Asiakastarina

Kouvolan kaupungin Marjoniemen yhtenäiskoulun mitoituksen uudelleenarviointi – tuloksena 6 miljoonaa euroa edullisempi toteutustapa

Kouvola kaupunki pyysi FCG:tä selvittämään Marjoniemen yhtenäiskoulu-monitoimitalon toteuttamista hankesuunnitelmassa määriteltyä alhaisemmilla kustannuksilla. Tehtävänä oli lisäksi laatia vertailevia tilaohjelmia ja tarkastella niiden kustannusvaikutuksia. Tavoitteena oli löytää jo laadittua hankesuunnitelmaa edullisempi ratkaisu.

Perinteisen tilaohjelman pienentämisen sijaan tehtävää lähestyttiin tarkistamalla lähtötiedot ja optimoimalla tilankäyttöä. 

Lähtötietojen analysointi osoitti tietojen olevan vanhentuneita ja tilojen käyttäjien, ja siten suunniteltujen tilojen käyttötarkoituksen, olevan osittain muuttuneita niin määrältään kuin laadultaan. Aiemmissa vaiheissa esitetyt toiminnalliset vaatimukset tiloille ja niiden määrälle havaittiin osittain ylimitoitetuiksi. 

Hankkeen aikana laadittiin tulevien tilojen käyttäjämääristä uudet ennusteet hyödyntäen väestöennusteita, ikäryhmittäisiä väestöennusteita, tarkistettuja käyttäjämäärätietoja sekä laskelmia eri käyttäjäryhmien suhteellisen osuuden kehittymistä tulevina vuosina. 

Tämän jälkeen hankesuunnitelman alkuperäinen tilaohjelma tarkastettiin ja keskeisimmät tilat suhteutettiin 12 prosenttia alkuperäistä pienempään käyttäjämäärään. Tilaohjelmien väliseksi kustannuseroksi arvioitiin noin 6 miljoonaa euroa. 

Kaupungin toimeksiantoa ja tilaohjelman tarkastelua jatkettiin optimoimalla tilaohjelman tilat suhteuttamalla ne todellisiin käyttäjämääriin, aiempaa modernimpaan toimintakulttuuriin sekä tarkastelemalla yhden ja kahden rakennuksen mallia. Tässä vaiheessa tuotettiin myös uusi tilaohjelma, jossa ylimitoitetut tilat ja tilojen määrät supistettiin vastaamaan RT-ohjekorteissa määriteltyjä keskimääräisiä mitoitusmääreitä. 

Kouvolan kaupunki hyödyntää tuotettua materiaalia päivittäessään hankesuunnitelmaa.