Kiireellisissä tapauksissa: @email 

Laatimispäivä: 24.5.2018

1a Rekisterinpitäjä

FCG Finnish Consulting Group Oy (1940671-3)
Osmontie 34, 00610 Helsinki
010 409 2000

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Aartoaho
@email

3 Tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Aartoaho
@email

4 Rekisterin nimi

FCG Finnish Consulting Groupin asiakas-, sidosryhmä- ja koulutuksiin osallistujien rekisteri

5 Rekisteröityjen ryhmät 

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilöryhmiä:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaiden yhteyshenkilöt
 • Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat/asiakkaiden yhteyshenkilöt
 • Rekisterinpitäjän sidosryhmien yhteyshenkilöt ml. koulutuksiin osallistuvat luennoitsijat
 • Rekisterinpitäjän koulutuksiin/tilaisuuksiin osallistujat ja osallistuneet

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterinpitäjä ylläpitää tietovarantoa aktiivisista suomalaisista yrityksistä sekä yhteisöistä ja julkisen hallinnon organisaatioista. 

Organisaation yhteys- ja taustatietojen lisäksi rekisterissä pidetään yllä tietoa organisaatiossa työskentelevien henkilöiden asemasta ja tehtävistä yhteystietoineen. 

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitoon ja muuhun asiakasviestintään, kuten markkinointiin, uutiskirjeisiin, asiakaskyselyihin, asiakkaan yhteystietojen ylläpitoon ja laskutukseen
 • asiantuntija- ja asiakaspalveluiden antamiseen liittyen rekisterinpitäjän palveluihin ja toimeksiantoihin
 • rekisterinpitäjän toiminnan ja tarjonnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. rekisteröityjen verkkokäyttäytymisen perusteella
 • palveluiden (esim. tilaisuuksien ja koulutuksien) ja toimeksiantojen hallinnointiin, mukaan lukien palvelupyyntöjen käsittelyyn, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, osallistujalistojen jakamiseen koulutustilaisuudessa ja käyttöoikeuksien hallinnointiin mm. rekisterinpitäjän extranet- ja koulutuksenhallinnan tietojärjestelmissä
 • sidosryhmäyhteistyöhön, kuten luennoitsijan roolissa toimivien henkilöiden osaamisalueiden ylläpitämiseen ja toteutusten rekisteröintiin ja sidosryhmien laskujen ja palkkioiden maksamiseen
 • koulutukseen/tilaisuuteen osallistuvien yhteystietojen luovuttamiseen muille tilaisuudessa mukana oleville sidosryhmille markkinointitarkoituksiin
 • kulunvalvonta- ja videovalvontatarkoituksiin

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (mm. asiakassuhteen hoito, oikeusturvan varmistaminen, markkinointi, laskutus, palkkioiden maksu, tilaisuuden osallistujalistan jakaminen, yhteystietojen luovuttaminen sidosryhmille markkinointitarkoituksiin) tai sopimukseen (mm. koulutukseen ilmoittautuminen) tai lakisääteiseen velvoitteeseen (mm. kirjanpitovelvoitteet laskutustapahtumien säilytykseen liittyen). Lisäksi rekisteröidyiltä voidaan pyytää rekisteröidyn suostumusta tarvittaessa.

Rekisterinpitäjän koulutuksiin/tilaisuuksiin liittyviä erityishuomioita:
Ilmoittautumistietoja voidaan käyttää kyseisen tilaisuuden järjestelyissä ja ilmoittautuneiden nimet voidaan jakaa osallistujalistassa. Tilaisuus saatetaan kuvata. Kuvaamisen tarkoituksena on mahdollistaa koulutuksiin osallistuminen etäyhteyden kautta tai tallenteiden/kuvien käyttäminen koulutus- tai markkinointitarkoituksessa.

7 Rekisterin tietosisältö ja suunniteltu säilytysaika

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Työhön/asemaan liittyvät perustiedot
 • Organisaatio
 • Yhteystiedot
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Palveluiden käyttämiseen liittyvät tiedot, mukaan lukien laskutustiedot
 • Palvelupyyntöihin liittyvät tiedot
 • Ulkopuolisen asiantuntijan osaamiseen liittyvät tiedot
 • Kulunvalvonta- ja videovalvontaan liittyvät tiedot, mikäli rekisteröity on vieraillut toimipaikoissamme
 • IT-hallintatietoja kuten tekniset tunnisteet, lokitiedot, käyttäjänimet, tarjottujen palveluiden käyttöön liittyvät tekniset tiedot

Koulutusvideoihin/-lähetyksiin tai kuviin saattaa tallentua tunnistettavissa olevia henkilöitä. 

