Lapsi istumassa keltaisella leikkitelineellä
Näkemyksiä

Lastensuojeluun parempaa tiedolla johtamista ja osaamisen kehittämistä

Lastensuojelun resursseista ja niiden riittävyydestä on käyty kiivasta julkista keskustelua, jota on osaltaan kiihdyttänyt hyvinvointialueiden aloittaminen ja lastensuojelun järjestämisvastuun siirtyminen uuteen hallintorakenteeseen. Pula osaavasta työvoimasta ja asiakkaiden aiempaa monisyisemmät ongelmat vaivaavat lastensuojelun kenttää niukkojen resurssien ohella.

Katse kiinnittyy väkisinkin tässä ristipaineessa niin vaikuttavuuteen kuin työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.

Vaikuttavuuden arvioinnilla ja seurannalla parempaa tiedolla johtamista lastensuojeluun

Jotta voisimme tehdä vaikuttavampaa työtä lastensuojelussa, pitää työn vaikuttavuutta mitata, seurata ja arvioida.

Lastensuojelun asiakastyö perustuu muutosta tukevaan työhön, jolla pyritään vahvistamaan asiakasperheiden toimintakykyä ja hyvinvointia. Haasteena on tämän työn vaikutusten osoittaminen: Millä seuraamme asiakkaiden tilanteissa tapahtunutta muutosta ja tavoitteiden toteutumista? Miten osoitamme, että asiakkaan hyvinvointi ja toimintakyky ovat parantuneet työskentelyn aikana? Millä perustelemme palveluiden tärkeyttä ja tarpeellisuutta? Tähän vaikuttavuuden arvioinnin haasteeseen on kehitetty FCG:n ARVOA®-menetelmä.

ARVOA® on perhepalveluiden ja lastensuojelun asiakastyöhön kehitetty arviointimenetelmä. Menetelmä perustuu selainpohjaisessa sovelluksessa täytettäviin lomakkeisiin, jotka pohjautuvat tutkimustietoon lapsen kaltoinkohtelun muodoista ja kaltoinkohtelun todennäköisyyttä lisäävistä ja vähentävistä kuormitus- ja voimavaratekijöistä. Lomakkeet on tarkoitettu sekä työntekijän että asiakasperheen täytettäväksi. Täytettyjen lomakkeiden pohjalta sovellus muodostaa raportteja lapsen ja aikuisen toimintakyvystä, lapseen kohdistuvasta huolesta, sekä lapsen ja perheen tilanteessa tapahtuneista muutoksista.

ARVOA® tukee arviointityötä asiakastasolla vahvistamalla asiakkaan osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä toimimalla apuna työskentelyn tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa. Organisaatiotasolla menetelmä antaa tietoa palveluiden vaikuttavuudesta ja laadusta, jota voidaan hyödyntää tiedolla johtamisen tukena ja toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä.

Organisaatiotason raportit antavat vertailutietoa yksiköiden välisistä eroista asiakkaiden toimintakyvyn ja palveluiden vaikuttavuuden suhteen, sekä auttavat paikantamaan eri yksiköissä korostuvia kuormitustekijöitä. Tietoa saadaan kerättyä myös asiakaskokemuksesta. Yksikkö- ja organisaatiotasolla kerätty strukturoitu tieto voi auttaa esimerkiksi tarkastelemaan, ovatko asiakkaat oikeissa palveluissa, tai kuinka resursseja voisi kohdentaa vaikuttavammin.

Osaamisen kehittämistä perehdytys- ja koulutusohjelmalla

Lastensuojelun kentällä työskenteleviltä ammattilaisilta edellytetään monipuolisia taitoja ja kykyä toimia erilaisissa tilanteissa, jotka ovat usein haasteellisia. Onkin tärkeää, että lastensuojelun parissa työskenteleville asiantuntijoille mahdollistetaan kattava ja ajantasainen perehdytys sekä koulutusmahdollisuudet, joiden avulla varmistetaan ja tuetaan työssä pärjäämistä ja jaksamista. Sosiaalihuollon ammattilaisten on lain mukaan kehitettävä osaamistaan ja ylläpidettävä ammatillista pätevyyttään. Työnantajan on luotava edellytykset tarvittavalle perehdytykselle ja ammatillisen pätevyyden ylläpidolle.

Lastensuojelun kentällä kiire on varmasti monelle tuttu sana. Asiakkaita ja työtä on paljon eikä pula pätevistä työntekijöistä helpota tilannetta. ”Miten ehdin perehtyä tai kouluttautua työn lomassa?” oli kysymys, jota mietimme itsekin aloittaessamme työt lastensuojelussa.

FCG:n Lastensuojelun huippuosaaja on jatkuvan oppimisen digipalvelu ja tietopankki lastensuojelussa työskentelevien arjen tueksi. Palvelusta löytyy kattavasti materiaalia muun muassa lainsäädäntöön, lastensuojelun prosesseihin, moniammatilliseen yhteistyön sekä päätöksentekoon liittyen. Palvelun sisällöt on jäsennelty lyhyiksi, helposti opiskeltaviksi kokonaisuuksiksi, minkä vuoksi sisältöihin on helppo palata työn lomassa juuri silloin, kun tietty asia tulee ajankohtaiseksi omassa työssä.

Lastensuojelun huippuosaaja on kehitetty lastensuojelun työntekijöiden käytännön kokemusten ja kentällä ilmenevien ajankohtaisten tarpeiden pohjalta. Digipalvelu tarjoaa ajantasaista tietoa lainsäädännön vaatimuksista ja tulkintakäytänteistä sekä antaa tukea käytännön työhön. Ajasta ja paikasta riippumaton palvelu mahdollistaa tasavertaiset mahdollisuudet oman osaamiseen kehittämiseen.

ARVOA®-menetelmä ja Lastensuojelun huippuosaaja toimintamallien yhdenmukaistajina

Sekä ARVOA®-menetelmä että Lastensuojelun huippuosaaja auttavat osaltaan yhdenmukaistamaan toimintamalleja hyvinvointialueelle siirtyneissä lastensuojelupalveluissa. Yhteinen arviointimenetelmä ja digitaalinen oppimisalusta auttavat yhdenmukaistamaan arviointityötä, lisäävät arvioinnin ja työskentelyn läpinäkyvyyttä ja parantavat palveluiden jatkuvuutta esimerkiksi työntekijän vaihtuessa. Tasavertainen, laadukas ja riittävä perehdytys, osaamisen kehittämisen tukeminen sekä vaikuttavat työkäytännöt ovat tärkeässä roolissa lasten oikeuksien toteutumisessa. Kun työntekijöillä on riittävästi tukea lastensuojelussa tehtävään työhön, ja toimintaa arvioidaan ja kehitetään vaikuttavuustietoon pohjaten, pystyvät ammattilaiset tarjoamaan lapsille ja perheille parhaan mahdollisen tuen ja avun.