ARVOA – Lastensuojelun ja perhepalveluiden vaikuttavuuden ja laadun arviointiin

ARVOA®-arviointimenetelmä

ARVOA® on menetelmä lastensuojelun ja perhepalveluiden vaikuttavuuden arviointiin. Menetelmän avulla saadaan tietoa lapsen ja perheen toimintakyvystä, lapsen huolenpidosta ja kohtelusta sekä käytettyjen palvelujen vaikuttavuudesta ja laadusta. Sovellus tuottaa tietoa sekä asiakas- että organisaatiotasolla.

Menetelmä perustuu selainpohjaisessa ARVOA®-sovelluksessa täytettäviin lomakkeisiin, joiden perusteella sovellus muodostaa raportteja asiakkaan voimavaroista, kuormitustekijöistä sekä lapsen ja perheen tilanteessa tapahtuneista muutoksista. ARVOA® tukee arviointityötä asiakastasolla vahvistamalla asiakkaan osallisuutta ja kuulluksi tulemista ja toimimalla apuna työskentelyn tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa. Organisaatiotasolla menetelmä antaa tietoa palveluiden vaikuttavuudesta ja laadusta, jota voidaan hyödyntää tiedolla johtamisen tukena.

ARVOA® asiakastyön tukena 

Lapsen ja perheen toimintakyvyn arvioita tehdään asiakkuuden alussa, palveluiden aikana ja niiden päättyessä. Näin saadaan tietoa toimintakyvyn muutoksista ja käytettyjen palveluiden toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.

ARVOA®-menetelmällä tuetaan lapsen ja perheen osallisuutta asiakastyössä ja sopivien palveluiden suunnittelussa. Menetelmä tukee asiakasperheen ja työntekijän välisen luottamuksellisen suhteen syntymistä, ja lomakkeiden kysymykset toimivat myös keskustelun pohjana asiakastapaamisessa. 

Arviointilomakkeissa lapsen ja perheen tilannetta tarkastellaan kattavasti hyvinvoinnin eri osa-alueilla. 

ARVOA®-menetelmässä työntekijän käytössä on kolme arviointilomaketta. Työntekijä arvioi lapsen toimintakykyä, lapsesta huolta pitävän aikuisen toimintakykyä sekä lapsen huolenpitoa ja kohtelua. Lapselle ja lapsesta huolta pitävälle aikuiselle on erilliset itsearviointilomakkeet, joiden avulla he voivat antaa tietoa hyvinvoinnistaan ja tuoda esille kokemuksensa omista voimavaroistaan. Täytettyjen lomakkeiden pohjalta sovellus muodostaa raportteja, jotka auttavat työntekijää ja asiakasta ymmärtämään asiakkaan tilannetta ja tuen tarpeita sekä hahmottamaan niissä tapahtuneita muutoksia. 

Mahdollistaa vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan organisaatiotasolla

ARVOA®-menetelmä on helppo ja nopea selainpohjainen menetelmä sekä asiakkaalle että työntekijälle. Jokaisella organisaatiolla on sovelluksessa oma rekisterinsä, johon työntekijät kirjautuvat henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan.

Sovelluksessa on mahdollista verrata organisaation eri yksiköiden asiakkaiden toimintakykyä ja lapseen kohdistuvaa huolenpitoa ja kohtelua keskenään. Näin saatua tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena sekä laadun ja vaikuttavuuden seurannassa. 

ARVOA®-menetelmän arviointilomakkeet on kehitetty Kuntaliiton lastensuojelun vaikuttavuusmittarin tutkimusprojektissa 2013–2018. Menetelmä on siirtynyt Kuntaliitolta FCG:lle vuonna 2019, minkä jälkeen sovellusta on kehitetty edelleen. ARVOA®-menetelmän käyttäminen perustuu FCG:n kanssa tehtävään käyttöoikeussopimukseen, ja tarjoamme sovelluksen sujuvan käyttöönoton tueksi koulutusta. 

Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – keskustellaan yhdessä, voisiko ARVOA®-menetelmä sopia teille!