Dataskydd och kakor

1 Personuppgiftsansvarig

FCG Finnish Consulting Group Oy (1940671-3)
Osmovägen 34, 00610 Helsingfors
010 409 2000

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Juha Aartoaho
tietosuojavastaava@fcg.fi

3 Dataskyddsombud i ärenden som gäller registret

Juha Aartoaho
tietosuojavastaava@fcg.fi

4 Registrets namn

FCG Finnish Consulting Groups register över kunder, intressentgrupper och utbildningsdeltagare

5 Kategorier av registrerade 

I registret behandlas följande personkategorier:

 • Kontaktpersoner för den personuppgiftsansvariges kunder
 • Den personuppgiftsansvariges potentiella kunder/kundernas kontaktpersoner
 • Kontaktpersoner för den personuppgiftsansvariges intressentgrupper inkl. föreläsare som deltar i utbildningar
 • Personer som deltar och har deltagit i den personuppgiftsansvariges utbildningar/evenemang

6 Ändamål med behandlingen av personuppgifter och behandlingens laglighet

Den personuppgiftsansvarige förvaltar ett datalager över aktiva finländska företag och sammanslutningar samt organisationer inom den offentliga förvaltningen. 

Utöver organisationernas kontakt- och basuppgifter innehåller registret information om ställningen och uppgifterna för personer som arbetar i organisationen samt deras kontaktuppgifter. 

Personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • hantering av kundrelationer samt övrig kundkommunikation, t.ex. marknadsföring, nyhetsbrev, kundenkäter, uppdatering av kundernas kontaktuppgifter och fakturering
 • experttjänster och kundbetjäning med anknytning till den personuppgiftsansvariges tjänster och uppdrag
 • planering och utveckling av den personuppgiftsansvariges verksamhet och utbud bl.a. utgående från de registrerades beteende på nätet
 • administrering av tjänster (t.ex. evenemang och utbildningar) och uppdrag, inklusive behandling av serviceförfrågningar, kontakt med kunderna, distribution av deltagarlistor vid utbildningar samt hantering av användarrättigheter bl.a. i den personuppgiftsansvariges extranät och utbildningshanteringssystem
 • intressentsamarbete, t.ex. aktualisering av kompetensområdena för personer som anlitas som föreläsare och registrering av genomförda uppdrag samt betalning av intressentgruppernas fakturor och arvoden
 • utlämnande av kontaktuppgifter för deltagare i utbildningar och evenemang till andra deltagande intressentgrupper i marknadsföringssyfte
 • passerkontroll och videoövervakning.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig i första hand på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse (bl.a. kundrelationer, rättsskydd, marknadsföring, fakturering, betalning av arvoden, distribution av deltagarlistor för evenemang, utlämnande av kontaktuppgifter till intressentgrupper i marknadsföringssyfte), avtal (bl.a. anmälan till utbildning) eller en rättslig förpliktelse (bl.a. bokföringsskyldigheter i anslutning till förvaring av faktureringstransaktioner). Dessutom kan de registrerades samtycke begäras vid behov.

Särskilda noteringar om den personuppgiftsansvariges utbildningar/evenemang:
Anmälningsuppgifterna kan användas i samband med det aktuella evenemangets arrangemang, och de anmäldas namn kan distribueras på en deltagarlista. Det är möjligt att evenemanget spelas in. Syftet med filminspelningen är att möjliggöra deltagande på distans och användning av inspelningarna/bilderna i utbildnings- eller marknadsföringssyfte.

7 Registrets innehåll och planerad förvaringstid

Personregistret kan innehålla följande uppgifter:

 • Personens för- och efternamn
 • Basuppgifter om arbetet/positionen
 • Organisation
 • Kontaktuppgifter
 • Intressen
 • Uppgifter om användningen av tjänsterna, inklusive faktureringsuppgifter
 • Uppgifter om serviceförfrågningar
 • Uppgifter om utomstående experters kompetens
 • Uppgifter från passerkontrollen och videoövervakningen, om den registrerade har besökt våra verksamhetsställen
 • It-uppgifter som tekniska identifierare, logguppgifter, användarnamn, teknisk information om tillhandahållna tjänster

Det är möjligt att personer i utbildningsvideor/-sändningar eller på bilder är identifierbara. 

Uppgifterna kan användas för marknadsföring så länge den personuppgiftsansvarige behöver dem för det ändamålet. Uppgifter förvaras för bokföringen så länge lagstiftningen förutsätter det.

Serviceförfrågningar i samband med tjänsterna förvaras i 10 år efter utgången av det kalenderår då förfrågan avgjordes. 

Uppgifter kan raderas om kunden kräver det.

8 Normala källor

 • Den registrerade själv eller den organisation som den registrerade företräder.
 • Allmänt tillgängliga källor.
 • Kontaktuppgiftsregister som köpts av externa tjänsteleverantörer.

9 Utlämnande av personuppgifter och uppgifternas mottagare

Ansvariga för planering och arrangemang av utbildningar/evenemang, ansvariga för kundrelationer, handläggare av serviceförfrågningar samt fakturerare. Uppgifter kan lämnas ut till utbildningarnas/evenemangens intressentgrupper.

10 Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter kan överföras utanför EU eller EES. I samband med överföringen kommer vi att se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med det skydd av personuppgifter som gäller i EU/EES, med hjälp av standardklausuler eller motsvarande arrangemang som godkänts av EU.

11 Principer för skydd av registret

A Pappersdokumentation
Vanligtvis uppkommer ingen dokumentation på papper i registret. Om sådan uppkommer förstörs dokumentationen på ett informationssäkert sätt enligt den personuppgiftsansvariges dataskyddspolicy.

B Uppgifter som behandlas elektroniskt
Personuppgifter behandlas i flera olika informationssystem. Den personuppgiftsansvarige övervakar att informationssystemen skyddats genom begränsning av användarrättigheter samt behövliga uppdateringar. Informationssystemen har också skyddats med nätverkstekniska åtgärder (brandväggar och placering av informationssystem i olika nätsegment).

12 Rättigheter vid behandling av personuppgifter samt tilläggsuppgifter

Den registrerade har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter, begära rättelse eller radering av sina personuppgifter, begära att behandlingen begränsas och rätt att motsätta sig behandlingen. Den registrerade har rätt att förbjuda direktmarknadsföring riktad till personen själv.

Den registrerade har rätt att begära de personuppgifter som hen har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i en allmänt använd, maskinläsbar form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen är baserad på den registrerades samtycke.

Varje registrerad har rätt att lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där den registrerade har sin hemvist eller sin arbetsplats, om den registrerade anser att hens personuppgifter inte har behandlats i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den registrerade har rätt att när som helst återta sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.
Den personuppgiftsansvarige får be den registrerade att precisera sin begäran skriftligt samt verifiera den registrerades identitet innan begäran behandlas. På grunder som anges i tillämplig lag får den personuppgiftsansvarige vägra uppfylla begäran. 

De behövliga uppgifterna i denna dataskyddsbeskrivning delges den registrerade när personuppgifterna samlas in från den registrerade eller om personuppgifterna inte fåtts direkt från den registrerade.

Att lämna personuppgifter är inget lagstadgat krav. Den registrerade behöver inte lämna sina personuppgifter och ett sådant beslut medför inga påföljder. Personuppgifterna kan lämnas på grundval av ett avtal eller att ett avtal ingås, och kan då vara ett villkor för köp av den personuppgiftsansvariges tjänster.

Kakpolicy (uppdaterad 5.3.2021)

Denna kakpolicy beskriver vad kakor är samt hur och varför vi använder dem. Vi förklarar också hur du kan ändra dina kakinställningar och påverka hur kakorna används.

På vår webbplats använder vi kakor som administreras av FCG Finnish Consulting Group Ab och dess dotterbolag. När du rör dig på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor och sparar information.

