Tuulivoimaloita pellolla
Näkemyksiä

Vetyaalto kuntien vetovoimatekijänä

Suomen ja Suomen kuntien vahvuudet vetyekosysteemin kannalta ovat moninaiset.

Suomen vahva osaaminen energiateknologiassa antaa meille kilpailuetua vetytalouden kehittämisessä moniin muihin maihin verrattuna. Teknologinen osaaminen yhdessä hyvien liiketoimintaolosuhteiden kanssa tekevät Suomesta houkuttelevan paikan vetytalouteen liittyville investoinneille ja innovaatioille. Myös Suomen laaja pinta-ala ja haja-asutusalueet tarjoavat ihanteellisen maaperän tuulivoiman laajamittaiseen rakentamiseen. Maamme runsaat makean veden varannot mahdollistavat elektrolyysiin perustuvan laajamittaisen vedyntuotannon.

Suomen vahva osaaminen energiateknologiassa antaa meille kilpailuetua vetytalouden kehittämisessä.

Suomen lähellä olevat suuret markkinat, erityisesti esimerkiksi Saksan energiaintensiivinen teollisuus, avaa mahdollisuuksia merkittävälle kaupalliselle yhteistyölle. Lisäksi Suomella on vahva asema niin kemianteollisuudessa kuin elintarviketeollisuudessakin. Tämä mahdollistaa vetytalouden kehittämisen ja laajentamisen myös muille teollisuudenaloille.

Kuntien merkitys

Kuntien merkitys nousee korostetusti esille vetytalouden edistämisessä. Esimerkiksi liikenteen solmukohdat, kuten Tampere, Oulu, Kotka ja Kerava (muutamina esimerkkeinä) tarjoavat potentiaalisia paikkoja hankkeille, erityisesti liikennepolttoaineiden osalta. Haja-asutusalueet ovat taas houkuttelevia kohteita vetyekosysteemin kannalta tärkeälle tuulivoimatuotannolle. Vetytalous ja monimuotoisen vetyekosysteemin rakentaminen voivat tuoda kunnalle lisää verotuloja ja elinkeinomahdollisuuksia. Vetyekosysteemi voi siis olla tulevaisuuteen katsovalle kunnalle merkittävä vetovoimatekijä.

EU:lta vauhtia vetysiirtymään

EU-direktiivit, kuten RED II -direktiivi 2018/2001, asettavat selkeät tavoitteet uusiutuvan energian osuuden kasvattamiselle ja fossiilisten polttoaineiden vähentämiselle. RED II-direktiivin tarkoituksena on ohjata jäsenvaltioita kohti kestävämpää energiantuotantoa ja auttaa saavuttamaan yhteiset ilmastotavoitteet. Tämä luo painetta kehittää ja hyödyntää uusia innovatiivisia energiantuotantomuotoja, kuten PtX-teknologioita, jotka mahdollistavat uusiutuvan energian monipuolista hyödyntämistä.

Syyskuussa 2023 EU-parlamentti hyväksyi sopimuksen, joka asettaa uudeksi uusiutuvan energian osuuden tavoitteeksi 42,5 % vuoteen 2030 mennessä. Jäsenmaita kannustetaan tavoittelemaan jopa 45 % osuutta. Jäsenvaltioiden tulisi lisäksi kasvattaa uusiutuvan energian osuutta lämmityksen ja viilennyksen suhteen 1,3 % vuosittain. Varoja halutaan suunnata pois fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista hankkeista kohti vetyinfrastruktuuria sekä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia.

Tämän puitteissa vetyenergiaan pohjautuville infrastruktuurihankkeille on luvassa myös EU-rahoitusta. Europarlamentin selvityksen perusteella on arvioitu, että vety voisi täyttää 20–50 prosenttia EU:n energiantarpeesta liikenteessä ja 5–20 prosenttia teollisuudessa vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää: Miten EU edistää uusiutuvaa energiaa | Euroopan parlamentti

Mistä liikkeelle vetytalouden kanssa?

Ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöluvitus on olennainen osa vetyekosysteemiin liittyvän teollisuusrakentamisen valmistelua. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Tarpeen mukaan YVA suunnitellaan palvelemaan samanaikaisesti toteutettavia rinnakkaishankkeita, esimerkiksi kaavoitusprosesseja tai teknistä suunnittelua. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on löytää paras tapa toteuttaa hanke yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ympäristöluvituksen tavoite on tarjota toimintamalleja projektin toteuttamista varten.

Oikea hetki tehdä päätöksiä kaavoituksen ja maankäyttösuunnitelmien suhteen on nyt!

Järkevillä maankäyttösuunnitelmilla ja kaavoituksella mahdollistetaan suuret investoinnit. Esimerkiksi kemianteollisuuden KEM-kaavan voi toteuttaa myös ennen YVA-selvityksen laatimista. Tämä mahdollistaa vedyntuotantolaitoksen rakentamisen tulevaisuudessa.

Vetytalousinvestointien mahdollistaminen edellyttää kunnilta harkittua päätöksentekoa. Oikea hetki tehdä päätöksiä kaavoituksen ja maankäyttösuunnitelmien suhteen on nyt!

Voisimmeko auttaa vetytalouteen liittyvissä kysymyksissä? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi!

Janne Ruuth
Janne Ruuth
Tuotepäällikkö – teollisuuden ympäristökonsultointi
Lähetä viesti