Asiakastarina

Fortum: Selvitys kalaston elinolosuhteiden parantamisesta Tainionkoskella

Tainionkosken vesivoimalaitos on toinen Vuoksen vesistössä toimivista Fortumin voimalaitoksista.

Voimalaitoksen teho on 68 MW ja putouskorkeus 8 metriä. Sen keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 15 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

FCG Finnish Consulting Groupin asiantuntijat ovat päässeet tekemään selvitystä kalaston elinolosuhteita parantavan luonnonmukaisen uoman rakentamisesta Tainionkosken voimalaitoksen yhteyteen. Selvitys toteutettiin yhdessä Watec Oy:n sekä Varsinais-Suomen kalatalousviranomaisen kanssa.

Kaksi vaihtoehtoa luonnonmukaiselle uomalle

Selvityksessä tarkasteltiin kahta toteutusvaihtoehtoa luonnonmukaiselle uomalle, joista molemmat tarjoaisivat kutu- ja poikasalueita paikalliselle taimenkannalle. Yksi esiselvityksessä tutkittu vaihtoehto on ohitusuoma, joka mahdollistaisi kalojen vaelluksen voimalaitospadon yli. Toinen vaihtoehto olisi puolestaan vesitettävä uoma, johon johdettaisiin vettä Tainionkosken yläpuolisesta Vuoksesta.

Esiselvityksessä selvitettiin uomien mahdollista linjausta, mitoitusta, toteutustapaa, rakentamisen olosuhteita ja kustannuksia sekä eri vaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön. Selvityksen perusteella uomien kalataloudelliset vaikutukset ja vaikutukset vesistön ekologiseen tilaan olisivat myönteisiä.

Kokemuksemme mukaan FCG on luotettava yhteistyökumppani ja arvostimme sitä, että työryhmässä oli usean eri alan asiantuntijoita mukana.

Molemmissa vaihtoehdoissa saataisiin nykytilaan verrattuna kasvatettua merkittävästi paikallisen järvitaimenen poikastuotantoalueita. Ohitusuomavaihtoehdossa kalataloudellista hyötyä syntyisi lisäksi sen myötä, kun syönnösvaellus Saimaalle asti mahdollistuisi. Esiselvityksessä kartoitettiin myös Tainionkosken voimalaitoksen lähialueen kunnallistekniikkaa, minkä lisäksi selvitysalueella toteutettiin maaperä- ja pohjavesitutkimus mahdollisen maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Selvitykset paransivat tietoutta uoman rakentamiseen vaadittujen töiden laajuudesta.

”Kokemuksemme mukaan FCG on luotettava yhteistyökumppani ja arvostimme sitä, että työryhmässä oli usean eri alan asiantuntijoita mukana. Selvityksen tulokset antavat meille arvokasta tietoa jatkosuunnittelua varten”, kommentoi Fortumin ympäristöasiantuntija Elisa Puuronen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Marko Leivo
Marko Leivo
Tiimipäällikkö, Projektipäällikkö
Lähetä viesti