Vi kan ändra denna kakpolicy när som helst. Datumet under sidans rubrik anger när kakpolicyn senast uppdaterats. Vilken som helst ändring i vår kakpolicy träder i kraft genast när den uppdaterade versionen publicerats på vår webbplats.

Vad är kakor?

En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas på din enhet. Kakor möjliggör användningen av flera funktioner på vår webbplats och bästa möjliga användarupplevelse. En kaka kan vara en sessionskaka som sparas på datorn endast under sessionen, eller en beständig kaka som sparas på datorn under en viss tid.

Kakor som vår egen webbplats placerar kallar vi ”förstapartskakor”. Dessutom är en del av kakorna tredjepartskakor. De tredje parternas kakor sparas för att användas av dessa tjänsteleverantörer.

Mer information om kakor finns på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats.

För vilka ändamål använder vi kakor?

Vi använder kakor och annan motsvarande teknik för att kunna

 • erbjuda dig så intressant innehåll som möjligt
 • göra vår webbplats mer lättanvänd och snabbare
 • tillhandahålla en trygg webbmiljö
 • marknadsföra
 • möjliggöra en bättre kundupplevelse på nätet
 • följa hur vår webbplats används
 • följa webbplatsens analysverktyg.

Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda personer.

Hurdana kakor använder vi?

Vi har delat in kakorna enligt användningsändamål. 

 • Nödvändiga kakor är nödvändiga för webbplatsens kärnfunktioner. Webbplatsen fungerar inte fullständigt utan dessa kakor, som är förvalda och inte kan raderas.
 • Analytiska kakor används för att utveckla webbplatsen genom att samla in och rapportera information om hur webbplatsen används.
 • Marknadsföringskakor används för att spåra webbplatsens besökare så att marknadsförare kan rikta sitt innehåll på ett relevant och intressant sätt.

De kakor vi använder finns uppräknade i kakinställningarna. Du kan gå till inställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen längst ner till vänster på sidan.

Ändra kakinställningarna

Om du vill kan du ändra dina kakinställningar när som helst genom att klicka på kugghjulet längst ner till vänster på sidan. I kakinställningarna kan du välja bort alla andra kakor än de nödvändiga.

Du kan också rensa eller blockera kakorna och annan spårning genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller sluta använda webbplatsen.

I webbläsarens inställningar kan du ställa in din webbläsare så att den inte tar emot kakor (s.k. incognito eller private browsing). Du kan ändra inställningen innan du använder en tjänst eller medan du använder den. I mobila enheter kan du också justera enhetens och applikationernas spårningsinställningar.

Användaren kan stoppa riktad marknadsföring från tredje parter helt eller för vissa företag via webbplatsen Your Online Choices.

Om kakor blockeras kan det leda till brister i vissa av webbplatsens funktioner, och därför rekommenderas det i princip inte.

Användarspårning

På vår webbplats använder vi Leadoos Chatbot, och i och med den också chatbotens funktionella kakor. Leadoo använder etag-spårning som kombinerar användarsessionernas data. Spårningen upphör när webbläsarens cache töms. Här kan du läsa Leadoo Marketing Technologies Oy:s dataskyddspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) med mer information om vad systemet spårar.

Insticksprogram för sociala medier

Vår tjänst använder också s.k. insticksprogram, t.ex. knappar för att gilla och dela på Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn eller Instagram. Insticksprogrammen har integrerats i våra tjänster men deras funktioner och innehåll kommer från den tredje parten. En del av insticksprogrammen gör det också möjligt för tredje parter att samla information om hur tjänsterna används, om användaren är inloggad i den aktuella tjänsten. Om användaren har loggat ut eller inte har ett användarkonto för tjänsten skickar webbläsaren/enheten mer begränsade uppgifter.

Användaren kan läsa de sociala mediernas användarvillkor i respektive tjänst. Dataskyddsvillkoren för Facebook finns här, för Twitter här, för YouTube här, för LinkedIn här och för Instagram här.