Markkinointitarkoituksiin tietoja voidaan käyttää niin pitkään kuin rekisterinpitäjä tietoja tähän käyttötarkoitukseen tarvitsee. Kirjanpitoa varten tietoja säilytetään niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää.

Palvelutoimintaan liittyviä palvelupyyntöjä säilytetään 10 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin palvelupyyntö on ratkaistu. 

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

8 Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröity itse tai hänen edustamansa organisaatio.
 • Yleisesti saatavilla olevat lähteet.
 • Ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ostetut yhteystietorekisterit.

9 Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutukset

Koulutuksien/tilaisuuksien suunnittelusta ja järjestelyistä vastaavat, asiakkuuden hoidosta vastaavat, palvelupyyntöjen käsittelijät ja laskutusta hoitavat. Tietoja voidaan luovuttaa koulutusten/tilaisuuksien sidosryhmille.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto
Rekisteristä ei tyypillisesti synny paperiaineistoa. Mikäli tällaista syntyy, hävitetään aineisto Rekisterinpitäjän tietosuojapolitiikan mukaisesti tietoturvallisesti.

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Henkilötietoja käsitellään useissa eri tietojärjestelmissä. Rekisterinpitäjä valvoo, että tietojärjestelmät on suojattu rajoittamalla käyttöoikeuksia sekä asianmukaisin päivityksin. Tietojärjestelmät on suojattu myös verkkoteknisillä toimilla (palomuurien käyttö ja tietojärjestelmien sijoittelu eri verkkosegmentteihin).

12 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja lisätiedot

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely tapahtuu rekisteröidyn suostumukseen perustuen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittelyoikeus milloin tahansa.
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tässä tietosuojaselosteessa annetut tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia. Henkilötietojen antaminen voi perustua sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen ja voi näin olla edellytys rekisterinpitäjän palveluiden ostamiselle.

Evästekäytäntö (päivitetty 9.4.2020)
 

Tässä evästekäytännössä kuvataan, mitä evästeet ovat sekä miten ja miksi käytämme niitä. Kerromme myös, kuinka voit muuttaa evästeasetuksiasi ja vaikuttaa evästeiden käyttöön.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, joita hallinnoivat FCG Finnish Consulting Group Oy ja sen tytäryhtiöt. Selaamalla verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön ja tietojen tallentamisen.

Saatamme muuttaa tätä evästekäytäntöä, milloin tahansa. Päivämäärä sivun otsikon alla kertoo, milloin tämä evästekäytäntö on viimeksi päivitetty. Mikä tahansa muutos evästekäytäntöön tulee voimaan heti, kun päivitetty versio on julkaistu verkkosivuillamme.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteellesi. Evästeet mahdollistavat useiden verkkosivujemme toimintojen käytön sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Eväste voi olla istuntoeväste, joka tallennetaan tietokoneelle vain istunnon ajaksi tai pysyvä eväste, joka tallennetaan tietokoneelle tietyksi ajaksi.
Omien verkkosivujemme asettamista evästeistä käytämme nimitystä "ensimmäisen osapuolen evästeet". Lisäksi osa evästeistä on kolmansien osapuolten evästeitä. Kolmansien osapuolten evästeet tallentuvat näiden palvelutarjoajien käyttöön.
Lisätietoa evästeistä voit lukea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta. 

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme:

 • Tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä
 • Tehdä verkkosivustoistamme helppokäyttöisempiä ja nopeampia
 • Tarjota turvallisen verkkoympäristön 
 • Toteuttaa markkinointitoimia 
 • Mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa
 • Seurata verkkosivujemme käyttöä
 • Seurata verkkosivustomme analytiikkaa

Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen

Olemme jaotelleet evästeet niiden käyttötarkoitusten mukaan. 

 • Verkkosivujemme toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä (sivustolla ei ole käytössä välttämättömiä evästeitä). 
 • Evästeitä, jotka mittaavat verkkosivujemme suorituskykyä ja tarjoavat yksilöityjä käyttökokemuksia.
 • Evästeitä, jotka auttavat tarjoamaan kohdennettua markkinointia. 

Alla lista evästeistä, joita käytämme verkkosivuillamme

Suorituskykyä & käyttökokemusta parantavat evästeet

Näitä evästeitä käytetään keräämään tietoa verkkosivujen käytöstä yleisellä tasolla suorituskyvyn parantamiseksi. Näiden evästeiden avulla voidaan optimoida verkkosivut sen perusteella, miten kävijät käyttävät palveluja, esimerkiksi millä sivuilla käydään eniten tai mitä tuotteita useimmat kävijät tarkastelevat. Käyttökokemusta parantavat evästeet tuovat mm. rikkaampia taulukoita/kuvaajia verkkosivuille.

Evästeen nimi     Erääntymisaika     Tarkoitus     Yritys
_ga   2 vuotta   Rekisteröi tiedon kävijästä, jotta näkee, kuinka kävijä käyttää verkkosivua.   Google Inc.
_gat   1 minuutti    Liittyy edelliseen. Rajoittaa kerätyn tiedon määrää, jos sivustolla on erityisen paljon liikennettä. Google Inc.
_gid     24 tuntia   Rekisteröi yksilöllisen tunnisteen, jota käytetään tuottamaan tilastotietoja siitä, kuinka kävijä käyttää verkkosivustoa.   Google Inc.
_gat_UA-62082497-1  1 minuutti      Rajoittaa kerätyn tiedon määrää, jos sivustolla on erityisen paljon liikennettä. 
 Google Inc.
            

Markkinointi

Näillä evästeillä mahdollistetaan kolmansien osapuolten toiminnot, kuten videot, podcastit ja sosiaalisen median ominaisuudet. Lisäksi näiden evästeiden avulla voi käyttää räätälöityä mainontaa kolmansien osapuolten medioissa.

 

r/collect     Istunto     Lähettää tietoja Google Analyticsille vierailijan laitteesta ja käyttäytymisestä. Seuraa vierailijaa laitteiden ja markkinointikanavien välillä.     Google Inc. (doubleclick.net)
_lfa    2 vuotta    Seuraa yleisön tavoitettavuutta     Leadfeeder
Apsis one: Ely_vID, Ely_cc_answ, Elytil, Elytis, Cookie-banner-session, capture-bar-session-<hash>, Ely.deferred_Events, Ely.Profile, Innometrics-cookie-banner-variable, pcdc    Istunnon ajan - 2 vuotta     Analysoi kävijöiden käyttäytymistä verkkosivustoilla palvelumme parantamiseksi, mukautuvan verkkosisällön tarjoamiseksi ja räätälöityä markkinointia varten     Apsis

   
Mitä jos et hyväksy evästeiden käyttöä?

Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit halutessasi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimesi asetuksia muuttamalla tai lopettamalla sivuston käytön. 
Jos et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit säätää selaimesi asetuksista selaimesi kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. incognito tai private browsing-asetus). Tämän toimenpiteen voi tehdä joko ennen palveluiden käyttämistä tai palvelun käytön aikana. Mobiililaitteiden osalta voit myös säätää laitteesi ja sovelluksiesi asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen. 

Käyttäjä voi estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivuston kautta.
Evästeiden vastaanottamisen lopettaminen voi kuitenkin aiheuttaa puutteita joissakin sivuston toiminnallisuuksissa, eikä se siksi ole suositeltavaa.
Evästeiden käsittelymme perustuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen ohjeistukseen. Yhteisöliitännäiset

Palvelumme sisältävät myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben, Linkedinin tai Instagramin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeen. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi palveluitamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Osa yhteisöliitännäisistä voi myös mahdollistaa kolmansien osapuolten kerätä tietoa palveluiden käytöstä, mikäli käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Jos käyttäjä on kirjautunut ulos tai jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän selain/laite lähettää rajoitetumpia tietoja. 

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Tietosuojaa koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä, YouTuben osalta täällä, Linkedinin osalta täällä ja Instagramin osalta täällä.

 

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.