Asiakastarina

Hämeen liitto: Kanta-Hämeen vanhojen rakennusten asumispotentiaalin selvittämisellä elinvoimaa rakentamaan

Kanta-Hämeessä on paljon vanhoja, tyhjillään olevia rakennuksia. Hämeen liitto halusi FCG:n selvittävän näiden rakennusten asumispotentiaalia. Näin pyrittiin pääsemään kartalle siitä, miten rakennuksia voitaisiin hyödyntää asumiseen ja alueen vetovoimaisuuden lisäämiseen. Tarkastelussa oli nimenomaan ennen vuotta 1960 valmistunut rakennuskanta, jonka joukosta löytyi paljon esimerkiksi julkisia rakennuksia, vanhoja tehdasrakennuksia, kyläkouluja ja liikekiinteistöjä.

Selvityksen tekemiseksi luotiin uudenlainen tapa kartoittaa tilanne kustannustehokkaalla tavalla, sillä koko maaston yksityiskohtainen kiertäminen ei ole tällaisissa tilanteissa resurssisyistä mahdollista. Tarkasteltavat alueet ja kohteet rajattiin paikkatietoanalyysien avulla. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kestävän yhdyskuntarakenteen tekijöiden, kuten tieverkon, kunnallistekniikan verkoston, palveluiden saavutettavuuden sekä maisema- ja luontoarvojen perusteella etsittiin potentiaalisimmat alueet. Vetovoimaisille alueille tehtiin rakennus- ja huoneistorekisteriin perustuva karttatarkastelu ja pisteytys, jonka avulla potentiaalisimmat kohteet saatiin esiin. Lisäksi toteutettiin karttapohjainen kysely, joka mahdollisti potentiaalisten kohteiden löytämisen paikallistuntemuksen avulla. Tietoa saatiin lisäksi kuntien edustajista koostuneen ohjausryhmän kautta. Potentiaalisista kohteista valittiin kohdetyyppejä, joista laadittiin yleiset hyödyntämisen periaatteet. Tällaisia kohdetyyppejä olivat esimerkiksi vanhat liikekiinteistöt, tyhjillään olevat asuintalot, teollisuus- ja varastorakennukset, kokoontumistilat ja kyläkoulut.

Tehdyn työn pohjalta Kanta-Hämeen tyhjillään olevien rakennusten asumispotentiaalista saatiin paljon uutta tietoa. Lisäksi Hämeen liitolle kertyi ymmärrystä siitä, miten tuota rakennuskantaa voisi hyödyntää alueen kasvun ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

”Vanhojen rakennusten asumispotentiaalin kartoittaminen koettiin maakunnassa tärkeäksi. Selvitystyöllä onnistuttiin tekemään näkyväksi rakennusvarannon hyödyntämistä asumiseen ja herättämään keskustelua olemassa olevan potentiaalin hyödyntämisestä asumisratkaisujen kehittämiseksi”, sanoo Hämeen liiton aluesuunnittelupäällikkö Heidi Koponen.

”Selvityksen lähtökohdat olivat monella tavalla erinomaiset: Näkökulmina olivat ekologisuus, potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen ja koko alueen elinvoimaisuuden parantaminen. Parasta suojelua vanhoille rakennuksille on niiden pitäminen käytössä. Tämän työn pohjalta Kanta-Hämeen päättäjät ja viranhaltijat voivat lähteä edelleen kehittämään oman maakuntansa elinvoimaisuutta kestävällä ja kiinnostavalla tavalla”, toteaa projektia johtanut Kalle Rautavuori.

Kiinnostuitko? Lataa alta FCG:n esite asumispotentiaalin kartoituksesta!

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti