveluasumisen yksiköihin sekä päivä- ja kotisairaalatoimintaan  
 • PPCq2.0-mittari psykiatrian avo- ja osastotyöhön   
 • PERIHOIq-mittari leikkaus- ja anestesiayksiköihin sekä päiväkirurgisiin yksiköihin   
 • SOHU-mittari sosiaalihuollon asumispalveluihin, kotihoitoon sekä kehitysvammahuollon yksiköihin   
 • SÄDEHOIq-mittari sädehoidon yksiköihin  
 • PAONCIL-mittari optimaalisen hoitoisuuden ja resursoinnin arviointiin. PAONCIL-menetelmä on uniikki menetelmä optimaalisen resursoinnin arviointiin sote-yksikössä, ja siihen on FCG Finnish Consulting Groupin yksinoikeus. 

Hoitoisuustietoa voidaan hyödyntää kustannuslaskennassa 

Hoitohenkilöstö on terveydenhuollossa suurin resurssi ja hoitohenkilöstön palkat yksi suurimmista menoeristä. Tästä huolimatta hoitotyöhön kohdennetuista kuluista on saatavissa vain vähän ja huonosti kohdennettua sekä vertailtavaa tietoa. Tällä hetkellä yleisesti käytössä olevat tunnusluvut eivät anna todellista kuvaa hoitotyöstä ja siihen käytetyistä resursseista.   

Hoitotyön osuus potilaan kokonaishoidossa ja kustannuksissa jää vaillinaiseksi ja usein jopa näkymättömäksi.   

Käyttäen kehittämäämme kustannuslaskentamallia voidaan potilaalle kirjattuja hoitoisuustietoja hyödyntää hoitopäivien kustannuslaskennassa ja näin asettaa hoitotyölle hinta – potilaan yksilölliset hoidon tarpeet huomioiden.   

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Ratkaisuja asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen ja henkilöstön kuormituksen yhtäaikaiseen hallintaan

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa siihen, miten RAFAELA-järjestelmään kuuluva SOHU-mittari auttaa asiakas- ja hoivatyön johtamisessa käytännössä.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n opas hyvinvointialueille

Teimme hyvinvointialueille oppaan, jossa annetaan eväitä ja konkreettisia työkaluvinkkejä asiakaslähtöisempien ja kustannustehokkaampien sosiaalihuollon asukaspalveluiden kehittämiseksi.

Oppaan voi ladata maksuttomasti ja se sisältää huomioita tiedolla johtamisesta, esittelee RAFAELA® – järjestelmän SOHU-mittaria yhtenä työkaluna.

RAFAELA®-järjestelmän tuottama tieto tukee lain edellyttämien velvoitteiden toteutumista
Työturvallisuuslaki 23.8.2022/738
 • Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite ja hänen tulee   
  • 8 § huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä   
  • 8 § jatkuvasti tarkkailla työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen  
  • 10 § selvittää ja tunnistaa työstä ja työolosuhteista aiheutuvat kuormitustekijät  
  • 25 § käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi, jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla  
Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326
 • 8 § Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua  
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785
 • 3 § Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon  
 • 12 § Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot 

Mitä toimenpiteitä hoitoisuustiedon perusteella voidaan tehdä?   

 • Työn suunnittelu ja organisoiminen hoitoisuustiedon pohjalta  
 • Potilas- tai asiakasvirtojen muuttaminen ja uudelleenohjaaminen  
 • Työntekijöiden lukumäärän lisääminen tai vähentäminen  
 • Potilas- tai asiakaspaikkojen lisääminen tai vähentäminen  
 • Lisäresurssiesitykset ja -muutokset hoitoisuustietojen pohjalta  
 • Työvuoro- ja henkilökuntarakenteen muokkaaminen  
 • Yksikön päiväohjelman muokkaaminen  
 • Tukipalveluiden palkkaaminen, jotta potilas- tai asiakastyöhön osallistuvat työntekijät voivat keskittyä hoitotyöhön  

Kiinnostuitko? Annamme mielellämme lisätietoa RAFAELA®-järjestelmästä ja sen tuomista eduista!

Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat yhteydessä.

Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat yhteydessä.