Asiakastarina

Tampereen kaupunki: Leirintämatkailun kehittämissuunnitelma

Tampereen Härmälän nykyinen leirintäalue ollaan muuttamassa asuinalueeksi. Tampereen kaupungille on siis syntynyt tarve muodostaa kokonaiskuva tulevaisuuden leirintämatkailun toteuttamisesta kantakaupungin alueella. FCG pääsi osallistumaan kaavaratkaisun suunnitteluprosessiin sekä laatimaan tarkempaa leirintämatkailun palvelukokonaisuutta.

Mallinnos Toritunjärven polkumaisemasta

Työssä tarkasteltiin leirintämatkailun kokonaisratkaisua, toimintojen sijoittumista sekä määriteltiin alustavia aluerajauksia tarkemman suunnittelun tueksi. Työ laadittiin Tampereen Kantakaupungin vaiheyleiskaavan (valtuustokausi 2021–2025) keskustan osa-alueeseen liittyvänä selvityksenä. Kaavaratkaisua, tilavarauksia sekä vaikutusten arviointia varten määriteltiin tarkemmin leirintämatkailun palvelukokonaisuus.

Työn aluksi vahvistettiin kaupungin alustavaa visiota ja toisessa vaiheessa visio tarkennettiin Tampereen kaupungin leirintämatkailun konseptiksi. Konseptin avulla Tampereen kaupunki haluaa kehittää ja uudistaa leirintämatkailua siten, että se vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja myös kaupunkilaisten odotuksiin vahvistaen samalla kaupunkihyvinvointia.

Hajautettu leirintämatkailun konsepti

Työssä päädyttiin hajautettuun leirinmatkailun konseptiin, jossa siirrytään yhdestä keskitetystä leirintäalueesta monipaikkaiseen ja pienimuotoisempaan luontomatkailun kokonaisuuteen. Palvelukokonaisuuksien rakentamisessa tarkasteltiin esimerkiksi matkailun trendejä sekä palvelujen mahdollisia kohderyhmiä. Hajautetun luontomatkailun konseptista laadittiin alustavia idealuonnoksia, joiden kautta pohdittiin toiminnan vaiheistamista sekä liiketaloudellisia lähtökohtia ja reunaehtoja. Luontomatkailun pääasialliseksi kohdealueeksi valikoitui Alasjärvi-Niihaman alue, joka laajana yhtenäisenä metsäalueena tarjoaa Tamperelaisille nykyisin tärkeän virkistysalueen. Alueella on myös paljon merkittäviä luontoarvoja.

Työn tuloksia on tarkoitus käyttää yleiskaavan aluevarausten pohjana, joten kaupunki halusi havainnollistaa mitä luontomatkailulla kaavassa tarkoitetaan. Luontomatkailun yleissuunnitelma laadittiin Alasjärvi-Niihaman alueelle erityisesti yleiskaavaa sekä sen yleisötilaisuuksia ja vaikutusten arviointia varten. Suunnitelmissa osoitettiin toimintojen luonne ja mitoitus. Alueista laadittiin esimerkiksi 3D-malliin perustuvia havainnekuvia. Lisäksi laadittiin kaksi erilaista luontomatkailuun soveltuvaa pienen metsämökin konseptia.

Mallinnos puumajoista

”Työssä päästiin suunnittelemaan matkailun konseptia visiosta aluesuunnittelun viitesuunnitelmiin asti yhdessä kaupungin kanssa. Hyödynsimme työssä monipuolisesti FCG:n osaamista matkailun, liiketalouden ja maankäytön suunnittelun osa-alueilla”, FCG:n projektijohtaja Kalle Rautavuori kuvailee yhteistyötä.