Asiakastarina

Nokian kaupunki: Elinkaarilaskelmat apuna koulurakennuksen tulevaisuutta koskevassa päätöksenteossa

FCG toteutti Nokian kaupungille kuntotutkimuksen ja elinkaarilaskelmat liittyen Myllyhaan koulun mahdolliseen saneeraukseen sekä vaihtoehtoiseen uudiskohteen rakentamiseen. Vanhassa 70-luvulta peräisin olevassa koulurakennuksessa ongelmaksi olivat nousseet sisäilmaongelmat.

Nokian kaupunki joutui miettimään sisäilmaongelmista kärsineen Myllyhaan koulun tulevaisuutta ja edessä oli päätös saneerauksen ja uudiskohteen rakentamisen välillä. Päätöksen tueksi FCG teki kuntotutkimuksen ja elinkaarilaskelmat, joiden avulla kaupunki pystyi tekemään oikean päätöksen tulevaisuuden kannalta. Samalla esille nousivat nykyajan opetustoiminnan tarpeet: vaatimukset monipuolisille tilaratkaisuille ja mahdollisuus tilojen joustavalle käytölle.

Rakennuksen todellisen kunnon selvittämiseksi FCG toteutti kuntotutkimuksen, jossa paljastui, että vaadittavien korjausten määrä olisikin aluksi arvioitua suurempi. Elinkaarilaskelmassa FCG otti huomioon saneerauksen ja uudisrakennuksen elinkaarikustannukset seuraavan 30 vuoden ajalta pelkkien investoinnin kustannuksien sijaan, jotta oli mahdollista tehdä oikea päätös kauas tulevaisuuteen katsottaessa.

Elinkaarilaskelmien perusteella tehtävässä päätöksessä Nokian piti ottaa huomioon pitkän aikavälin tarpeet. Tähän kuului muun muassa energiatehokkuuden vaikutus kuluihin sekä pakollinen laajennus, joka vanhaa koulurakennusta olisi odottanut kasvavan oppilasmäärän vuoksi. Vanhaan kouluun oltiin kuitenkin alun perin kohtalaisen tyytyväisiä, jonka vuoksi oli paikallaan kartoittaa vanhan rakennuksen toiminnallisia mahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen.

Tilojen toimivuutta peilattiin käyttötarpeiden kautta

Elinkaarilaskennan yhteydessä FCG haastatteli Myllyhaan koulun rehtoria ja keskustelussa nousi esille sisäilmaongelmien lisäksi vanhan rakennuksen huono toiminnallisuus, joka ei enää palvellut nykypäivän opetustoimintaa esimerkiksi yhteisopetuksen tai kasvavan oppilasmäärän vuoksi. Lähtökohtana koulun toiminnallisuuteen oltiin kuitenkin verrattain tyytyväisiä ja toiminnallisuuden puutteet hahmottuivat haastattelun myötä, kun peilattiin nykytilannetta siihen, että toiminta olisikin uusissa tiloissa.

”Aloimme yhdessä rehtorin kanssa käydä osa-alue kerrallaan läpi, miten tilat toimivat vanhassa kohteessa verrattuna mahdolliseen uudiskohteeseen. Vaatimukset koulutoiminnalle ja opetussuunnitelmat ovat muuttuneet ajan saatossa melko paljon, minkä lisäksi vanhassa kohteessa luokat olivat vaikeasti yhdisteltävissä, käytävät kapeita ja ovet olivat samassa kohdassa käytävää. Jos kahden luokan ovet aukesivat yhtä aikaa, käytävällä ei päässyt enää eteenpäin”, hankkeessa mukana ollut projektipäällikkö Paavo Kero kertoo.

Elinkaarilaskelma arvioi olemassa olevaa rakennusta – kustannuslaskelma uudisrakennusta

Vanhan rakennuksen saneerauksen elinkaarilaskelman rinnalla suoritettiin kustannuslaskelma myös mahdolliselle uudisrakennukselle. Laskelmat näyttivät uuden koulun rakentamisen tulevan hieman halvemmaksi kuin vanhan saneeraaminen, minkä lisäksi uudisrakennus mahdollisti myös uudenlaisen tilasuunnittelun oppimisen tueksi. Täysin uuden koulurakennuksen myötä oli mahdollista korjata ongelmia, joita oli syntynyt muun muassa vanhojen tilojen ahtaudesta ja meluisuudesta.

Uusi koulu rakennettiin tulevia käyttäjiä ja heidän tarpeitaan silmällä pitäen. Nokialle haluttiin laadullisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen koulu, joka pystyisi palvelemaan kaikkia sen eri käyttäjäryhmiä. Se on suunniteltu tukemaan opetustoimintaa ja oppimista täyttäen kaikki nykyajan vaatimukset. Uuden koulurakennuksen toiminnallisuus perustuu siihen, että tiloja pystytään muokkaamaan kulloisenkin tarpeen mukaan ja suunnittelussa kiinnitettiin huomiota toimintojen selkeään sijaintiin ja siihen, että tilat saadaan tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön.

FCG:n rooli hankkeessa oli kuntotutkimuksen ja elinkaarilaskelmien myötä antaa riittävästi taustatietoa kunnan päätöksentekijöille. Projektissa haluttiin ottaa huomioon se, miten tutkimukset vietäisiin osaksi päätöksentekoa ja tästä eteenpäin päättäjien avuksi tukemaan perusteluja uudisrakennuksen tarpeesta kuntalaisille. ”Tietoa tarvitaan useassa eri vaiheessa”, Kero tiivistää. Päätöstä uudisrakennushankkeen ja saneeraustyön välillä pystyttiin helpottamaan sekä päättäjille että kuntalaisille näiden elinkaarilaskelmien avulla.

Moderni koulurakennus tuntuu toimivalta

Rehtori Kalle Rautaman kanssa käydyssä keskustelussa esille nousseet huomiot vanhan koulurakennuksen toiminnallisista puutteista on pystytty korjaamaan uudessa rakennuksessa. ”Eri luokka-asteiden jako kolmeen eri soluun omine sisäänkäynteineen ovat helpottaneet ja rauhoittaneet siirtymisiä. Eteistilojen mitoitus tukee kengätön koulu -käytäntöä, ja koulun rakentaminen kahteen kerrokseen mahdollisti aiempaa huomattavasti laajemmat piha- ja leikkialueet”, luettelee Rautama esimerkkejä uuden koulun toiminnallisuuksista. Tilojen mitoitus yllätti – ainakin aluksi, mutta ratkaisuja on haettu muun muassa porrastamalla ruokailu koko lounasajalle, jotta saadaan ylläpidettyä väljyyden tuntua. Pedagogisesta näkökulmasta tilat ovat kuitenkin mieleiset, ja luokkatilojen osalta esitettyjä toiveita on suunnitteluvaiheessa kuultu tarkalla korvalla. ”Opetustilat ovat opettajien mielestä ratkaisuiltaan toimivat ja mahdollistavat nyt myös opetussuunnitelman mukaisen yhteisopettajuuden”, rehtori summaa.

FCG:n palvelut elinkaarilaskentaan

Elinkaaritarkastelulla voidaan vertailla esim. korjaus- ja uudisrakentamisvaihtoehtojen kokonaiskustannuksia.

Tutustu asiantuntijoihimme

Paavo Kero
Paavo Kero
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti