Puisia palikoita päällekkäin
Näkemyksiä

PALY-laskenta tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi

Sote-uudistuksen ensimmäinen vuosi ei näytä sujuneen käsikirjoituksen mukaan. Kustannukset karkaavat käsistä ja hyvinvointialueiden alijäämä ylittää tänä vuonna miljardin euron rajan. Julkisuudessa käydään keskustelua rahoitusjärjestelmän kannustinvaikutuksista, palveluverkoston rakenteellisesta tehostamisesta ja karsimisesta sekä panostuksista palvelujärjestelmän vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen. Mutta riittäkö tämä taloudellisesti kestävän sote-järjestelmän vakiinnuttamiseen tulevaisuudessa?    

Sairastavuus yhteiskunnallisia kustannuksiaan vastaavana voimavarana  

Sairastavuuden yksilöön, palvelujärjestelmään ja yhteiskuntaan kohdistuvaa taakkaa kuvaavassa mittaristossa painottuvat elämänlaatu, sote-järjestelmän kantokyky ja ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet. Sairastavuuden aiheuttamat henkisen pääoman ja yhteiskunnallisten voimavarojen menetykset ulottuvat kuitenkin tätä laajemmalle, kokonaistaloudelliselle tasolle. Menetettyjen tuottavuuspainotettujen elinvuosien mittari (PALY – Productivity-Adjusted Life-Years ) kuvastaa sairastavuuden kokonaistaloudellisia kustannuksia sekä terveyden edistämisellä saavutettavissa olevia kustannussäästöjä ja taloudellisia voimavaroja.   

Työkyvyn ylläpito ja kokonaistaloudellinen vaikuttavuus avainasemassa   

PALY tarjoaa sairauskohtaista tietoa työkyvyttömyyden, alentuneen työkyvyn ja sairauspoissaolojen vaikutuksesta ennenaikaisesti menetettyihin työvuosiin sekä niitä vastaavista rahamääräisistä yhteiskunnallisista kustannuksista. 

PALY-laskenta soveltuu yleisimpien kroonisten sairauksien yhteiskunnallisten kustannusten mittakaavan osoittamiseen. Julkishallinnon sekä sosiaali- ja terveysalan etujärjestöjen näkökulmasta saadaan tietoa sairausryhmistä, joista aiheutuu eniten ennenaikaisia kuolemia, työllisyyden vajetta ja tuotannollisia menetyksiä. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta saadaan ohjenuora siihen, minkä sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn olisi taloudellisesti järkevää ohjata lisää voimavaroja.

Esimerkiksi polven nivelrikon esiintyvyyden väheneminen 1,5 prosenttiyksiköllä on australialaisessa tutkimuksessa arvioitu alentavan työelämän aikaisia yhteiskunnallisia tuotannonmenetyksiä yli 30 prosentilla.

Toinen keskeinen PALY-laskennan sovellusalue on lääketeollisuus, missä laskentamenetelmää voidaan hyödyntää lääkehoitojen yhteiskunnallisen arvon ja vaikuttavuuden osoittamisessa. Monilla lääkehoidoilla on merkittävä vaikutus työkyvyn ylläpitoon sekä kalliiden sairaalahoitojaksojen ja ennenaikaisten kuolemien välttämiseen.    

Nykyisin lääkehoitojen arvioinnissa painottuvat lääkkeiden vaikuttavuus potilaan näkökulmasta ja suorat terveydenhuollon kustannukset – yhteiskunnallinen näkökulma jää usein pimentoon. Lääkehoitoihin liittyvässä päätöksenteossa tarvitaan lääkkeen potilaalle tuoman arvon lisäksi tietoa sairauksien yhteiskunnallisista kustannuksista sekä sairauksiin kohdistettujen lääkehoitojen taloudellisesta arvosta. Siten voidaan tunnistaa sairausryhmät, joiden lääkehoitoihin on taloudellisesta näkökulmasta kannattavaa ohjata lisäresursseja (esim. uusien lääkeinnovaatioiden käyttöönotto) 

PALY-laskentaan voidaan liittää laatupainotettujen elinvuosien (QALY) ja terveydenhuollon suorien kustannusten näkökulma. Näin saadaan vertailutietoa sairauksista aiheutuvista tuottavuuspainotettujen elinvuosien menetyksestä suhteessa laatupainotteisten elinvuosien (QALY) menetykseen ja yhteiskunnallisten kustannusten suhteesta sote-järjestelmän kustannuksiin.   

Näemmekö metsän puilta? 

Ilman monimutkaisempia laskutoimituksia lienee selvää, että riippumatta kuinka kustannusvaikuttavaa mihin tahansa sairauteen liittyvä hoito onkaan, se tulee aina kalliimmaksi kuin tilanteessa, jossa hoidon tarve olisi voitu välttää. Siksi myös sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvun hillitsemisessä avainasemassa ovat sairastavuuden vähentämiseen liittyvät toimenpiteet. Taloudellisen kasvun, sote-järjestelmän toimivuuden ja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan perusteltua ja käytäntöön sovellettavaa tietoa monista toisiaan täydentävistä näkökulmista.     

FCG:n Aamukahvit – Lataa tallenne

PALY-laskenta työkaluna matkalla kohti taloudellisesti kestävää sote-järjestelmää

Webinaaritallenteella käsitellään lääkehoitojen yhteiskunnallista arvoa ja tarkastellaan, miksi nykyiset arviointikriteerit eivät aina huomioi niiden vaikutuksia yhteiskunnan tasolla. Erityisesti keskitytään PALY – Productivity-Adjusted Life-Years -laskentaan, joka tarjoaa tietoa sairauksien kokonaistaloudellisista kustannuksista ja korostaa lääkehoidon roolia työkyvyn ylläpitämisessä. Sairastavuutta tarkastellaan mittariston avulla, joka valaisee sen vaikutuksia yksilöön, palveluihin ja yhteiskuntaan. Tallenteella pureudutaan myös siihen, miksi sairastavuuden vähentäminen on keskeistä sote-menojen hallinnassa.