Kahden henkilön kädet rakentamassa tornia palikoista
Asiakastarina

Karvialla määriteltiin tehtävien todellinen vaativuus arviointikehikon avulla

Karvian kunnassa oli noussut esiin tarve selvittää kunnan johtavien sekä muiden erikseen määriteltyjen viranhaltijoiden tehtävät sekä arvioida niihin liittyviä vaativuustekijöitä. Tarkastelun kohteena olivat kunnanjohtajan, kunnansihteerin, teknisen johtajan, rakennuspäällikön, varhaiskasvatusjohtajan, rehtorin, liikunta- ja raittiussihteerin sekä hallintosihteerin tehtävät.  

FCG Finnish Consulting Group toimi Karvian kumppanina tässä tehtävässä. Projektin tavoitteena oli laatia yhdenmukainen kuvaus tarkastelun kohteena olevien viranhaltijoiden tehtävänkuvauksista ja nykyisten tehtävien sisällöistä, arviointikehikko yhdenmukaisen tehtävien vaativuuden arvioinnin tueksi, johtopäätökset sekä suositukset tarvittavista muutostoimenpiteistä. 

Viranhaltijoiden tehtävien nykytila selvitettiin tarkastelemalla olemassa olevia tehtävänkuvia sekä haastattelemalla tarkastelun kohteena olevat viranhaltijat. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ohjeistuksia hyödyntäen laadittiin perusteet arvioinnille sekä kehikko tehtävien vaativuuden arvioinnin toteuttamiseen. Tämän jälkeen tarkastelun kohteena olevat tehtävät sijoitettiin konsulttien toimesta luotuun arviointikehikkoon. Työskentelyn aikana havaittiin, että yhdessä sovituilla ja ajantasaisilla tehtävänkuvilla on suuri merkitys kunnan johtamiseen ja johtamiskäytäntöihin laajemminkin.  

Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä Karvian kunnan avainhenkilöiden kanssa. Menetelminä olivat haastattelut, kirjallisten dokumenttien analyysi sekä yhteinen työpaja, jossa tuotettiin yhteisen vuoropuhelun kautta näkemykset konsulttityön tueksi.  

”Työ oli mielenkiintoinen ja haasteellinen. Koska tarkastelimme tehtäviä hoitavien henkilöiden osaamisia, työn vaativuuksia ja palkkoja, se sisälsi myös paljon sensitiivistä työskentelyä. Työskentelymme myötä syntyneitä suosituksia on kuitenkin toimeenpantu Karvialla jo nyt. Lisäksi arviointikehikkoa on pidetty hyvänä jatkoa ajatellen”, toteavat johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara sekä johtava asiantuntija Anitta Karioja

”Onnistuimme luomaan osana tätä työtä monistettavissa olevan konseptin tehtävien vaativuuden arvioinnin tueksi. Erityisesti sitä voidaan hyödyntää arvioitaessa johtavien viranhaltijoiden tehtävien vaativuutta. Arviomme mukaan vastaavanlainen tilanne kuin Karvialla on monessa muussakin kunnassa. Tehtävänkuvien ja vaativuuden arvioinnin ajan tasalla pitäminen on nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä haaste, mutta välttämätön asia. Lisäksi niiden yhteys toimintaympäristön muutoksiin tai kuntastrategiaan ei ole läheskään aina kirkas, vaan ne voivat arjen tilanteiden vuoksi lähteä muotoutumaan epätarkoituksenmukaisiin suuntiin”, Haukkapää-Haara ja Karioja toteavat. 

Karvialla työn tulokset otetaan käyttöön. ”Tehty selvitys toimii hyvänä työvälineenä jatkossa tehtävien vaativuutta ja palkkausta arvioitaessa”, toteaa Karvian kunnansihteerinä ja koulutoimenjohtajana toimiva Kaisamaija Ronkainen

Pirjo Haukkapää-Haara
Pirjo Haukkapää-Haara
Johtava konsultti
Lähetä viesti
Anitta Karioja
Anitta Karioja
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti