Pohja- ja pintavesiselvitykset

Pohja- ja pintavesiselvitykset suojelevat arvokasta luonnonvaraa

Jäätä järven rannalla ja auringonlasku

Autamme suojelemaan pohjavesialueita 

Vedenhankintaa varten tärkeiden ja vedenhankintakäyttöön soveltuvien pohjavesialueiden yhteenlaskettu maapinta-ala on vain runsaat kolme prosenttia Suomen maapinta-alasta. Vajaa sata näistä pohjavesialueista on huonossa tilassa. Riskikohteita on yli 300. Pohjavesialueiden suojeleminen pilaantumiselta edellyttää kokonaisnäkemystä pohjavesiolosuhteista, pohjaveteen kohdistuvista riskeistä ja niiden hallinnasta.  

Puhdas pohjavesi on maailmanlaajuisesti harvinainen luonnonvara, jonka kestävä hyödyntäminen turvaa Suomessa osaltaan vesihuoltoamme pitkälle tulevaisuuteen.  

Pohjavesiselvityksiin liittyvät palvelumme perustuvat syvälliseen pohjavesiasiantuntemukseen. Laadimme riskiperusteiset pohjaveden suojelusuunnitelmat niin pohjavesialueille kuin teollisuuskiinteistöille. Autamme asiakkaitamme arvioimaan ja hallitsemaan vesiriskejä ja täyttämään siten mahdolliset vastuullisuuslupauksensa. 

Lataus kuvake

Biologinen raudanpoisto on tehokas ja taloudellinen tapa hyödyntää rauta- ja humuspitoisia pohjavesiä tai ottaa uudelleen käyttöön rautaongelmien vuoksi poistettuja pohjavesikaivoja. Webinaaritallenteella asiantuntijamme kertovat, miten biologinen raudan ja humuksen poisto toimii käytännössä ja millaisia tuloksia sen avulla on saavutettu. 

Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten merkitys korostuu  

Vesipuitedirektiivin vaikutus näkyy jo Suomessakin lupaharkinnassa. EU:n alueella tavoitteena on pintavesien hyvä tila viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Uuden investointihankkeen heikentävä vaikutus vesistön vedenlaatuun voi estää ympäristöluvan myöntämisen. Siksi vaikutukset on tärkeää selvittää huolella.  

Vesistöasiantuntijamme selvittävät vesistöjen nykytilan, uusien päästöjen vaikutukset veden laatuun ja vaikutusten vähentämismahdollisuudet. Arvioimme myös ihmiseen ja eliöstöön kohdistuvat riskit ja laadimme vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostussuunnitelmat. Pintavesitarkkailuissa emme tyydy vain raportoimaan tuloksia, vaan teemme aina myös johtopäätökset ja annamme tarvittaessa suosituksia jatkotoimenpiteille.  

Pohja- ja pintavesiselvitysten palvelumme
 • Pohja- ja pintavesitutkimukset ja -selvitykset  
 • Pintavesien nykytila- ja kuormitusselvitykset  
 • Pohja- ja pintavesien tarkkailusuunnitelmat ja tarkkailut  
 • Pilaantuneen pohjaveden tutkimukset ja kunnostussuunnittelu  
 • Pohjaveden suojarakenteiden suunnittelu  
 • Vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostussuunnitelmat  
 • Hulevesisuunnitelmat  
 • Vedenkorkeuden nostoon ja vesirakentamiseen liittyvät suunnitelmat  
 • Sedimenttitutkimukset  
 • Haitta-aineiden aiheuttamien riskien arviointi  
 • Satunnaispäästöriskien arviointi  
 • Kestävä kehitys ja vesijalanjälki  
 • Lupahakemukset   
 • YVA-menettelyt  

Olemme yksi Suomen tunnetuimmista konsulttitoimistoista pohja- ja pintavesiselvitysten saralla. Olemme tehneet mm. Taipalsaaren, Forssan seudun, Hyvinkään, Tohmajärven ja Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat sekä vedenhankinnan pohjavesitutkimukset, kaivonpaikkatutkimukset ja koepumppauksen Inkoon vesilaitokselle. Osallistumme myös aktiivisesti kansainvälisiin vesi- ja sanitaatioprojekteihin.   


Tutustu palveluihimme

Jäälaattoja meressä

Pohja- ja pintavesien laatuun vaikuttavien tekijöiden tunteminen mahdollistaa vesiensuojelun tehokkaamman toteutuksen. Asiantuntijamme auttavat suunnittelemaan oikeat toimet kuhunkin tilanteeseen. 

Meren aaltoja rannassa kuvattuna ilmasta.

Monet tällä hetkellä huonokuntoiset vesistöt voidaan ennallistaa. Työ vaatii suunnitelmallisuutta sekä syvällistä ymmärrystä vesistön historiasta ja nykytilasta. Monialainen tiimimme on tukenasi – myös haastavissa tapauksissa. 

Tutustu tekemäämme työhön

Olimme mukana tekemässä selvitystä kalaston elinolosuhteita parantavan luonnonmukaisen uoman rakentamisesta Tainionkosken voimalaitoksen yhteyteen.

Haluaisitko kuulla lisää pohja- ja pintaveden palveluistamme? 

Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voimme auttaa sinua veteen liittyvissä asioissa! 

Lähetä yhteydenottopyyntö

Lähetä yhteydenottopyyntö

Pasi Vahanne
Pasi Vahanne
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti