Potilasluokittelutuotteet

Potilasluokittelujärjestelmät luovat tietopohjan toiminnan kehittämiselle.

Meren aaltoja rannassa kuvattuna ilmasta.

Laadukkailla asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmillämme jalostetaan palvelutuotannossa rutiininomaisesti kirjattavaa tietoa. Luokittelun jälkeen tieto on käytettävissä palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa, ohjauksessa sekä päätöksenteossa johtamisen tukena.

Asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmät mahdollistavat soten tiedolla johtamisen

FCG:n monipuoliset potilasluokittelu- eli casemix-järjestelmät on kehitetty ja niitä ylläpidetään yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Luokitteluun käytettäviä järjestelmiä ovat 

  • potilaan koko hoitopolun kattava episodikohtainen potilasluokittelu EPR 
  • perusterveydenhuollon avohoidon toiminnan kattava episodipohjainen luokittelu pDRG®  
  • suun terveydenhuollon episodipohjainen luokittelu dDRG®  
  • erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä NordDRG®.

Palveluverkon suunnittelussa ja toiminnan seurannassa ymmärrettävästi luokiteltu potilastieto on välttämättömyys. 

Sosiaali- ja terveyspalveluita on johdettava ajantasaisen ja luotettavan tiedon pohjalta. Luokitellut potilas- ja asiakastiedot luovat tietopohjan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiselle sekä tuloksellisuuden parantamiselle huomioiden hoidon laatu ja vaikuttavuus. Tieto on myös pohjana hoidon vaikuttavuuden mittaamiselle vaikuttavuusperusteista palvelutuotantoa kehitettäessä.  

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Tiedolla johtamisen haasteet ja mahdollisuudet hyvinvointialueilla

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa tietojohtamiseen, asiakasluokitteluihin, kustannustietojen seurantaan ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Potilasluokittelujärjestelmät huomioivat myös palveluiden tuottamiseen käytetyt kustannukset 

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon eri palvelujen asiakas- ja potilaskohtaisten kustannusten laskennasta. Kustannusten laskenta kustannus per potilas/asiakas (KPP) -mallilla on laajasti käytössä erikoissairaanhoidossa, ja sitä käytetään enenevästi myös perustason palveluissa, kuten terveydenhuollon avohoidossa, kotihoidossa ja suunterveydessä. 

Alhaalta ylöspäin etenevä, toiminto- ja aikaperusteinen sekä välisuoritteisiin perustuva kustannusten laskentamalli on perustana myös eri asiakas- ja potilasryhmien kustannusten laskennalle potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä. Mallin avulla voimme laskea potilas- tai asiakaskohtaiset kustannukset eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden muodostamissa palvelukokonaisuuksissa. 

Haluaisitko kuulla lisää potilasluokittelutuotteistamme?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, mikä järjestelmä sopisi parhaiten tarpeisiinne! 

Lue lisää asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmistä alta!

Koivumetsä

EPR tuottaa potilaskohtaista tietoa palveluista ja kustannuksista läpi palveluketjun

EPR on terveydenhuollon potilasluokittelujärjestelmä, jonka avulla kaikki potilaan saamat terveyspalvelut voidaan yhdistää hoitoepisodeiksi hoidon tarjonneesta organisaatiosta tai hoidonantajan ammatista riippumatta. Tarkastelu voi olla maakunnallista tai tuottaja- ja organisaatiokohtaista, ja raporteissa voidaan kuvata laajoja hoitokokonaisuuksia tai pureutua aina yksittäisen potilaan tasolle.   

EPR-luokittelu perustuu potilastietojärjestelmään rutiinisti kirjattaviin käyntisyy- ja diagnoositietoihin, eikä siis edellytä potilasta hoitavilta ammattilaisilta ylimääräistä tilastointia. Hoitoepisodiin yhdistetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avo- ja vuodeosastohoito sekä lähellä terveydenhuoltoa olevat sosiaalihuollon palvelut, kuten kotihoito sekä ikäihmisten hoiva- ja asumispalvelut. EPR-episodit muodostuvat potilaskohtaisesti joko yhden ongelman tai yhteen liittyvien sairauksien hoitokokonaisuuksista.  

Luokittelussa käytetään osin samaa ryhmittelylogiikkaa kuin perusterveydenhuollon pDRG-potilasluokittelussa, joten nämä kaksi luokittelua voidaan tehdä myös samanaikaisesti riippuen käytettävän pohjatiedon laajuudesta.  

