Asiakastarina

Päijät-Hämeen liitto: Maakunnallinen tuulivoimaselvitys

Päijät-Hämeen alueella häämöttää kestävän tulevaisuuden horisontti, kun FCG Finnish Consulting Groupin asiantuntijoiden tuottama selvitys valottaa vähäpäästöisen energiantuotannon mahdollisuuksia. Selvityksen tilasi Päijät-Hämeen liitto. Tutkimus keskittyi erityisesti tuulivoimatuotantoon, arvioiden 35 alueen soveltuvuutta ja ympäristövaikutuksia. Katsaus paitsi heijastaa alueen vahvaa sitoutumista kansallisiin tavoitteisiin myös hahmottaa kestävän energiasektorin kasvun potentiaalia.

FCG:n selvityksen mukaan Päijät-Hämeen alueella on potentiaalia lisätä vähäpäästöisten energiantuotantomuotojen osuutta, mikä on linjassa hallitusohjelman, kansallisen energia- ja ilmastostrategian sekä maakunnan omien tavoitteiden kanssa. Selvityksessä tarkasteltiin 35 alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon ja niiden ympäristövaikutuksia.

Selvityksen lähtökohtana oli paitsi teknologian kehitys, myös sähköverkon kapasiteetti, joka on keskeinen tekijä tuulivoima-alueiden toteutumismahdollisuuksien arvioinnissa. Työtä ohjasi suunnitteluryhmä, johon kuuluivat FCG:n asiantuntijoiden lisäksi Päijät-Hämeen liiton, Hämeen ELY-keskuksen ja Päijät-Hämeen alueellisen vastuumuseoksen edustajat.

Alueen soveltuvuus ja ympäristövaikutukset

Selvityksessä suljettiin pois ne alueet, joilla oli tiedossa olevia esteitä tuulivoimatuotannolle tai joilla tuotanto ei ollut muutoin tarkoituksenmukaista, kuten luonnonsuojelualueilla, maiseman arvoalueilla ja virkistyskäytön kannalta arvokkaiksi luokitelluilla alueilla. Myös yhdyskuntarakenteeseen liittyvät alueet ja tieliikenteen läheiset alueet suljettiin pois selvityksestä.

Selvityksen mukaan merkittävimmät vaikutukset liittyvät tuulivoima-alueiden näkyvyyteen asutusalueille ja maisemallisesti arvokkaille alueille. Lisäksi äänitaso voi nousta paikallisesti, erityisesti hiljaisilla luontoalueilla. Alueen linnusto, erityisesti petolinnut ja Natura-alueille kerääntyvät vesilinnut, on huomioitu selvityksessä.

Kestävän energiantuotannon hyödyt: taloudelliset vaikutukset

Teknologisen kehityksen myötä tuulivoimarakentamiselle potentiaaliset alueet ovat lisääntyneet. Samalla on kuitenkin tärkeää tarkastella ympäristövaikutuksia ja alueiden soveltuvuutta huolellisesti. Maisemavaikutukset, linnusto ja ilmastohyödyt ovat olennaisia huomioon otettavia tekijöitä. Selvitys osoittaa, että tuulivoimarakentamisella voidaan saavuttaa paitsi positiivisia taloudellisia vaikutuksia myös merkittäviä ilmastohyötyjä. Taloudellisesti tuulivoimahankkeet vaikuttavat myönteisesti aluetalouteen, tuoden kiinteistöverotuloja jopa 112 miljoonaa euroa tuulipuistojen elinkaaren aikana. Lisäksi odotetaan kunnallisverotuloja.

Tuulivoimahankkeiden kokonaisinvestointikustannukset arvioidaan noin 3 360 miljoonaan euroon. Ilmastovaikutukset ovat myös merkittävästi positiivisia, sillä 280 tuulivoimalan avulla päästöt vähenisivät vuositasolla noin 1 000 000 tonnia CO2ekv.

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti