Asiakastarina

Kannonkosken tuulivoimapuiston suunnitelma konkretisoituu 3D-mallinnuksen avulla

Vielä vireilletulovaiheessa oleva Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoima-alue on toteutuessaan yksi Suomen suurimpia tuulipuistoja. Tuulipuiston maisemavaikutusten arvioimiseen on käytetty 3D-mallintamista – ensimmäistä kertaa Suomessa tässä laajuudessa ja kaikille avoimena nettiselaimen kautta toimivana mallina.

Kannonkoskelle on kaavailtu enintään 60 voimalan tuulipuistoa. Tällä hetkellä käynnissä olevassa kaavoitus- ja YVA -prosessissa ratkaistaan voimaloiden enimmäismäärä sekä sijoittuminen hankealueelle. Tavoitteena on selvittää tuulivoimahankkeen vaikutukset ympäristöön ja lähiasutukseen. 

Tuulipuiston maisemavaikutusten arvioimiseen on käytetty 3D-mallintamista – ensimmäistä kertaa Suomessa tässä laajuudessa ja kaikille avoimena nettiselaimen kautta toimivana mallina.

Laatimamme tuulivoimayleiskaavan lisäksi tuulipuiston suunnittelun visualisoinnissa on hyödynnetty 3D-mallinnusta. Mallinnus kattaa maa-alueet ja kiinteistöt 15 kilometrin säteellä tuulivoimapuistosta.  Tämä nettiselaimessa toimiva tuulivoimaloiden sijoittumisen visualisoiva Mapgets-kaavoitussovelluksemme on kaikille avoin. 

”Kertominen hankkeen vaikutuksista avoimesti esimerkiksi 3D-mallin keinoin lisää toivottavasti hankkeen yleistä hyväksyntää”, FCG:n projektijohtaja Janne Tolppanen kommentoi.

3D-mallinnettu tuulipuisto

3D-mallinnuksen tavoitteena mahdollisimman avoin ja havainnollinen suunnitteluprosessi

Hankkeessa on tärkeää kerätä palautetta alueen asukkailta. Noin 1500 asukkaan kunnassa kiinnostus tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja kohtaan onkin ollut suurta. 3D-mallinnuksen tärkein tavoite on lisätä avoimuutta hankkeen suunnittelussa.

”Hankkeen laajuus ja alueen suuri, neljän eri kunnan rajoille ulottuva koko oli merkittävin syy kokeilla uutta teknologiaa maisemavaikutusten arvioinnissa”, kertoo kaavoitusaloitteen jättäneen tuulivoimayhtiö ABO Windin projektijohtaja Pasi Toivanen

3D-mallia voidaan hyödyntää myös hankkeen edetessä. Voimaloiden sijaintien ja määrän muuttuessa mallia voi joustavasti muokata uuden tilanteen mukaiseksi. 

”Alue on suuri, eikä käytössämme ollut valmista mallia puuston vaikutuksen huomioivasta toteutuksesta. Kompromisseja jouduttiinkin tekemään paljon, mutta lopputulos on kattava ja havainnollinen”, kertoo FCG:n interaktiivisen median asiantuntija Olli Poutanen.

3D-mallinnettu tuulipuisto

Kiinnostuitko toteutuksesta?

Tutustu asiantuntijoihimme

Olli Poutanen
Olli Poutanen
Projektijohtaja
+358 50 370 2693