Potilasluokittelutuotteet

Potilasluokittelujärjestelmät luovat tietopohjan toiminnan kehittämiselle.

Laadukkailla asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmillämme jalostetaan palvelutuotannossa rutiininomaisesti kirjattavaa tietoa. Luokittelun jälkeen tieto on käytettävissä palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa, ohjauksessa sekä päätöksenteossa johtamisen tukena.

Asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmät mahdollistavat soten tiedolla johtamisen

FCG:n monipuoliset potilasluokittelu- eli casemix-järjestelmät on kehitetty ja niitä ylläpidetään yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Luokitteluun käytettäviä järjestelmiä ovat 

  • potilaan koko hoitopolun kattava episodikohtainen potilasluokittelu EPR 
  • perusterveydenhuollon avohoidon toiminnan kattava episodipohjainen luokittelu pDRG®  
  • suun terveydenhuollon episodipohjainen luokittelu dDRG®  
  • erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä NordDRG®.

Palveluverkon suunnittelussa ja toiminnan seurannassa ymmärrettävästi luokiteltu potilastieto on välttämättömyys. 

Sosiaali- ja terveyspalveluita on johdettava ajantasaisen ja luotettavan tiedon pohjalta. Luokitellut potilas- ja asiakastiedot luovat tietopohjan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiselle sekä tuloksellisuuden parantamiselle huomioiden hoidon laatu ja vaikuttavuus. Tieto on myös pohjana hoidon vaikuttavuuden mittaamiselle vaikuttavuusperusteista palvelutuotantoa kehitettäessä.  

Potilasluokittelujärjestelmät huomioivat myös palveluiden tuottamiseen käytetyt kustannukset 

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon eri palvelujen asiakas- ja potilaskohtaisten kustannusten laskennasta. Kustannusten laskenta kustannus per potilas/asiakas (KPP) -mallilla on laajasti käytössä erikoissairaanhoidossa, ja sitä käytetään enenevästi myös perustason palveluissa, kuten terveydenhuollon avohoidossa, kotihoidossa ja suunterveydessä. 

Alhaalta ylöspäin etenevä, toiminto- ja aikaperusteinen sekä välisuoritteisiin perustuva kustannusten laskentamalli on perustana myös eri asiakas- ja potilasryhmien kustannusten laskennalle potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä. Mallin avulla voimme laskea potilas- tai asiakaskohtaiset kustannukset eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden muodostamissa palvelukokonaisuuksissa. 

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, millainen ratkaisu sopisi tarpeeseenne parhaiten. 

Tutustu palveluihimme. 

Kaksi henkilöä keskustelevat iloisesti.

EPR- ja DRG-luokittelutuotteet

EPR-luokittelu kytkee yhteen potilaan hoidon ja sen kustannukset läpi palveluketjun. pDRG, dDRG ja NordDRG ovat episodipohjaisia potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmiä perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon käyttöön. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Anne Puumalainen
Anne Puumalainen
Johtava asiantuntija