Pohja- ja pintavesiselvitykset

Pohja- ja pintavesiselvitykset suojelevat arvokasta luonnonvaraa.

Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä

Vajaa sata Suomen vedenhankintaan käytettävistä tai soveltuvista pohjavesialueista on huonossa tilassa. Riskikohteita on yli 300. Suomalaisen vesijalanjälki on lähes 4 000 litraa päivässä, josta hieman vajaa puolet tulee ulkomailta pitkälti vesikriittisiltä alueilta. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan pinta- ja pohjavesiolosuhteisiin merkittävästi hankaloittaen vesivarojen hallintaa. 

Puhdas pohjavesi ei ole itsestäänselvyys

Vedenhankintaa varten tärkeiden ja vedenhankintakäyttöön soveltuvien pohjavesialueiden yhteenlaskettu maapinta-ala on vain runsaat kolme prosenttia Suomen maapinta-alasta. Näiden alueiden suojeleminen pilaantumiselta edellyttää kokonaisnäkemystä pohjavesiolosuhteista, pohjaveteen kohdistuvista riskeistä ja niiden hallinnasta. 

Puhdas pohjavesi on maailmanlaajuisesti harvinainen luonnonvara, jonka kestävä hyödyntäminen turvaa Suomessa osaltaan vesihuoltoamme pitkälle tulevaisuuteen. 

Pohjavesiselvityksiin liittyvät palvelumme pohjautuvat syvälliseen pohjavesiasiantuntemukseen. Laadimme riskiperusteiset pohjaveden suojelusuunnitelmat niin pohjavesialueille kuin teollisuuskiinteistöille. Autamme asiakkaitamme arvioimaan ja hallitsemaan vesiriskejä ja täyttämään siten mahdolliset vastuullisuuslupauksensa.

Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten merkitys korostuu 

Uuden investointihankkeen heikentävä vaikutus vesistön veden laatuun voi estää ympäristöluvan myöntämisen. Vesistöasiantuntijamme selvittävät vesistöjen nykytilan, uusien päästöjen vaikutukset veden laatuun ja vaikutusten vähentämismahdollisuudet. Arvioimme myös ihmiseen ja eliöstöön kohdistuvat riskit ja laadimme vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostussuunnitelmat. Pintavesitarkkailuissa emme tyydy vain raportoimaan tuloksia, vaan teemme aina myös johtopäätökset ja annamme tarvittaessa suosituksia jatkotoimenpiteille. 

Vesipuitedirektiivin vaikutus näkyy jo Suomessakin lupaharkinnassa. EU:n alueella tavoitteena on pintavesien hyvä tila viimeistään vuoteen 2027 mennessä.  

Palveluvalikoimamme kattaa: 

 • Pohja- ja pintavesitutkimukset ja -selvitykset 
 • Pintavesien nykytila- ja kuormitusselvitykset 
 • Pohja- ja pintavesien tarkkailusuunnitelmat ja tarkkailut 
 • Pilaantuneen pohjaveden tutkimukset ja kunnostussuunnittelu 
 • Pohjaveden suojarakenteiden suunnittelu 
 • Vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostussuunnitelmat 
 • Hulevesisuunnitelmat 
 • Vedenkorkeuden nostoon ja vesirakentamiseen liittyvät suunnitelmat 
 • Sedimenttitutkimukset 
 • Haitta-aineiden aiheuttamien riskien arviointi 
 • Satunnaispäästöriskien arviointi 
 • Kestävä kehitys ja vesijalanjälki 
 • Lupahakemukset  
 • YVA-menettelyt 

Olemme yksi Suomen tunnetuimmista konsulttitoimistoista pohja- ja pintavesiselvitysten saralla. Olemme tehneet mm. Taipalsaaren, Forssan seudun, Hyvinkään, Tohmajärven ja Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat sekä vedenhankinnan pohjavesitutkimukset, kaivonpaikkatutkimukset ja koepumppauksen Inkoon vesilaitokselle. Osallistumme myös aktiivisesti kansainvälisiin vesi- ja sanitaatioprojekteihin. 


Tutustu palveluihimme

Jäälaattoja meressä

Pohja- ja pintavesien laatuun vaikuttavien tekijöiden tunteminen mahdollistaa vesiensuojelun tehokkaamman toteutuksen. 

Meren aaltoja rannassa kuvattuna ilmasta.

Monet tällä hetkellä huonokuntoiset vesistöt voidaan ennallistaa. Työ vaatii suunnitelmallisuutta sekä syvällistä ymmärrystä vesistön historiasta ja nykytilasta. 

Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voimme auttaa sinua veteen liittyvissä asioissa! 

Pasi Vahanne
Pasi Vahanne
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti