Lapsi istumassa keltaisella leikkitelineellä
Asiakastarina

Tampereen kaupunki: CAF-malli Tampere Junior -ohjelman arvioinnissa

Tampereella alkoi keväällä nelivuotinen kehitysohjelma nimeltään Tampere Junior (2020-2023). Ohjelmassa pyritään vähentämään tamperelaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja eri asuinalueet huomioiden.

Tampere Junior -ohjelma on erittäin laaja. Sen yhteiskunnallisen vaikuttavuus halutaan osoittaa, ja se edellyttää ohjelman arviointia. Arviointi tehdään CAF-itsearviointimallilla (Common Assesment Framework). Mallilla saadaan näkyviin toimenpiteiden kokonaisuus ja sen vaikutus. 

Kehitysohjelman suunnittelujohtaja Leena Viitasaari etsi keväällä konsulttia kehittämään CAF-arviointimalliin perustuvaa ohjelma-arviointia yhdessä hankkeen avainhenkilöiden kanssa. Tavoitteena oli luoda CAF-rakenteeseen ja -viitekehykseen perustuva arvioinnin työväline, jotta tavoitteiden saavuttaminen ja vaikutukset voidaan todentaa.

– Olemme käyttäneet aiemmin CAF arviointimallia Tampereella muun muassa kasvatuksen ja opetuksen viitekehyksessä arvioiden organisaation kykyä toimeenpanna yhteisiä strategisia tavoitteita. Arviointimalli oli toimiva ja mahdollisti kokonaiskuvan näkyväksi tekemisen. Kehitysohjelman arviointitapaa pohdittaessa syntyi ajatus soveltaa CAF- arviointimallia myös pitkäkestoisen kehitysohjelman itsearviointivälineenä, suunnittelujohtaja Leena Viitasaari Tampereen kaupungilta kertoo.

Toimeksiantoa tarkennettiin vielä niin, että arvioinnin tehtävänä on seurata kehittämisohjelman toimenpiteiden tavoitteiden suuntaista etenemistä, tavoitteiden toteutumista ja osoittaa tulosten perusteella niiden vaikuttavuus. Jatkossa arviointia tehdään osallistujien yhteisenä itsearviointina ilman FCG:n asiantuntijoiden tukea.

CAF-arviointi kohdistui kolmeen kehittämisohjelman keskeiseen tavoitteeseen, jotka ovat

  • tietoon perustuvan kehittäminen
  • yhteisjohtamiseen siirtyminen ja siihen liittyvien muutosten tunnistaminen 
  • kuntalaisten asuinalueesta riippumaton tasavertainen kohtelu eli alueellisen segregaation ehkäisy.

Toimeksiantoon ei kuulunut kehitysohjelman sisällön arvioimista.

CAF-arviointimalliin perehdyttiin työpajoissa

FCG:n asiantuntijat kävivät CAF-itsearviointimallin kaikki yhdeksän arviointialuetta läpi työpajoissa. Työ alkoi tulospuolen tarkastelulla. Jokainen arviointialue käytiin läpi alkuperäisen CAF-mallin sisältöjen mukaan.

Sitä seurasi tarkastelu toivotuista tuloksesta eli esimerkiksi mitä asiakkaan, sidosryhmien tai henkilöstön näkökulmasta Tampere Junior – kehitysohjelman päättyessä kolmen vuoden kuluttua tulisi saavuttaa. Tavoitteet rakentuivat joko tuloksiksi tai mittareiksi. 

– Tampere Junior -kehitysohjelma on suunniteltu hyvin ja sille on asetettu erittäin vaativia tavoitteita. Oli mielenkiintoista nähdä, miten hyvin tavoitteet ja CAF-arviointimallin tulososio sovitettiin yhteen. CAF:n avulla voidaan kehitysohjelman aikana ja päätyttyä osoittaa toiminnan muuttuneen ja kehittämisellä olleen merkitystä tamperelaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemaan, johtava konsultti Raila Oksanen FCG:ltä sanoo.

Viimeisessä vaiheessa siirryttiin tarkastelemaan CAF-arviointialueen alkuosaa eli toimintaa: mitä asioita kunkin arviointialueen alla alkuperäisessä mallissa tarkastellaan. Sen jälkeen etsittiin analogiaa kehitysohjelman toimintaan ja CAF:n arviointikohdat muotoiltiin Tampere Junior -kehitysohjelman toiminnan ja tavoitteiden mukaisiksi arviointikohdiksi.

Työn pohjalta muodostui yhdeksään alkuperäiseen CAF-arviointialueeseen perustuva itsearviointimittaristo. Sen 28 arviointikohtaa kohdistuvat suoraan Tampere Junior -kehitysohjelman toimintaan ja tuloksiin. Käsitteet ovat samat kuin itse kehitysohjelmassa.

– CAF-itsearviointimallin soveltaminen kehitysohjelmaan oli haastava, innoittava ja tulokseltaan erinomainen prosessi. Dialogi, jota kävimme tulosten ja toimintatapojen ympärillä, jäsensi myös kehitysohjelman yhteistä suuntaa ja toimijoiden sitoutumista. Poikkeus aikaisempiin CAF-prosesseihin oli se, että lähdimme työstämään ensin tuloksia, eli mitä vaikuttavuutta kehitysohjelmalla haluamme saavuttaa, sen jälkeen työstimme toimintatapoja. CAF-itsearvioinnin tekeminen oli tärkeä ja toimiva yhteinen työ kehitysohjelman etenemisen näkökulmasta, Leena Viitasaari sanoo.

Tutustu asiantuntijoihimme