Henkilö pitelee vihreää kasvia
Asiakastarina

Pirkanmaan ELY-keskus: Demonstraatiohankkeessa pilaantunutta maaperää puhdistettiin biologisella menetelmällä

Vuonna 2017 Pirkanmaan ELY-keskus toimeenpani pilaantuneiden alueiden kokeiluhankkeen ”Klooratuilla liottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta”. Kokeiluhanke oli osa pääministeri Sipilän johtaman hallituksen ohjelman kärkihanketta ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut”.

Yksi viidestä kohteesta, jotka olivat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen kokeiluhanketta, oli Panfurin alueen maaperän puhdistaminen Kurikassa. Turkismuokkaamon toiminnasta oli aikojen kuluessa päässyt maaperään ja edelleen pohjaveteen kloorattuja liuottimia. Pohjaveteen joutuneet, terveydelle vaaralliset klooratut yhdisteet taas uhkasivat pilata läheisten vedenottamoiden vettä.

FCG Finnish Consulting Group tarjosi yhdessä belgialaisen yhteistyökumppaninsa Euremtech B.V:n kanssa tähän hankkeeseen pohjaveden biologista kunnostamista menetelmällä, jossa kloorattuja yhdisteitä hajottavien mikrobien toimintaa edistetään injektoimalla maaperään apuainetta. Varsinaista kunnostusta edelsivät laajat maaperä- ja pohjavesitutkimukset.

FCG Finnish Consulting Group käyttämä biologinen menetelmä toimi kohteessa hyvin ja pelkistävät olosuhteet saavutettiin.

Maarit Joukainen

Menetelmä osoittautui toimivaksi kohteessa. Haitta-aineiden massamäärä pilaantuneen pohjaveden alueella alentui kunnostuksen seurauksena. Pohjaveden virtaus kunnostusalueella osoittautui ennakkoarvioita hitaammaksi, jolloin haitta-aineiden kulkeutuminen tehdasrakennuksen alapuolelta biologisesti aktiiviselle kunnostusvyöhykkeelle oli rajattua. Siksi kunnostustavoite rakennuksen alla jäi saavuttamatta. Tämä korostaa ennakkotutkimusten tärkeyttä. In-situ menetelmien soveltaminen vaatiikin runsaasti tutkimuksia, paitsi pilaantuneisuuden, myös maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden selvittämiseksi

”Huolimatta siitä, rakennuksen alla olevan maaperän osalta ei päästy täydelliseen lopputulokseen, menetelmä on lupaava. Se sopii klooratuilla hiilivedyillä pilaantuneiden pohjavesialueiden puhdistamiseen kohteissa, joissa maaperä ei ole tiivistä silttiä tai savea. Hanke oli erittäin haastava, mutta myös opettavainen”, toteaa FCG:n Ympäristön kunnostus -liiketoimintaa johtava Tuuli Aaltonen.

”FCG Finnish Consulting Group käyttämä biologinen menetelmä toimi kohteessa hyvin ja pelkistävät olosuhteet saavutettiin. Turkismuokkaamon alapuolelle puhdistusvaikutus ei valitettavasti ulottunut pohjaveden hitaan virtaaman vuoksi. Vastaavaa menetelmää on käytetty myös joissakin muissa kokeiluhankkeen kohteissa vaihtelevalla menestyksellä”, sanoo Pirkanmaan ELY-keskuksen PIMA-asiantuntija Maarit Joukainen.

Tuuli Aaltonen
Tuuli Aaltonen
Liiketoimintajohtaja, Ympäristön kunnostus
Lähetä viesti