Näkemyksiä

Onko ympäristövaikutusten arvioinnilla todella merkitystä?

Monissa suurissa, yleisöä keskusteluttavissa hankkeissa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointia. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi tuulivoimahankkeet, jotka herättävät paikallisesti toisinaan valtavasti myös vastustusta. Skeptikot voisivat ajatella, että YVA-prosessilla ei ole mitään todellista vaikutusta siihen, millaisia projekteista lopulta tulee. Mutta onko näin oikeasti?

Kaksivaiheista YVA-prosessia ohjaa laki

YVA-lain- ja asetuksen mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka koostuu YVA-ohjelmavaiheesta ja YVA-selostusvaiheesta. YVA-ohjelmassa laaditaan arviointiohjelma, jossa esitetään hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ja suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset tullaan selvittämään. YVA-selostusvaiheessa taas laajat selvitykset, arvioinnit ja mallinnukset kootaan arviointiselostukseksi. Vaikutusten arvioinnin lisäksi selostuksessa esitetään lieventämiskeinoja hankkeen vaikutusten lieventämiseksi. YVA-ohjelman ja -selostuksen laadinnasta vastaa YVA-lain mukaan hankevastaava. Yhteysviranomaisena toimiva alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa YVA-menettelyn asiakirjat ohjelma- ja selostusvaiheessa sekä antaa yhteysviranomaisen lausunnon YVA-ohjelmasta ja perustellun päätelmän YVA-selostuksesta.

Esimerkkinä Ilmatar Lylyharju Oy:n hankkeen YVA-prosessi

Keskeinen kysymys YVA-menettelyn vaikuttavuudessa on se, miten YVA-menettely vaikuttaa hankevaihtoehtojen muodostumiseen ja tuulivoimahankkeen jatkosuunnitteluun. Vaikutussuhde rakentuu YVA-menettelyn toimijoiden välille, joita ovat yhteysviranomainen, hankevastaava, konsultti sekä alueen kunnat, viranomaiset, kansalaiset ja järjestöt.

FCG Finnish Consulting Group on laatinut yhdessä hankevastaava Ilmatar Lylyharju Oy:n kanssa Lylyharjun YVA-menettelyn ja Pirkanmaan ELY-keskus on toiminut hankkeessa yhteysviranomaisena. Lylyharjun tuulivoimahanke sijoittuu kolmen kunnan – Kurikan, Parkanon ja Kihniön – , sekä kahden maakunnan – Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan –  alueille, minkä vuoksi YVA-menettelyyn osallistuvien toimijoiden määrä oli poikkeuksellisen suuri ja osallisten kuuleminen laajaa. YVA-laki on luonteeltaan melko väljä ja luo puitteet menettelylle. Tämän vuoksi YVA-menettelyn toteuttamistapa vaikuttaa paljon siihen, miten menettely vaikuttaa hankkeen muodostumiseen ja hankevaihtoehtojen tarkasteluun.

Lylyharjun tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma jätetiin yhteysviranomaiselle kesäkuussa 2021 ja YVA-selostus tammikuussa 2023. Alueen luontoselvitykset toteutettiin maastokaudella 2021.

YVA-menettely vaikutti Lylyharjun tuulivoimahankkeeseen konkreettisesti

YVA-menettelyn vaikuttavuus näkyi konkreettisesti Lylyharjun tuulivoimahankkeessa hankevaihtoehtojen muutoksissa YVA-menettelyn aikana sekä tehdyissä selvityksissä.  Tehtyjen luontoselvitysten aikana alueelta löydettiin useita arvokkaita luontokohteita ja linnustolle arvokkaita alueita. Voimaloiden sijainteja muutettiin siten, että tuulivoimaloiden ja arvokkaiden luonto- ja linnustokohteiden välille muodostui riittävä etäisyys. Näin saatiin laadittua voimalasijoittelu, joka ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia hankealueen linnustolle ja luonnolle. Suuren petolinnun osalta annettiin suosituksia siitä, miten hankevaihtoehtoja tulee muuttaa jatkosuunnittelussa suuren petolinnun elinolosuhteiden turvaamiseksi. Myös varjostus- ja meluvaikutusten osalta varmistettiin riittävin etäisyyksin sekä viranomaisohjeisiin perustuvilla mallinnuksilla, että tuulivoimahankkeissa sovellettavat raja- ja ohjearvot alittuvat lähimpienkin rakennusten kohdalla. Ympäristönäkökohtien huomioimiseksi ja merkittävien ympäristövaikutusten välttämiseksi YVA-menettelyn aikana YVA-ohjelmavaiheessa käsitelty 16 voimalaitoksen hankevaihtoehto pieneni 14 voimalaitokseen ja YVA-ohjelmavaiheen hankevaihtoehto 12 voimalaitokseen. Lisäksi mukaan otettiin kolmas 10 voimalaitoksen hankevaihtoehto YVA-ohjelmavaiheessa osallisilta tuleen palautteen perusteella.

YVA-ohjelmavaiheessa saatu palaute vaikutti myös konkreettisesti tehtyihin selvityksiin, joilla saatiin vahvistettua tehtyjen vaikutusarviointien tietopohjaa. Palautteen perusteella asukaskyselyssä postitettavien kirjeiden määrää lisättiin. Asukkaille annettiin mahdollisuus vastata myös sähköiseen karttapohjaiseen kyselyyn, jolla kartoitettiin mm. asukkaiden suhtautumista tuulivoimaan ja paikallisille tärkeitä alueita hankealueella ja sen ympäristössä. Lisäksi saadun palautteen ja yhteysviranomaisen lausunnon perusteella elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi haastateltiin alueen matkailu-, ravitsemus- ja majoitusalan, maatalouden, koneurakoinnin ja metsästyksen toimijoita sekä alueen kunnanjohtajia. Tarkoituksena oli selvittää paikallisten toimijoiden näkemyksiä Lylyharjun tuulivoimahankkeen vaikutuksista elinkeinotoimintaan. Myös luontoselvityksiä tehtiin osittain YVA-ohjelmassa suunniteltua suuremmassa laajuudessa ja havainnekuvia laadittiin paikoista, joista erityisesti alueen asukkaat ja muut osalliset niitä toivoivat.

YVA-menettely vaikuttaa koko prosessin aikana – ei vain sen lopussa

YVA ei ole päätöksenteon väline, vaan pikemminkin hankkeen suunnittelun väline, joka mahdollistaa laajan tiedon keruun ja osallisten kuulemisen. YVA-menettelyn vaikutuksia on myös havaittavissa pitkin päätöksentekoprosessia, aina prosessin loppuun saakka. YVA-menettelyn vaikutus ei tuulivoimahankkeessa pääty perustellun päätelmän antamiseen, vaan YVA-menettelyn vaikutus tapahtuu pitkin matkaa vaikuttaen paitsi hankevaihtoehtojen muodostamiseen, myös tehtävien selvitysten ja vaikutusarviointien sisältöön.

YVA-menettely on myös keino vähentää ympäristövaikutuksia jo YVA-menettelyn aikana, kun hankevaihtoehtojen muodostamisen lähtökohtana on teknis-taloudellisten toteuttamisedellytysten ohella myös ympäristönäkökohdat.

Liisa Karhu
Liisa Karhu
Projektipäälikkö, tiimipäällikkö
Lähetä viesti