Luonto- ja linnustoselvitykset

Luonto- ja linnustoselvitykset turvaavat monimuotoisuutta.

Hankkeiden ja suunnitelmien vaikutuksilla luontoon ja lajistoon on tänä päivänä suurempi merkitys kuin koskaan ennen. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä ekosysteemipalvelut ovat korostuneet ajassa, jossa muuttuvan ilmaston aiheuttamat haasteet, lajien ja luontotyyppien uhanalaistuminen, sukupuutot ja vieraslajien leviäminen ovat tunnistettuja ongelmia. 

Luonto- ja ympäristöselvitykset suunnittelutyökaluna 

Oikein kohdennetuilla ja ajoitetuilla selvityksillä on keskeinen rooli hankkeiden ja suunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden arvioimisessa ja mahdollistamisessa. Luonnonympäristöä koskevat selvityksemme ja vaikutusarviointimme toimivat asiakkaidemme hankkeiden ja suunnitelmien tukena sekä aktiivisena suunnittelutyökaluna. 

Pitkä kokemuksemme eri hankemuotojen ja maankäytön eri suunnittelutasojen kanssa toimimisesta takaa sen, että emme vain selvitä luonnon hetkellistä tilaa, vaan tuotamme selvityksessä saadun tiedon pohjalta konkreettisia suosituksia, toimenpide-ehdotuksia ja yksityiskohtaisia ongelmanratkaisuja asiakkaan käyttöön. 

Tasokkaat luonto- ja ympäristöselvitykset ovat asiakaslähtöisiä ja huomioivat luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja edistämisen sekä laadukkaan elinympäristön turvaamisen. 

Luonto- ja linnustoselvitysten laatiminen elää vuodenkierron mukaan

Luonto- ja linnustoselvityksiä laaditaan lähes vuoden ympäri alkaen maaliskuisista pöllöselvityksistä aina loka-marraskuiseen linnuston syysmuuton seurantaan. Vuorollaan ajankohtaiseksi tulevia luontoselvityksiä ovat esimerkiksi viitasammakko- ja liito-oravaselvitykset, pesimälinnustoselvitykset, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset sekä lepakkoselvitykset.  

Luontoselvityspalveluidemme ammattilaiset hallitsevat tarvittavien eliöryhmien selvitykset, ja he suunnittelevat maastotyöt ennakoivasti oikeaan aikaan. Kauttamme järjestyy tekijä myös muuta erityisasiantuntemusta edellyttäviin toimeksiantoihin.

Laadukas luontoselvitys edellyttää asiantuntijuutta

Luonto- ja linnustoselvityksiä koskevat kriteerit ja lainsäädäntö, selvitettävät lajiryhmät ja menetelmät sekä viranomaiskäytännöt muuttuvat jatkuvasti. Luontoasiantuntijamme työskentelevät tiiviissä yhteistyössä hanketoimijoiden ja maankäytön suunnittelijoiden kanssa tässä muuttuvassa tilanteessa. Huolehdimme siitä, että luonto- ja ympäristöselvitykset sekä vaikutusarvioinnit täyttävät vaaditut kriteerit ja palvelevat sekä asiakkaan tarvetta että turvaavat ainutlaatuisen luontomme monimuotoisuuden säilymistä. 

Palveluvalikoimamme kattaa:
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset
 • Arvokohdeinventoinnit perustuen lainsäädäntöön (luonnonsuojelulaki, vesilaki, metsälaki) ja Suomen luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusluokituksiin 
 • METSO-ohjelman mukaisten kohteiden kartoitukset  
 • Perinnebiotooppikartoitukset 
 • Kohdennetut tarkat kasvillisuusselvitykset esimerkiksi lähdeympäristöihin, paahdeympäristöihin, vanhojen metsien kohteisiin ym. 
 • Vesikasvillisuuskartoitukset, vesikasvillisuuden linjaseurantamenetelmät 
 • Uhanalaislajiston populaatioseurannat 
 • Vieraslajien ja haitallisten vieraslajien kartoitukset ja hävittämistoimenpiteiden suunnitelmat 
Laji- ja lajiryhmäkohtaiset selvitykset
 • Liito-orava, viitasammakko, lepakot, sudenkorennot ja muut luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 
 • Monipuoliset linnustoselvitykset ja erityislajiston tarkkailu (mm. kotkien satelliittiseuranta) 
Luontovaikutusten arvioinnit
 • YVA-lainsäädännön mukaiset arviointimenettelyt 
 • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavahankkeiden vaikutusarvioinnit 
 • Natura-arvioinnit 
 • Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnit
Suunnitelmat ja poikkeusluvat
 • Kasvillisuus- ja linnustovaikutusten seurannat hankkeiden toiminta-aikana 
 • Käyttö- ja hoitosuunnitelmat 
 • Luonnon monikäytön suunnittelu, luontomatkailua koskevat suunnitelmat 
 • Ekologisten viherverkkojen suunnittelu 
 • Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat
Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Vieraslajien selvittäminen ja hävittäminen – uusi lakisääteinen velvoite kunnille

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa vieraslajien lainsäädäntöön, uhkiin ja haittoihin, kuntien vieraslajien torjunakeinoihin sekä vieraslajiselvityksiin ja hävittämissuunnitelmiin.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää osaamisestamme ja palveluistamme! 

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti