Talousveden käsittelylaitokset

Talousveden käsittelylaitokset vaalivat korkeaa vedenlaatua

Autamme varmistamaan veden korkean laadun 

Suomi on vesirikas maa, jossa juomavesi on tunnetusti laadultaan maailman kärkiluokkaa. Se ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan vaatii jatkuvaa vedenkäsittely- ja jakelujärjestelmien ylläpitoa, osaamisen kehittämistä ja erilaisiin riskeihin varautumista.  

”Laitoksen toimintaa on seurattu tiiviisti käyttöönoton jälkeen. Laitoksen tehokkuus on yllättänyt meidät kaikki.” 
– Harry Holmqvist, Kovjoki Vatten Oy Ab 

FCG on talousveden johtava asiantuntija. Tarjoamme työkalut ja osaamisen vedenkäsittely- ja jakelujärjestelmien suunnitteluun, vedenlaadun riskihallintaan sekä seurantaan ja raportointiin. Teemme tarvittavat tutkimukset ja suunnittelemme luotettavat ratkaisut havaitun ongelman ratkaisemiseksi. Meidän kanssamme yhteistyö huippulaatuisen veden puolesta sujuu vaivattomasti ja kestävään kehityksen periaatteisiin nojaten. 

Talousveden palveluvalikoimamme:
  • Käsittelymenetelmien valinta ja mitoitus eri raakavesille: pohjavedet, pintavedet ja tekopohjavedet   
  • Käsittelyn tehostamisselvitykset ja -suunnitelmat: prosessisuunnittelu, laitosten yleis- ja rakennussuunnittelu  
  • Talousveden riskinarviointi ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittely (WSP, Water Safety Plan)   
  • Korroosiotutkimukset: rauta- ja kupariputkien korroosion syiden selvittäminen ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu  
  • Tekopohjavesiselvitykset: järvi- tai jokiveden esikäsittelyvaihtoehdot, tekopohjaveden muodostumisen selvitykset, mm. HPLC-SEC ja isotooppitutkimukset, veden imeytys, tekopohjaveden jälkikäsittely   
  • Valvontatutkimusohjelmien laadinta    
  • Talousvesien näytteenotto ja analysointi yhteistyössä akkreditoitujen ympäristölaboratorioiden kanssa  

Talousvesilaitosten kehittäminen vaatii laaja-alaista asiantuntemusta 

Asiantunteva talousvesilaitosten ja niiden automaatiojärjestelmien suunnittelu mahdollistaa turvallisen ja laadukkaan talousvesihuollon. Meiltä saat avun moniin talousvesilaitosten suunnitteluun, toimintaan ja kehittämiseen liittyviin tarpeisiin.  

Esimerkiksi talousvesilaitoksilla raakavedelle tehtävät toimenpiteet vaikuttavat jakeluverkoston korroosio- ja tukkeumariskeihin. Veden alkaliteetti ja kovuus on saatava kohdilleen, jotta verkostot toimivat oikein ilman saostumia ja korroosio-ongelmia. Vedenjakeluverkoston heikkenevä kunto ja kasvava korjausvelka ovat monen vesilaitoksen suurimpia haasteita.  

Vuotovedet ovat korkeatasoista juomavettä, ja vuotojen määrä tulee saada minimoitua.   

Talousvesilaitosten raakavedessä voi esiintyä verkostoille ja loppukäyttäjille haitallisia aineita, kuten korkeita metallipitoisuuksia, torjunta- ja liuotinaineita, radonia tai fluoridia. Näissä tapauksissa täytyy etsiä sopiva käsittely, mikä voi vaatia testausta pilot-laitteistolla ennen muita toimenpiteitä. Biologisen metallienpoiston, aktiivihiili- ja kalvosuodatuspilotit toimivat kokemuksemme mukaan hyvin, ja tulosten perusteella voidaan suunnitella kullekin raakavedelle parhaiten toimivat veden käsittelyratkaisut.   

Lataus kuvake

Biologinen raudanpoisto on tehokas ja taloudellinen tapa hyödyntää rauta- ja humuspitoisia pohjavesiä tai ottaa uudelleen käyttöön rautaongelmien vuoksi poistettuja pohjavesikaivoja. Webinaaritallenteella asiantuntijamme kertovat, miten biologinen raudan ja humuksen poisto toimii käytännössä ja millaisia tuloksia sen avulla on saavutettu. 

Etenkin Suomen rannikkoalueiden haasteena on raakaveden korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet sekä humus. Talousvedessä rauta ja mangaani aiheuttavat laatuongelmia kuten sameutta ja väriä sekä verkostoon saostumia, joten pitoisuuksille on annettu tavoitearvot. 

Lataa FCG:n laatima opas biologisesta raudanpuhdistuksesta, joka auttaa pääsemään aiheessa alkuun. 

Pohjavesien hyödyntäminen talousvetenä on kannattavaa verrattuna pintavesiin alueilla, joissa pohjavesivarat ovat riittävät luontaisesti tai tekopohjavettä muodostamalla. Biologinen raudanpoisto on tehokas ja taloudellinen tapa saada hyödynnettyä aiemmin käyttämättömiä tai kemiallisesti käsiteltyjä pohjavesiä tai ottaa uudelleen käyttöön jo käytöstä poistettuja pohjavesikaivoja.

Tutustu tekemäämme työhön

Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä

Kovjoki Vatten Oy Ab:n pohjavesilaitoksellavuonna 2017 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen törmätty veden laatuongelmiin. Laitoksen prosessissa oli ongelmia, eikä verkostoon pumpattavan veden laatu täyttänyt enää talousveden laatutavoitteita. Raakaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet sekä orgaaninen aines olivat nousseet niin korkeiksi, ettei laitos pystynyt enää käsittelemään niitä. Lue, miten olimme hankkeessa apuna.

Haluaisitko kuulla lisää talousveden käsittelystä?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja katsotaan miten voimme olla avuksi! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja katsotaan miten voimme olla avuksi! 

Tero Pyrhönen
Tero Pyrhönen
Liiketoimintajohtaja, Vesi
Lähetä viesti