EPR-potilasluokitteluun voidaan liittää palveluna myös hoidon potilaskohtaisten kustannusten laskenta hyödyntämällä välisuoritteisiin perustuvaa kustannus per potilas/asiakas (KPP) -menetelmää.

pDRG® yhdistää perusterveydenhuollon avohoidon toiminnan ja talouden

pDRG® (Primary Care Diagnosis Related Groups) on Suomessa kehitetty perusterveydenhuollon episodipohjainen potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, joka tuottaa tietoa perusterveydenhuollon avohuollon asiakkaiden palvelutarpeista, palveluiden käytön syistä ja palveluihin käytetyistä resursseista.     

pDRG®:ssä tarkastelu on perusterveydenhuollon osalta rajattu avohoitoon, johon sisältyy vastaanottotoiminta (ml. erikoislääkärien vastaanotot), koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, neuvolatoiminta, lääkinnällinen kuntoutus ja terveyskeskustasoinen päivystyksellinen hoito. pDRG:ssä käsitellään niitä palveluja, joista kertyy suoritteita potilastietojärjestelmään. Kustannuslaskennassa käytetään kustannus per potilas/asiakas (KPP) -mallia, joka on käytössä myös muissa potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä. 

Sillan rakenteet sinistä taivasta vasten

dDRG® tuottaa yhtenäisen palvelutuotannon kuvauksen suun terveydenhuollosta

dDRG® (Dental Care Diagnosis Related Groups) on suun terveydenhuollon tarkasteluun kehitetty episodipohjainen potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, joka tuottaa tietoa väestön suun terveydenhuollon palvelutarpeista, palveluiden käytön syistä ja palveluihin käytetyistä resursseista.  

Järjestelmä perustuu potilastietojärjestelmään rutiinisti kerrytettäviin potilas-, diagnoosi- ja toimenpidetietoihin. Järjestelmä yhdistää potilaiden suun terveyden hoitotiedot organisaation kustannus- ja henkilöstötietoihin, jolloin saadaan suun terveyden ongelmia kuvaavia episodeja. Kustannuslaskennassa käytetään kustannus per potilas/asiakas (KPP) -mallia, joka on käytössä myös muissa potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä.  

Tietojen perusteella organisaatio pystyy tarkastelemaan potilas- tai episodikohtaisia kustannuksia, eri ammattiryhmien resurssien käyttöä ja suunnittelemaan toimintaa. Tietoa voidaan hyödyntää suun terveyden toiminnan ja talouden ohjaamisessa ja suunnittelussa. Sen lisäksi tieto on tarpeen laadun ja terveyshyödyn mittaamisen tukena.

Rakennuksen puinen malli

NordDRG® kuvaa erikoissairaanhoidon potilaskirjon ja hoidon kustannukset

NordDRG® (Nordic Diagnosis Related Groups) on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, joka tuottaa tietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan. Tieto syntyy hoitoprosessissa rutiinisti kerättävästä informaatiosta. 

NordDRG®:n avulla kuvataan erikoissairaanhoidon sisältö ja saadaan näkyväksi se, miten kustannukset kohdistuvat. Järjestelmän avulla voidaan suunnitella ja seurata toimintaa, tarkastella kirjaamisen laatua ja ennakoida sairaalakustannusten kehitystä erilaisten potilaiden hoidossa. Kaikki potilasta koskevat toiminnot (toimenpiteet, laboratoriotutkimukset, kuvantaminen jne.) ja niistä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat potilaan kyseiseen hoitojaksoon tai käyntiin. Järjestelmää käytetään muiden käyttötarkoitusten lisäksi hoidon hinnoitteluvälineenä ja se tasoittaa kustannusriskiä palvelujen tuottajan ja tilaajan välillä. 

NordDRG® mahdollistaa sairaaloiden väliset vertailut. Järjestelmä tuottaa tiedon siitä, millaisia potilaita sairaalassa on hoidettu ja mitkä ovat olleet potilasryhmien hoidon kustannukset. Tiedon perusteella voidaan vertailla sairaaloiden hoitamaa potilaskirjoa ja toimintaa keskenään. Koska eri sairaaloilla on erilaisia potilaita, vertailu on mielekästä erityisesti samantyyppisten sairaaloiden kesken. Yliopistollisia sairaaloita, keskussairaaloita ja aluesairaaloita voidaan siis verrata vain kaltaistensa kesken. 

NordDRG®-järjestelmän Suomen version omistaa Suomen Kuntaliitto ja hallinnoinnista vastaa FCG. Järjestelmää voivat käyttää kaikki sairaalat, joilla on voimassa olevaa lisenssi.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Auli Karttunen
Auli Karttunen
Erityisasiantuntija
Lähetä viesti