TUVA

TUVA®-mittari.

Abstrakti kuva, joka kuvastaa maapalloa ja maailman suurimpia kaupunkeja

TUVA®-mittari kartoittaa mielenterveysasiakkaan elämän keskeiset osa-alueet. Se nostaa esiin toiminnot, joissa asiakas on vahvimmillaan ja toisaalta tilanteet, joissa lisätuki on tarpeen.   

TUVA® auttaa arvioimaan mielenterveysasiakkaan tilannetta ja tarpeita 

Mielenterveysasiakkaan toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointi perustuu sote-ammattilaisen tekemään TUVA®-arvioon. Arviota tehdessä käydään kattavasti läpi viisi toimintakyvyn osa-aluetta: 

  • Itsestä huolehtiminen 
  • Kotielämään, asioimiseen ja vapaa-aikaan liittyvät toiminnat 
  • Sosiaaliset suhteet ja taidot 
  • Kognitiiviset taidot 
  • Psykososiaaliset taidot 

Toimintakykyä ja avuntarvetta arvioidaan 25 eri kriteerin avulla ja 15 psykiatrisen oireen (esim. impulsiivisuus, aggressiivisuus, masentuneisuus) häiritsevyyttä päivittäisessä toiminnassa. Näin syntyy kokonaiskuva avun- ja tuentarpeesta ja oireiden vaikutuksesta toimintakykyyn. TUVA®-mittari sopii myös päihdeasiakkaalle. 

Arvion tekemiseen kuluu vain 20–30 minuuttia, joten asiakkaan tilanne on mahdollista arvioida säännöllisin väliajoin ja huomata siinä tapahtuneet muutokset heti. 

TUVA®-mittarin avulla arvioidaan myös asiakkaan hoitoisuutta. Hoitoisuusarviointi kuvaa työntekijän subjektiivista kokemusta asiakkaan palvelun kuormittavuudesta ja raskaudesta. 

TUVA® vahvistaa mielenterveysasiakkaan osallisuutta 

Sote-ammattilaisen tekemän TUVA®-arvion lisäksi asiakas täyttää itsearviointilomakkeen. Näin voidaan tukea asiakkaan omaa osallisuutta kartoituksessa. Lomake tuottaa tietoa siitä, millainen käsitys asiakkaalla on omista taidoistaan ja rajoitteistaan. Tietoa saadaan myös siitä, minkälaista apua ja tukea hän itse kokee tarvitsevansa. Asiakkaalle palvelun tavoitteet konkretisoituvat arkielämän tarpeisiin, eli kuvastavat, millaista tukea hän tarvitsee selvitäkseen arjestaan.

Sovellus tuottaa toimintakyvyn ja avuntarpeen raportit sekä yksilö- että organisaatiotasolla 

TUVATAR-sovelluksen avulla toteutetaan asiakaskohtainen raportointi toimintakyky- ja avuntarvetiedosta. Tietoa yhdistetään asiakkaan suunnitelmaan sekä hyödynnetään yksikön ja koko organisaation tuloksellisen toiminnan tarkastelussa. Yksilötason raportit auttavat yhtä lailla asiakasta kuin ammattilaista hahmottamaan palvelutarpeen mahdolliset muutokset sekä näkemään palveluiden vaikuttavuuden.  

TUVATAR-sovellusta käytetään myös organisaatiokohtaisessa raportoinnissa. Näin organisaatio saa selkeät perusteet, joilla määritellään oikea palvelutaso asiakkaalle. Datan perusteella voidaan arvioida ja kehittää yksiköiden toiminnallista rakennetta palvelemaan paremmin asiakaskunnan tarpeita. Raportti tekee tehdyn työn näkyväksi, ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi on selkeää. 

Organisaatiotason raportit auttavat yksikköä kehittämään toimintaa asiakaslähtöisemmäksi ja rakentavat organisaatiolle kuvan asiakaskunnan todellisista tarpeista. 

TUVA-indeksin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja arvioitaessa asiakkaan palvelutarvetta.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja kysy lisää – katsotaan yhdessä, voisiko TUVA® olla teille sopiva ratkaisu. 

Auli Karttunen
Auli Karttunen
Erityisasiantuntija