Näkemyksiä

Vaikuttavuusperustainen johtaminen sote-palveluissa: Mitä se tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Vaikuttavuusperustainen johtaminen on käsite, joka on noussut yhä tärkeämpään rooliin Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lähestymistapa keskittyy konkreettisiin tuloksiin: terveyshyötyihin, toimintakyvyn parantumiseen ja yleiseen hyvinvointiin, joita terveydenhuollon palvelut tuottavat.

Mistä vaikuttavuudessa on kyse? 

Vaikuttavuus viittaa terveyshyötyihin, toimintakyvyn parantumiseen ja yleisen hyvinvoinnin lisääntymiseen, jotka sosiaali- ja terveydenhuollon toimet tuottavat. Sen tavoitteena on varmistaa, että käytettävissä olevat resurssit tuottavat mahdollisimman suuren hyödyn. Terveydenhuollon kontekstissa tämä tarkoittaa, että kustannukset suhteutetaan saavutettuihin terveyshyötyihin, kuten DRG-pisteillä mitattuna.

Mikäli saavutettua terveyshyötyä kyettäisiin mittaamaan, voitaisiin se määrittää tuotokseksi – tällöin tuottavampaa toimintaa olisi vaihtoehdoista se, joka tuottaa samoilla kustannuksilla suurimman terveyshyödyn. Mittaamalla saavutettua terveyshyötyä terveydenhuollon tuotoksena olisi tuottavampi toiminta samalla myös vaikuttavampaa.

Kustannusvaikuttavuus tuo näkyviin myös resurssien käytön: se kuvaa saavutetun hyödyn suhdetta toimintaan käytettyihin resursseihin. Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä rakennettaessa toimivaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jossa pyritään järkevällä resurssien käytöllä tuottamaan mahdollisimman paljon terveys- ja hyvinvointihyötyä Suomen väestölle. 

Tulevaisuuden hyvinvointialueilla mitataan koko palvelutuotannon vaikuttavuutta 

Hyvinvointialueiden toiminnan seuraamisessa on erityisen tärkeää, että ymmärretään väestön palvelujen tarpeet ja pystytään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla niihin vastaamaan. Tämä edellyttää palvelujen asiakaskirjon tuntemista ja tietoa siitä, mitä palveluja tarjotaan, miten ne on tuotettu ja miten tuottamisen kustannukset ovat syntyneet. 

Vasta, kun tämä kokonaisuus tunnetaan, on mahdollista seurata koko palvelutuotannon vaikuttavuutta, jota perinteisesti on mitattu yksittäisten asiakasryhmien tai hoitotoimenpiteiden kohdalla. Yhdistämällä tieto palvelujen tuotannosta ja vaikuttavuudesta saadaan kattava kokonaiskuva.  

Vaikuttavuuden mittaamisessa asiantuntijan tuki on arvokas

Vaikka vaikuttavuuden mittaaminen on keskeistä, se ei ole aina suoraviivaista. Käytettävissä olevat mittarit voivat olla rajalliset. Niitä kuitenkin on ja kehitetään koko ajan. Myös me olemme työssä mukana mm. hallinnoimalla eri asiakasryhmien palvelujen vaikuttavuutta mittaavia toimintakykymittareita.  

Palvelutuotannon asiakaskirjo, tuottamisen tavat ja kustannukset sen sijaan pystytään jo varsin hyvin kuvaamaan asiakasluokittelujärjestelmillä ja hyvällä kustannuslaskennalla. Tämä on oleellinen pohjatyö myös toiminnan vaikuttavuuden arvioinnille.  

Haluaisitko keskustella tarkemmin vaikuttavuuden edistämisestä teidän organisaatiossanne?

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti