Yritysten ja organisaatioiden hiilineutraalius

Yritysten ja organisaatioiden hiilineutraalius edellyttää tietoa ja konkretiaa

Kasvin vihreä kärhi spiraalilla

Asiakkaat ja sijoittajat vaativat yhä useammin tietoa yritysten ja organisaatioiden päästöistä. Vähähiilisyys osana vastuullisuuden kokonaisuutta on monella alalla tärkeä erottautumis- ja kilpailutekijä. Autamme organisaatioita niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla laskemaan hiilijalanjälkensä, tukien matkalla kohti pienempiä ilmastovaikutuksia ja hiilineutraaliutta.

Hiilijalanjäljen laskenta konkretisoi organisaation tuottamien ilmastopäästöjen määrän

Hiilijalanjäljen laskentaprosessi auttaa tunnistamaan oleelliset kasvihuonekaasupäästöjen lähteet ja konkretisoi päästöjen nykytason ja niiden vähentämismahdollisuudet. Hiilijalanjäljen laskenta voi avata silmät laajemmillekin toiminnan kehittämistarpeille ja -mahdollisuuksille. 

Hiilijalanjälki voidaan laskea tuotteille, palveluille ja organisaatioille. Yleensä hiilijalanjäljellä kuvataan esimerkiksi tuotteen koko elinkaaren aikaista ilmastokuormaa eli kasvihuonekaasujen kokonaismäärää raaka-aineiden tuotannosta aina tuotteen elinkaaren loppuun asti. Termiä voidaan käyttää myös kuvaamaan esimerkiksi organisaation toiminnan vuotuisten kasvihuonekaasujen määrää. Yleisimmin käytetty, maailmanlaajuinen raportointimetodi vuotuisten päästöjen määrittämiseen on GHG-protokolla (Greenhouse Gas Protocol). Toiminnan kokonaiskestävyyden arviointiin tarvitaan kuitenkin lisäksi muitakin näkökulmia ja arviointitapoja, jotka valitaan organisaatiokohtaisesti. 

Hiilijalanjäljen laskennassa on tehtävä organisaatiokohtaisia ratkaisuja 

Yhtä, kaikille pätevää ratkaisua hiilijalanjäljen laskemiseen ei ole. Jokaisen organisaation täytyy määrittää laskennan rajaus sekä löytää omat yritys- tai prosessikohtaiset laskentaratkaisut. Tärkein lähtökohta on dokumentoida lähtödata ja -tilanne ja suunnitella sen pohjalta jatkoaskeleet.  

GHG-protokollan mukaisessa hiilijalanjäljen laskennassa päästöjä tarkastellaan kolmella tasolla:  

  • suorat päästöt, eli yrityksen omistamat tai hallinnoimat lähteet kuten energiantuotanto tai polttoaineen kulutus 
  • epäsuorat energiantuotannon päästöt, kuten hankitun sähkö- ja lämpöenergian kulutus 
  • arvoketjun muodostamat välilliset päästöt, kuten lentomatkat ja työmatkaliikenne sekä ulkoistettujen toimintojen ja alihankkijoiden vaikutukset. 

Arvioinnin tueksi on saatavilla erilaisia työkaluja ja ohjelmistoja, jotka helpottavat laskentaa. Kun hiilijalanjälki on tiedossa, sen pohjalta voidaan määrittää päästövähennystavoitteet sekä toimenpidesuunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lähes yhtä tärkeää on hiilijalanjäljen raportointi. Vastuullisuusraportoinnissa voidaan viestiä ulkoisille sidosryhmille hiilijalanjäljestä sekä toimenpiteistä päästöjen pienentämiseksi.  

Hiilineutraalien prosessien ja tuotteiden kehittämisessä keskeistä on kytkeä hiilijalanjäljen laskenta suunnitteluprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin on mahdollista vaikuttaa ja aidosti muuttaa toimintaa.  

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja jutellaan lisää, miten me FCG:llä voimme olla avuksi!

Pasi Vahanne
Pasi Vahanne
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti