Vesistöjen ennallistaminen

Vesistöjen kunnostus ja ennallistaminen tuovat monia hyötyjä

Meren aaltoja rannassa kuvattuna ilmasta.

Suunnittelemme oikeat kunnostus- ja ennallistamistoimet vesistöllenne 

Vesistökunnostuksen tavoitteena on estää vesistön ekologisen tilan heikkeneminen ja, mikäli mahdollista, palauttaa järven tai joen luontaiset ominaisuudet niin, että ekologinen tila olisi vähintään hyvä. Kunnostuksilla voidaan lisätä myös lähiympäristön viihtyisyyttä sekä rantakiinteistöjen arvoa.  

Yksi tärkeä osa vesistökunnostusta on vesistöjen ennallistaminen. Tähän kuuluvat mm. 

 • Soiden ennallistamistoimenpiteet, hiilinielut  
 • Virtavesikunnostukset, kalatiet  
 • Pienpatojen purkusuunnittelu, virtavesien ennallistaminen, vesiekosysteemin monimuotoisuus. Purkamisen yhteydessä kohde kunnostetaan usein vaelluskaloille soveltuvaksi lisääntymisympäristöksi. 

Kunnostuksilla on myönteinen vaikutus vesistön kalataloudellisiin edellytyksiin sekä luonnon- ja maisemansuojeluun. 

FCG toimii kuntien ja kaupunkien asiantuntijatukena kaikissa vesistöjen kunnostuksen ja ennallistamisen kysymyksissä. Asiantuntijamme auttavat oikeiden toimenpiteiden löytämisessä ja niiden käytännön toteutuksessa. Monialaisena toimijanne voimme hyödyntää hankkeissa tarpeen vaatiessa myös muita talomme ammattilaisia esim. ympäristövaikutusten arviointiin tai kaupunkisuunnitteluun liittyen. 

Lue esimerkiksi, miten autoimme rakentamaan Espoon Gumbölenjokeen uuden kalatien, joka avasi vaelluskaloille esteettömän kulun joen yläjuoksuun kohti Nuuksion kansallispuistoa. 

Järvien ja jokien kunnostukseen on monia vaihtoehtoja 

Järvien osalta kunnostustoimet kohdistuvat ruoppauksiin, vesikasvillisuuden niittoon, virkistyskäytön parantamiseen sekä ravintoketjukunnostuksiin (hoitokalastus). Lisäksi valuma-alueella tehtävillä toimenpiteillä kuten kosteikoilla sekä laskeutusaltailla voidaan vähentää vesistöön tulevaa ulkoista kuormitusta.    

Järven hapetuksella voidaan parantaa happikadosta kärsivän järven tilannetta, mikä puolestaan vähentää sisäistä kuormitusta eli fosforin kemiallista liukenemista sedimentistä veteen. Myös matalan vesistön vesitilavuuden kasvu edesauttaa happitilannetta ja vähentää aallokon vaikutusta pohjasedimentin sekoittumiseen. Vedenpinnan nostamisella parannetaan samalla virkistyskäyttömahdollisuuksia. Keskivedenpinnan korkeuden muuttaminen on vesilaissa säädetty luvanvaraiseksi.  

Jokien kohdalla ongelmana ovat tyypillisesti erilaiset vaelluskalojen kulkuesteet ja lisääntymisalueiden heikkeneminen. Näistä aiheutuvia haittoja voidaan torjua mm. pienpatojen poistamisella, kalateillä, koskikunnostuksilla sekä kutusorakoilla.  

Kumppanisi vesistökunnostuksen hankkeisiin 

FCG:llä on pitkäaikainen kokemus vesistökunnostuksen eri osa-alueista. Autamme löytämään oikean ratkaisun vesistön tilanteen parantamiseksi ja viemme toimenpiteet asiantuntevasti käytäntöön.   

Tarjoamamme palvelut vesistökunnostukseen: 

 • Pohjapatoihin, vedennostoon ja säännöstelyyn liittyvät selvitykset ja suunnitelmat  
 • Ruoppaus- ja vesirakennussuunnitelmat  
 • Kalatiesuunnitelmat  
 • Kalastoselvitykset ja koekalastukset  
 • Vesilain mukaiset lupahakemukset  
 • Vesistömallinnukset (MIKE, Hec-Ras)  
 • Patoturvallisuuslain mukaiset määräaikaistarkastukset  
 • Vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostussuunnitelmat  
 • Nykytilaselvitykset  
 • Kuormitusselvitykset  
 • Sedimenttitutkimukset  
 • Kosteikkosuunnitelmat  

EU on päivittämässä jätevesidirektiiviään. Komission direktiiviesityksessä sekä parlamentin kannassa on kohtia, jotka toteutuessaan tulevat aiheuttamaan muutoksia yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla. Lue FCG:n projektipäällikkö Henri Haimin näkemystekstistä kolme keskeistä muutosta.  

Tutustu tekemäämme työhön

Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä

Espoon Gumbölenjoessa elää yksi Suomen harvoista luonnonvaraisista meritaimenkannoista. Alueella sijaitseva perinteikäs Myllykosken pato oli vaelluskalojen nousun esteenä jopa vuosisatojen ajan. Lue, miten ratkaisimme tämän monitoimialaisesti.

Etsitkö kumppania vesistökunnostukseen?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, mikä on paras etenemistapa! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, mikä on paras etenemistapa! 

Pasi Vahanne
Pasi Vahanne
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti