Asiakastarina

AA Sakatti Mining Oy: Sakatin kaivoshankkeen YVA-selostus ja selostuksen täydennys

Yli 100-vuotias Anglo American on yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä. Yrityksen monipuolinen ja kansainvälinen kaivostoiminta tuottaa raaka-aineita kasvaville markkinoille. Anglo American aloitti malminetsinnän Suomessa vuonna 2004. Sodankylän Sakatista löytyi malmiesiintymä vuonna 2009. Anglo Americanin tytäryhtiö AA Sakatti Mining Oy tähtää kaivoksen perustamiseen alueelle.

Suunniteltu maanalainen kaivos tulisi sijaitsemaan Viiankiaavan suojellun Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen alapuolella. Ympäristövaikutusten arviointia varten tarvittiin tästä johtuen Suomen mittakaavassa ennennäkemättömän laajoja taustaselvityksiä ja mallinnuksia. AA Sakatti Mining Oy haki taustaselvitysten koordinointiin ja ympäristövaikutusten arviointiin konsulttiapua FCG Finnish Consulting Groupilta. Varsinainen YVA-selostus laadittiin normaalin käytännön mukaisesti.

YVA-selvityksen valmistuttua viranomainen edellytti selostuksen täydentämistä ja tilanne oli uusi, koska Suomessa ei ole aiemmin laadittu vaaditun laajuista täydennystä. Haasteeksi nousi taustamateriaalin laajuus, jonka sovittaminen kohtuullisen pituiseen selostukseen oli monimutkaista. Lopulta selostuksesta päädyttiin kuitenkin tekemään erittäin laaja. Tätä kompensoimaan laadittiin tavallista pitempi yhteenveto, jossa asiat esitettiin tiivistetysti.

Toisena haasteena oli projektin koordinointi, jota varten eri osaprojekteja seurattiin tiiviisti ja raportoitiin tilanteesta säännöllisesti tilaajalle. Toimintapa kehitettiin, sovittiin ja toteutettiin yhteistyössä AA Sakatti Miningin ja FCG:n kanssa.

”Kokonaisuutena projektin lopputuloksiin ollaan tyytyväisiä huomioiden hankkeen ainutlaatuisuus, projektin pitkä kesto ja monitahoisuus. FCG on omalta osaltaan ollut mahdollistamassa kaivoksen perustamista tavalla, jossa huomioidaan ympäristö- ja sosiaalinäkökohdat Anglo Americanin periaatteiden mukaisesti”, kertoo FCG:n johtava asiantuntija Pasi Vahanne.

Viiankiaapa

Monitahoinen ja viisi vuotta kestänyt projekti työllisti FCG:n sisällä pitkälti toistakymmentä ihmistä eri vaiheissa hanketta. ”Yhteistyön sujuminen oli ensiarvoisen tärkeää motivaation välillä heikentyessä aikataulupaineiden ja vaatimusten ristitulessa. Muistamalla, että monen muun ihmisen työ riippuu omasta tekemisestä voi omalta osaltaan lisätä paineita, mutta osaltaan kasvattaa yhteishenkeä. Sakatin projektissa tiimityöskentely onnistui hyvin ja kannustaa siten jatkossakin ottamaan vastaan haastaviakin projekteja”, Vahanne lisää.

”Tehty YVA on monella tapaa ainutlaatuinen, ja olen tyytyväinen erityisesti siihen, että prosessin aikana pystyimme löytämään keinoja, jolla hankkeen ympäristövaikutuksia pystyttiin pienentämään vielä täydennysvaiheessa. Yhteistyö FCG:n kanssa oli sujuvaa”, toteaa AA Sakatti Mining Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Meidän tehtävämme on auttaa asiakkaitamme toteuttamaan projekteja kestävällä ja vastuullisella tavalla.   

Pasi Vahanne
Pasi Vahanne
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti