Hiilijalanjäljen laskenta apuna hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä

Asiakkaat ja sijoittajat vaativat yhä useammin tietoa yritysten ja organisaatioiden päästöistä. Vähähiilisyys osana vastuullisuuden kokonaisuutta on monella alalla tärkeä erottautumis- ja kilpailutekijä. Mikä hiilijalanjälki sitten on ja miten se lasketaan?

Hiilijalanjäljen laskenta konkretisoi yrityksen tuottaman ilmastopäästöjen määrän

Hiilijalanjäljen laskentaprosessi auttaa tunnistamaan oleelliset kasvihuonekaasupäästöjen lähteet, konkretisoi päästöjen nykytason ja niiden vähentämismahdollisuudet. Hiilijalanjäljen laskenta voi avata silmät laajemmillekin toiminnan kehittämistarpeille ja -mahdollisuuksille.

Hiilijalanjälki voidaan laskea tuotteille, palveluille ja organisaatioille. Yleensä hiilijalanjäljellä kuvataan esimerkiksi tuotteen koko elinkaaren aikaista ilmastokuormaa eli kasvihuonekaasujen kokonaismäärää raaka-aineiden tuotannosta aina tuotteen elinkaaren loppuun asti. Termiä voidaan käyttää myös kuvaamaan esimerkiksi organisaation toiminnan vuotuisten kasvihuonekaasujen määrää.  Yleisimmin käytetty, maailmanlaajuinen raportointimetodi vuotuisten päästöjen määrittämiseen on GHG-protokolla (Greenhouse Gas Protocol). Toiminnan kokonaiskestävyyden arviointiin tarvitaan kuitenkin lisäksi muitakin näkökulmia ja arviointitapoja, jotka luonnollisesti on valittava organisaatiokohtaisesti.

Miten hiilijalanjälki lasketaan?

Greenhouse Gas (GHG) -protokollan mukaisessa hiilijalanjäljen laskennassa päästöjä tarkastellaan kolmella tasolla: 

  1. suorat päästöt, eli yrityksen omistamat tai hallinnoimat lähteet kuten energiantuotanto tai polttoaineen kulutus
  2. epäsuorat energiantuotannon päästöt, kuten hankitun sähkö- ja lämpöenergian kulutus
  3. arvoketjun muodostamat välilliset päästöt, kuten lentomatkat ja työmatkaliikenne sekä ulkoistettujen toimintojen ja alihankkijoiden vaikutukset.

Arvioinnin tueksi on saatavilla erilaisia työkaluja ja ohjelmistoja, jotka helpottavat laskentaa. Kun hiilijalanjälki on tiedossa, sen pohjalta voidaan määrittää  päästövähennystavoitteet sekä toimenpidesuunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lähes yhtä tärkeää on hiilijalanjäljen raportointi. Vastuullisuusraportoinnissa voidaan viestiä ulkoisille sidosryhmille hiilijalanjäljestä sekä toimenpiteistä päästöjen pienentämiseksi.

Mitä pitää huomioida hiilijalanjäljen laskemisessa?

Yhtä, kaikille pätevää ratkaisua hiilijalanjäljen laskemiseen ei ole. Jokaisen organisaation täytyy määrittää laskennan rajaus sekä löytää omat yritys- tai prosessikohtaiset laskentaratkaisut. Tärkein lähtökohta on dokumentoida lähtödata ja -tilanne ja suunnitella sen pohjalta jatkoaskeleet. 

Hiilineutraalien  prosessien ja tuotteiden kehittämisessä keskeistä on kytkeä hiilijalanjäljen laskenta suunnitteluprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin on mahdollista vaikuttaa ja aidosti muuttaa toimintaa. 

Ota yhteyttä Juttaan ja jutellaan lisää, miten me FCG:llä voimme olla avuksi!

Tutustu myös:

Kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä Kuusakoski halusi selvittää oman toimintansa hiilijalanjäljen saadakseen konkreettista tietoa toiminnan nykytilasta ilmastonäkökulmasta sekä oman ilmastokuorman minimoimiseen jatkoa ajatellen. 

Lue Kuusakosken tarina