Rakennetun ympäristön selvitykset

Melu- ja ilmanlaatuselvitykset antavat arvokasta tietoa rakennetun ympäristön aiheuttamista riskeistä

Pyöräilijä kaupungin keskustassa

Kumppanisi rakennetun ympäristön selvityksiin  

Rakennettu ympäristö toimii elinympäristönä ihmisille ja myös muille lajeille. Siksi ei ole samantekevää, millaiset olosuhteet ympäristössä vallitsee. FCG tukee kaupunkeja, kuntia ja rakennushankkeiden parissa työskenteleviä toimijoita tarkkojen ja luotettavien selvitysten tekemisessä, joiden avulla haittoja voidaan tehokkaasti torjua ja ennaltaehkäistä. 

Meillä on pitkä kokemus ja riittävä kalusto myös haastavien melu- ja ilmanlaatumittausten suorittamiseen. Melu- ja ilmanlaatumittaukset edellyttävät usein tarkkaa sääolojen selvittämistä. Mittausvaunussamme on 10 metrin mastolla varustettu sääasema, jolla tuuliolot ja muut säätiedot voidaan mitata jatkuvatoimisesti, yleensä minuutin välein. Liikennemelumittauksissa tarvitaan mittausajankohdan liikennemäärän selvittämistä. Myös tähän tarkoitukseen soveltuu tutkalla toimiva automaattinen liikennelaskentalaitteemme. 

Meluselvitykset ovat olennainen osa rakennetun ympäristön kehittämistä  

Meluselvitykset tehdään yleensä laskennallisesti kolmiulotteisessa maastomallissa. Selvityksillä voidaan mallintaa nykytilannetta tai rakentaa suunnitteilla oleva tilanne ja tutkia sen meluvaikutuksia. 

Meluselvitysten tavanomaisin tuloste on melualuekartta, jolla havainnollistetaan melun voimakkuutta tutkittavalla alueella eri tilanteissa. Mikäli melutaso ylittää säädösten tai toiminnalle annetun ympäristöluvan määräykset, mitoitetaan meluesteet ja mallinnetaan niiden vaikutus.     

Kaavoitukseen liittyvissä selvityksissä mallinnetaan usein rakennusten julkisivuille kohdistuva melu. Tämän tulokset esitetään 3D-kuvina. Selvitysten perusteella voidaan asemakaavaan asettaa vaatimuksia rakennusten ääneneristävyydelle. Teemme myös julkisivujen ääneneristävyyslaskelmia, joilla voidaan rakennuslupaa haettaessa esittää ääneneristävyyden täyttävän asetetut vaatimukset.  

Tuntemalla tämänhetkinen tilanne tai selvittämällä suunniteltujen hankkeiden vaikutukset etukäteen voidaan haittoja ehkäistä tehokkaasti. 

Laskennallisten meluselvitysten lisäksi teemme melumittauksia. Kalustomme mahdollistaa sekä lyhyt- että pitkäaikaiset melumittaukset, teollisuuslaitosten eri toimintojen melupäästömittaukset sekä huoneakustiset mittaukset, kuten jälkikaiunta-aika, ääneneristävyys ja askeläänitaso.  

Ilmanlaatuselvitykset kertovat hengitysilman puhtaudesta   

Ilmanlaatuselvitykset tehdään niin ikään laskennallisesti. Yleensä ilmanlaatuselvityksissä keskitytään hiukkaspäästöihin: pölyyn, leijuviin ja pienhiukkasiin.  

Ilmanlaatuselvityksissä tarvitaan usein pölypäästöjen määritystä. Määritys voidaan tehdä toiminnan pölymittausten avulla. Mittauksia tehdään esimerkiksi maa-ainesten ottoon liittyen. Mittauskalustollamme voidaan mitata jatkuvatoimisesti PM10-pitoisuuksia.  

Tutustu tekemäämme työhön

Yksi Tampereen seudun suurimmista maankäytön kehittämishankkeista liittyy Nurmi-Sorilan kaupunginosan suunnitteluun. Lue, miten vastasimme osayleiskaavan laadinnasta ja olimme näin mukana Tampereen kehityksen ja kasvun tukemisessa.

Haluaisitko kuulla lisää melu- ja ilmanlaatuselvityksistämme?  

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi.

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti